Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Rozvoj služeb pro oběti trestné činnosti poskytovaných na základě zákona č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů

Dotační řízení Ministerstva spravedlnosti ČR na rok 2019

Ministerstvo spravedlnosti ČR vyhlašuje Výzvu pro předkládání žádostí o poskytnutí dotace  v rámci dotačního titulu Rozvoj služeb pro oběti trestné činnosti poskytovaných na základě zákona č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů.

Další materiály ke stažení:

Metodika pro poskytování dotací nestátním neziskovým organizacím ze státního rozpočtu Ministerstvem spravedlnosti ČR na rok 2019

Žádost o neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu na rok 2019 na základě smlouvy o dlouhodobé spolupráci bez požadavku o navýšení dotace

Žádost o neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu na rok 2019  podávaná  na základě smlouvy o dlouhodobé spolupráci s požadavkem o navýšení dotace nebo beze smlouvy o dlouhodobé spolupráci

Povinné přílohy k žádosti na rok 2019

Spolu se žádostí o poskytnutí dotace lze v souladu s uvedenou metodikou požádat rovněž o uzavření smlouvy o dlouhodobé spolupráci

Informace o dotačním řízení se poskytují e-mailovým kontaktem. Své dotazy zasílejte na adresu mhucinova@msp.justice.cz. Dále nabízíme možnost osobních konzultací, a to 28. 11. 2018, 7. 12. 2018, 13. 12. 2018 a 19. 12. 2018 od 9:00 do 11:00 hod na Ministerstvu spravedlnosti ČR, případně po dohodě jinak.

Seznam úspěšných žadatelů

Průběžná zpráva o realizaci programů pro oběti trestných činů v roce 2019

Kontaktní osoba:

Mgr. Magdalena Hučínová
e- mail: Mhucinova@msp.justice.cz
Tel.: +420 221 997 194

Dotační řízení Ministerstva spravedlnosti ČR na rok 2018

Ministerstvo spravedlnosti ČR vyhlašuje Výzvu pro předkládání žádostí o poskytnutí dotace na dotační titul Rozvoj služeb pro oběti trestné činnosti poskytovaných na základě zákona č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů, realizované v dotačním roce 2018. Dotaci mohou získat pouze subjekty, které mají na poskytování právních informací nebo restorativního programu platnou akreditaci MSp dle tohoto zákona.

Metodika pro poskytování dotací ze státního rozpočtu je dostupná zde.

Spolu se žádostí o poskytnutí dotace lze v souladu s uvedenou metodikou požádat rovněž o uzavření smlouvy o dlouhodobé spolupráci (tzv. víceleté financování NNO). Vzor je ke stažení zde.

Další materiály ke stažení:

Žádost NNO o státní dotaci na rok 2018

Žádost pro NNO, které mají s Ministerstvem spravedlnosti uzavřenu smlouvu o dlouhodobé spolupráci

Povinné přílohy k žádosti na rok 2018

Žadatel předloží jednu kopii žádosti v listinné podobě (viz Výzva) a taktéž zašle žádost včetně všech příloh v elektronické podobě na adresu rsolska@msp.justice.cz.

Závěrečné vyúčtování dotace na rok 2018 bude realizováno v souladu s Metodikou pro poskytování dotací nestátním neziskovým organizacím ze státního rozpočtu Ministerstvem spravedlnosti ČR platnou při zahájení výzvy pro předkládání žádostí o poskytnutí dotace na rok 2018. Vyplněné formuláře musí být doručeny poskytovateli dotace nejpozději do 31. ledna 2019.

Formuláře k vyúčtování dotace na rok 2018:

Kontaktní osoba:

Mgr. Magdalena Hučínová, e-mail: Mhucinova@msp.justice.cz, Tel.: +420 221 997 194