Přejít k obsahu

Vrchní soud v Praze

Agregátor obsahu Agregátor obsahu

ZÁKON O PŘEMĚNÁCH OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ A DRUŽSTEV (zákon č. 125/2008 Sb.)

Ncp 203/2020 specifikace: věcná příslušnost krajských soudů k nároku věřitele uplatněnému proti jednateli dlužnice (společnosti s ručením omezeným) na náhradu újmy (škody) vzniklé věřiteli v souvislosti s činností žalovaného při  přeměně dlužnické společnosti

Ncp 447/2020 specifikace: věcná příslušnost krajských soudů k návrhu na jmenování znalce pro účely ocenění odštěpované části jmění společnosti s ručením omezeným, která bude přecházet podle projektu rozdělení na nástupnickou společnost (či nástupnické společnostni)

Ncp 106/2021 specifikace: K řízení o odpůrčí žalobě o neúčinnosti (zkracujícího) právního jednání při přeměně právnické osoby (právnických osob) jsou v prvním stupni věcně příslušné okresní soudy ve smyslu obecné úpravy věcné příslušnosti soudu pro sporné občanské soudní řízení podle § 9 odst. 1 o. s. ř.

Ncp 324/2021 specifikace: K řízení o úschově, která není tzv. „povinnou úschovou" ve smyslu § 3 odst. 2 písm. e) z. ř. s. (úschova za účelem splnění dluhu poskytnout dorovnání protiplnění nebo náhradu škody více osobám na základě rozhodnutí soudu podle zákona o obchodních korporacích nebo zákona o přeměnách obchodních společností.), jsou věcně příslušné okresní soudy podle § 3 odst. 1  z. ř. s.

Ncp 536/2021 specifikace: K řízení o žalobě, kterou se žalobkyně domáhá na žalovaných obchodních společnostech solidárního zaplacení peněžitého plnění s tvrzením, že žalovaná částka jí byla přiznána pravomocným rozsudkem proti obchodní společnosti, z níž se podle projektu přeměny z 1. 7. 2017 odštěpila část jmění na žalované nástupnické společnosti, které ručí za uvedený dluh podle § 257 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, jsou v prvním stupni příslušné okresní soudy podle § 9 odst. 1 o. s. ř.; nejde o spor ze samotné přeměny právnických osob podle § 9 odst. 2 písm. m) o. s. ř.