Přejít k obsahu

Vrchní soud v Praze

Agregátor obsahu Agregátor obsahu

INSOLVENČNÍ ZÁKON (zákon č. 182/2006 Sb.)

- § 7a - písm. a) v insolvenčním řízení

- § 7a - písm. b) v incidenčních sporech

- § 7a - písm. c) ve sporech o náhradu škody nebo jiné újmy, která vznikla porušením povinnosti podat insolvenční návrh

- § 7a - písm. d) ve sporech o náhradu škody nebo jiné újmy, která vznikla zahájením insolvenčního řízení a opatřeními přijatými v jeho průběhu

- § 7a - písm. e) ve věcech vyplývajících z právních vztahů mezi dlužníkem a insolvenčním správcem týkajících se majetku patřícího do dlužníkovy majetkové podstaty

- § 159 odst. 1 - písm. a) spory o pravost, výši nebo pořadí přihlášených pohledávek

- § 159 odst. 1 - písm. b) spory o vyloučení věci, práva, pohledávky nebo jiné majetkové hodnoty z majetkové podstaty nebo o vydání výtěžku zpeněžení podle § 225 odst. 5

- § 159 odst. 1 - písm. c) spory o vypořádání společného jmění dlužníka a jeho manžela

- § 159 odst. 1 - písm. d) spory na základě odpůrčí žaloby

- § 159 odst. 1 - písm. e) spory o náhradu škody na majetkové podstatě vzniklé porušením povinností insolvenčním správcem

- § 159 odst. 1 - písm. f) spory o platnost smluv, kterými došlo ke zpeněžení majetkové podstaty prodejem mimo dražbu

- § 159 odst. 1 - písm. g) spory o určení, zda tu je či není právní vztah nebo právo týkající se majetku nebo závazků dlužníka, je-li na takovém určení naléhavý právní zájem

- § 159 odst. 1 - písm. h) další spory, které zákon označí jako spory incidenční

- § 203 odst. 4

- § 231 odst. 2

- § 239