Přejít k obsahu

Okresní soud v Mladé Boleslavi

Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Základní právní předpisy upravující postavení, působnost, jednání a rozhodování soudu

Základní právní předpisy upravující postavení, působnost, jednání a rozhodování soudu:

 

·       Ústavní zákon číslo 1/1993 Sb., Ústava České republiky,

·       Ústavní zákon číslo 23/1991 Sb., kterým se uvozuje listina základních práv a svobod,

·       Zákon číslo 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, v platném znění,

·        Zákon číslo 99/1963 Sb., občanský soudní řád v platném znění,

·        Zákon číslo 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním v platném znění.

 

Všechny předpisy jsou publikovány ve Sbírce zákonů, do níž lze nahlédnout u každého okresního soudu, městského či obecního úřadu, a to v úředních hodinách.

 

Obecně o soudech :

 

·       Soudy jsou zřízeny Ústavou České republiky a jsou povolány k výkonu soudní moci.Soudní moc vykonávají prostřednictvím nezávislých soudců.Jejich nestrannost nesmí nikdo ohrožovat.Soudci jsou při výkonu své funkce nezávislí a jsou vázáni jedině zákonem.Právní předpisy jsou povinni vykládat podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.Jsou povinni rozhodovat nestranně,spravedlivě a bez průtahů a pouze na základě skutečností,zjištěných v souladu se zákonem.

·       Okresní soud rozhoduje v senátech nebo samosoudcem.Senáty okresního soudu se skládají ze soudce a dvou přísedících. Soudci a přísedící jsou si při rozhodování rovni. Předsedou senátu může být jen soudce.

·       Soudci jsou jmenováni prezidentem republiky bez časového omezení.Přísedící jsou voleni obecními zastupitelstvími v obvodu okresního soudu na dobu čtyř let. Po svém ustanovení skládají soudci a přísedící slib.Dnem složení slibu začíná jejich způsobilost vykonávat funkci soudce nebo přísedícího.

·       Ve kterých případech rozhoduje senát a kdy samosoudce,stanoví procesní předpisy, a to trestní řád a občanský soudní řád.

·        Okresní soud rozhoduje jako soud prvního stupně, pokud zákon nestanoví jinak.

 

 

 

Opravné prostředky :

 

·       V občanskoprávním řízení soud rozhoduje rozsudkem,usnesením nebo platebním rozkazem. Opravným prostředkem proti rozsudku a usnesení je odvolání.Opravným prostředkem proti platebnímu rozkazu je odpor. Obecně platí, že odvolání i odpor se podávají u soudu,proti jehož rozhodnutí směřují, a to do 15 dnů od doručení písemného vyhotovení rozhodnutí(rozsudku,usnesení,platebnímu rozkazu).Přípustnost podání opravného prostředku vyplývá z občanského soudního řádu.

·       V trestním řízení soud rozhoduje rozsudkem,usnesením nebo trestním příkazem.Opravným prostředkem proti rozsudku je odvolání,které se podává u soudu,který rozsudek vydal, a to do 8 dnů od doručení opisu rozsudku.Opravným prostředkem proti usnesení je stížnost,která se podává rovněž u soudu,proti jehož rozhodnutí směřuje, a to do 3 dnů od oznámení usnesení.Opravným prostředkem proti trestnímu příkazu je odpor,který se podává u soudu,který trestní příkaz vydal,a to do 8 dnů od jeho doručení.Přípustnost podání odvolání,stížnosti a odporu upravuje trestní řád.

·       Rozhodnutí vydaná jak v občanskoprávním tak v trestním řízení obsahují poučení o přípustnosti opravného prostředku.

·       Odvolání nebo stížnost nemůže podat ten, kdo se práva odvolání nebo stížnosti platně vzdal.

 

 

Organizační struktura našeho soudu :

 

·       Okresní soud se skládá z předsedy soudu, místopředsedy soudu , dalších soudců a přísedících. Předseda a místopředseda soudu v souladu s rozvrhem práce vykonávají soudnictví náležející okresnímu soudu jako předsedové senátů nebo jako samosoudci. Předseda soudu zároveň vykonává státní správu soudu v rozsahu stanoveném zákonem a vyřizuje stížnosti na postup soudu, jde-li o průtahy v řízení nebo nevhodné chování soudních osob nebo narušování důstojnosti řízení před soudem.

 

 

Postup při vyřizování žádostí, stížností u našeho soudu:

 

·       Žádosti účastníků týkající se řízení, která jsou ohledně nich vedena, vyřídí příslušná vedoucí kanceláře, v případě nutnosti v součinnosti s příslušným vyšším soudním úředníkem nebo příslušným předsedou senátu.

·       Písemné žádosti tohoto druhu vyřídí dle jejich obsahu příslušný vyšší soudní úředník nebo předseda senátu bez zbytečných průtahů.

·       Stížnosti na průtahy v řízení, na nevhodné chování nebo narušování důstojnosti řízení místopředsedou soudu, soudci, ostatními pracovníky a přísedícími okresního soudu, lze podat písemně nebo ústně. Stížnost musí být vyřízena do dvou měsíců, a jedná-lí se o stížnost na půjčky v řízení, do jednoho měsíce ode dne doručení. O vyřízení musí být stěžovatel v této lhůtě informován.

·        Lhůtu dvou měsíců lze překročit jen tehdy, pokud v jejím průběhu nelze zajistit podklady potřebné pro vyřízení stížnosti.

 

·       Stížnosti na postup okresního soudu obsahuje-li podání stížnost na průtahy v řízení nebo na nevhodné chování nebo narušování důstojnosti řízení jeho předsedou,vyřizuje předseda krajského soudu.

·        Stížnosti se nelze domáhat přezkoumávání postupu soudu ve výkonu jeho nezávislé

      rozhodovací činnosti