Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Ověřování listin do ciziny

Důležité! - Změny v agendě ověřování listin do ciziny od 1. 9. a 1. 10. 2021:

V souvislosti s novelou zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), si dovolujeme informovat veřejnost o přesunu agendy ověřování listin vydaných či ověřených notáři APOSTILNÍ DOLOŽKOU (APOSTILLE) blíže občanům.

V praxi to bude znamenat, že apostilní doložky na listiny vydané nebo ověřené notáři bude od 1. 10. 2021 vydávat Notářská komora ČR ve svém sídle a dále i ve všech regionálních notářských komorách. Odpadne tak nutnost cestovat za touto službou pouze na jeden úřad do hlavního města.

Na tuto změnu navazuje i novela zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, která reaguje na skutečnost, že výše správních poplatků za vydání apostilní doložky nebo vyššího ověření nebyla přes rostoucí náklady od svého zavedení nikdy měněna a již dlouhodobě nereflektovala reálné náklady spojené s jejich vydáváním. Nezbytné zvýšení poplatků by mělo být současně vyváženo vyšším komfortem a nemalou úsporou času i nákladů na cestování, a to díky možnosti řešit alespoň část této agendy v regionech.

Bližší informace k ověřování notářskými komorami naleznete na webových stránkách Notářské komory ČR, Apolinářská 442/12, 128 00 Praha 2, tel. 224 921 258, zde.

Přehled jednotlivých změn v agendě ověřování:

Apostila:

  • Od 1. 10. 2021 přechází agenda vydávání apostilních doložek na české veřejné listiny vydané nebo ověřené notáři na Notářskou komoru ČR a regionální notářské komory. Ministerstvo spravedlnosti ČR od tohoto data tento typ listin apostilní doložkou ověřovat nebude.
  • Od 1. 10. 2021 bude Ministerstvo spravedlnosti ČR vydávat apostilní doložky pouze na české veřejné listiny vydané či ověřené soudy, případně exekutory.

Superlegalizace:

  • Ministerstvo spravedlnosti ČR bude i nadále zajišťovat vyšší ověřování listiny vydaných či ověřených notáři v procesu tzv. superlegalizace, stejně jako vyšší ověřování českých veřejných listin vydaných či ověřených soudy, případně exekutory (zde se nic nemění).

Poplatky za ověření:

  • Od 1. 9. 2021 bude Ministerstvo spravedlnosti ČR vybírat správní poplatek za vydání apostilní doložky ve výši 300,- Kč a za vyšší ověření ve výši 100,- Kč.
  • U korespondenčních žádostí o ověření bude výše správního poplatku určena dle data podání žádosti (tzn. že u žádostí podaných k poštovní přepravě do 31. 8. 2021 (včetně) bude poplatek za ověření vybírán ve výši stanovené podle původních/starých podmínek).

Korespondenční žádosti o ověření:

  • Ministerstvo spravedlnosti bude přijímat korespondenční žádosti o ověření českých veřejných listin vydaných či ověřených notáři apostilní doložkou, pokud budou odeslány do 15.9.2021 (aby je bylo možno zpracovat do 30.9.2021). Pokud nebude možné z objektivních důvodů tyto žádosti ministerstvem vyřídit do 30. 9. 2021, budou vráceny žadateli zpět bez vyřízení s odkazem na Notářskou komoru ČR.
  • Žádosti o korespondenční (stejně jako prezenční) ověření listin vydaných nebo ověřených notáři apostilní doložkou bude od 1.10.2021 vyřizovat Notářská komora ČR. Ministerstvo spravedlnosti od tohoto data již nebude na tento typ listin vydávat apostilní doložky. Podrobnosti o podmínkách ověřování naleznete na webových stránkách Notářské komory ČR, Apolinářská 442/12, 128 00 Praha 2, tel. 224 921 258, zde.

Ověřování dokumentů v osobním styku:

adresa: Na Děkance 3, 128 10 Praha 2

Úřední hodiny pro veřejnost:

pondělí a středa:  8:00 - 12:00 hod.  a  13:30 - 17:00 hod.  (bez předchozí rezervace)
úterý a čtvrtek:     pouze po předchozí online rezervaci termínu

Odkaz pro ONLINE REZERVACI OVĚŘENÍ naleznete zde: https://rezervaceovereni.justice.cz.

Pokud se žádné volné termíny nezobrazují, je to způsobeno tím, že všechny dostupné termíny v rezervačním systému jsou momentálně obsazené/rezervované. Nové termíny na další časové období budou nabíhat postupně (předem na kratší období). Doporučujeme Vám proto rezervační systém průběžně sledovat, a to i z toho důvodu, že termín případně zrušené rezervace se automaticky objeví zpět v systému. Dostavit osobně se pro ověření listiny můžete i v pondělí či středu v úředních hodinách, a to bez nutnosti rezervace termínu.

Správní poplatek lze uhradit ve formě kolkové známky, případně prostřednictvím platebního terminálu v ověřovně. Upozorňujeme, že kolkové známky nelze získat na Ministerstvu spravedlnosti!

V případě, že máte k ověření více než 5 dokumentů (ověření), doporučujeme listiny zaslat korespondenčně na adresu: Ministerstvo spravedlnosti ČR, mezinárodní odbor civilní, Vyšehradská 16, 128 10  Praha 2.

V souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., (správní řád) činí lhůta pro vyřízení žádosti o legalizaci dokumentů 30 dnů. Nicméně většinou se pohybuje doba vyřízení žádosti o ověření v korespondenčním styku v rozmezí 10 – 14 dní. Vzor žádosti lze nalézt dále v textu.

telefon: 221 997 982, 221 997 473, 221 997 319, 221 997 910

V případě, že nás z důvodu pracovní vytíženosti nezastihnete na uvedených telefonních číslech, zašlete Váš dotaz na e-mailovou adresu: moc@msp.justice.cz

I nadále však platí, že o ověření listin lze požádat korespondenčně, tedy poštovním stykem.

Ověřování dokumentů v poštovním styku:

Poštovní adresa (centrální podatelna): Ministerstvo spravedlnosti ČR, mezinárodní odbor civilní, Vyšehradská 16, 128 10 Praha 2

Korespondenční žádosti o ověření:

  • Ministerstvo spravedlnosti bude přijímat korespondenční žádosti o ověření českých veřejných listin vydaných či ověřených notáři apostilní doložkou, pokud budou odeslány do 15.9.2021 (aby je bylo možno zpracovat do 30.9.2021). Pokud nebude možné z objektivních důvodů tyto žádosti ministerstvem vyřídit do 30. 9. 2021, budou vráceny žadateli zpět bez vyřízení s odkazem na Notářskou komoru ČR.
  • Žádosti o korespondenční (stejně jako prezenční) ověření listin vydaných nebo ověřených notáři apostilní doložkou bude od 1.10.2021 vyřizovat Notářská komora ČR. Ministerstvo spravedlnosti od tohoto data již nebude na tento typ listin vydávat apostilní doložky. Podrobnosti o podmínkách ověřování naleznete na webových stránkách Notářské komory ČR, Apolinářská 442/12, 128 00 Praha 2, tel. 224 921 258, zde.

Podrobnosti k ověřování listin včetně formuláře žádosti o ověření v poštovním styku naleznete zde