Přejít k obsahu

Vrchní soud v Praze

Agregátor obsahu Agregátor obsahu

ZÁKON O DLUHOPISECH (zákon č. 190/2004 Sb.)

Ncp 206/2020 specifikace: k řízení o žalobě, kterou se žalobce domáhá na žalované zaplacení žalované částky, která představuje žalovanou nevyplacené výnosy z dluhopisů, jsou v prvním stupni věcně příslušné krajské soudy

Ncp 273/2020 specifikace: věcná příslušnost krajských soudů k nárokům na úhradu jmenovité hodnoty a výnosu z dluhopisu

Ncp 436/2020 specifikace: K řízení o žalobě, kterou se žalobce domáhá zaplacení žalované částky, která představuje nevyplacenou jistinu a smluvené úroky z dluhopisů, jsou v prvním stupni příslušné krajské soudy.

Ncp 481/2020 specifikace: Věcně příšlušnými k požadvku na vyplacení jmenovité hodnoty a výnosů z dluhopisů jsou krajské soudy.

Ncp 719/2020 specifikace: K požadavku žalobce – vlastníka dluhopisu – na zaplacení částky odpovídající výnosovému úroku z dluhopisu, který byl vznesen vůči žalovaným jako ručitelům za závazky emitenta dluhopisu, je dána věcná příslušnost krajských soudů.

Ncp 21/2021 specifikace: K projednání a rozhodnutí sporu, ve kterém se žalobce jako vlastník dluhopisu domáhá po žalovaném jako emitentovi dluhopisu zaplacení částky, která odpovídá jmenovité hodnotě dluhopisu uhrazené žalobcem v souvislosti s úpisem dluhopisu, a to z titulu bezdůvodného obohacení, jež mělo vzniknout na straně žalovaného po odstoupení žalobce od příslušné smlouvy o úpisu dluhopisu uzavřené se žalovaným, je dána věcná příslušnost krajských soudů podle § 9 odst. 2 písm. j) občanského soudního řádu.

Ncp 228/2021 specifikace: K řízení o žalobě, kterou se žalobkyně domáhá vůči žalované požadovaného určení o existenci pohledávky za žalovanou, která vyplývá ze specifikovaného dluhopisu, a platnosti jejího postoupení, což opírá o tvrzení, že pohledávku vyplývající ze specifikovaného dluhopisu nabyla právě na základě postoupení pohledávky od postupníka, jsou v prvním stupni věcně příslušné krajské soudy.

Ncp 435/2021 specifikace: K projednání a rozhodnutí sporu, v němž se majitel dluhopisu domáhá zaplacení částky korespondující jmenovité hodnotě dluhopisu po splatnosti, a to po jeho emitentovi a současně po statutárních orgánech emitenta, je dána věcná příslušnost krajských soudů podle § 9 odst. 2 písm. j) občanského soudního řádu.