Přejít k obsahu

Vrchní soud v Praze

Agregátor obsahu Agregátor obsahu

O.S.Ř. v dřívějších zněních

Ncp 148/2020 specifikace: věcná příslušnost krajských soudů k nárokům na ochranu osobnosti vzneseným povinnou vůči soudní exekutorce pro neoprávněné nakládání s osobními údaji – podle procesní úpravy účinné do 31.12.2013

Ncp 161/2020 specifikace: Věcná příslušnost okresních soudů podle § 9 odst. 1 o. s. ř. ve znění účinném do 31. 10. 2012 založená na základě původních žalobních tvrzení a okolností, které tu byly v době zahájení řízení a které jsou rozhodné pro posouzení věcné příslušnosti soudů, nemůže doznat změny v případě, kdy z původní žaloby podané u okresního soudu dne 24. 6. 2012 na náhradu škody, nemajetkové újmy a přiměřeného zadostiučinění předkládací soud vyloučil část řízení k samostatnému řízení, protože žalobkyně podáním ze dne 28. 3. 2018 nově doplnila, že požaduje část dříve uplatněných peněžitých nároků na odškodnění jako finanční zadostiučinění za porušení práva na důstojnost člověka, vážnost, čest a soukromí, k němuž by byl jinak v prvním stupni věcně příslušný krajský soud podle § 9 odst. 2 písm. a) o.s.ř., ve znění účinném do 31. 10. 2012.

Ncp 308/2020 specifikace: K řízení o žalobě, kterou se žalobce domáhá náhrady škody (převyšující 100 000 Kč) vzniklé na lesních porostech, které jako podnikatel spravuje (a hospodaří s nimi), emisemi (exhalacemi) z podnikatelského provozu žalované, jsou v prvním stupni věcně příslušné krajské soudy podle § 9 odst. 3 písm. r) občanského soudního řádu, ve znění účinném do 31. 12. 2010, když projednávané věci se netýká žádná výjimka z věcné příslušnosti krajských soudů uvedená v tomto ustanovení.

Ncp 366/2020 specifikace: K řízení o vrácení nevyúčtovaných záloh na služby spojené s nájmem (užíváním) družstevního bytu jsou v prvním stupni příslušné okresní soudy.

Ncp 386/2020 specifikace: K řízení o žalobě, kterou se vyloučený člen družstva domáhá na žalovaném družstvu zaplacení žalované částky jako vypořádacího podílu v družstvu, jsou v prvním stupni věcně příslušné krajské soudy.

Ncp 433/2020 specifikace: věcná příslušnost krajských soudů k požadavku na zaplacení kupní ceny podle smlouvy o  prodeji podniku uzavřené podle § 476 a násl. obch. zák.

Ncp 631/2020 specifikace: K projednání a rozhodnutí sporu, v němž se věřitel domáhá po správci konkursní podstaty peněžitého plnění s tvrzením, že jeho pohledávka na vydání bezdůvodného obohacení vznikla tím, že po prohlášení konkursu na majetek úpadce podle zákona o konkursu a vyrovnání (zákona č. 328/1991 Sb.) poskytl do konkursní podstaty částku v nárokované výši bez právního důvodu nebo na podkladě neplatného úkonu, jsou věcně příslušné okresní soudy.

Ncp 660/2020 specifikace: K řízení o žalobě, kterou se žalobkyně (obchodní korporace) domáhá proti žalované obchodní korporaci zaplacení ceny za poskytnuté logistické služby, jsou v prvním stupni příslušné okresní soudy.

Ncp 204/2020 VS v Olomouci specifikace: Jelikož pro určení věcné a místní příslušnosti jsou až do skončení řízení rozhodné okolnosti, které tu jsou v době jeho zahájení, a žaloba na zaplacení dlužné částky byla podána dne 27. 9. 2019, nelze postupovat dle o.s.ř. účinného do 31. 12. 2012, a věcně příslušným soudem v prvním stupni je okresní soud.

Ncp 107/2021 specifikace: Pokud žalobce uplatňuje peněžitý nárok, který zakládá na tvrzeních, jež mají svůj základ v odpovědnosti žalovaného za škodu, která měla být způsobena porušením povinnosti žalovaného podle § 194 odst. 5 obch. zák. jako jednatele žalobce, je k řízení o takovém nároku dána věcná příslušnost krajských soudů podle § 9 odst. 2 písm. f) o. s. ř. (respektive v řízení zahájeném před 1. 1. 2014 podle § 9 odst. 3 písm. h) občanského soudního řádu ve znění účinném do 31. 12. 2013); okolnost, zda před vznikem funkce jednatele měl žalovaný podle vlastních tvrzení s žalobkyní uzavřenu pracovní smlouvu, přičemž takto založený pracovní poměr neměl být následně rozvázán, přitom není pro posouzení otázky věcné příslušnosti rozhodná.