Přejít k obsahu

Okresní soud v Bruntále

Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Česká republika - Okresní soud v Bruntále

je organizační složkou státu a byl zřízen ze zákona:

 

1. Ústavní zákon č. 1/1993 Sb. - čl. 81

2. Zákon č. 6/2002 o organizaci soudů ve znění novel

3. Usnesení č. 2/93 Sb., předsednictva ČNR o vyhlášení Listiny základních práv a svobod článek 36-40 (§ 5, písm. a) zák. č. 106/99 Sb.

4. Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích

 

Sídlo Okresního soudu v Bruntále je na adrese:

 

Bruntál, Partyzánská ul. č. 1453/11, PSČ 792 01

e-mail: podatelna@osoud.bru.justice.cz

 

Sídlo Okresního soudu v Bruntále - pobočky v Krnově je na adrese:

 

Krnov, Revoluční č. 965/60, PSČ 794 01

e-mail: podatelna.krnov@osoud.bru.justice.cz

 

Okresní soud v Bruntále je řízen:

 

- Mgr. Hanou Rapušákovou - předsedkyní okresního soudu,

- Mgr. Vladimírem Čermákem - místopředsedou okresního soudu,

- Mgr. Janou Posledníkovou - pověřenou výkonem státní správy soudu pro úsek opatrovnický.

 

Správní úsek je řízen:

 

- ředitelkou správy soudu: Ing. Renátou Kubisovou

 

Řízením správního úseku – pobočky v Krnově je pověřena:  Renata Babušová

 

Další organizační členění včetně rozsahu pravomocí administrativních pracovníků a rozsahu rozhodovací činnosti soudců je obsahem rozvrhu práce platného pro příslušný kalendářní rok. Tento je uložen na sekretariátě soudu č. dv. 206 B – II. patro budovy B soudu – paní Nováková a rovněž na internetové stránce: www.justice.cz - soudy – Okresní soud v Bruntále – rozvrh práce.

 

Žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb., jsou vyřizovány pověřenou pracovnicí soudu Bc. Petrou Neshodovou č. dv. 213 B, III. patro budovy B soudu (§ 13 a § 5 odst. 1, písm. e) zák. č. 106/1999 Sb.).

 

Žádost o poskytnutí informace se podává ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím telekomunikačního zařízení či elektronickou poštou.

 

Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta, anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně (§ 13 zák. č. 106/1999 Sb.).

 

Z podání musí být zřejmé, kterému povinnému subjektu je určeno a kdo jej činí. U podání prostřednictvím telekomunikačního zařízení musí být rovněž příslušná identifikace žadatele (např. elektronická adresa), neobsahuje-li žádost tyto údaje, není žádost podáním ve smyslu tohoto zákona a žádost se odloží (14 zák. č. 106/1999 Sb.).

 

Povinný subjekt posoudí obsah žádosti a v případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele – ve lhůtě 7 dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil, neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů, rozhodne o odmítnutí žádosti (§ 14 odst. 5 b) zák. č. 106/1999 Sb.).

 

Informace povinný subjekt poskytne ve lhůtě stanovené v § 14 odst. 5 písm. d) zák. č. 106/1999 Sb.

 

Lhůta pro poskytnutí informace může být prodloužena a to v souladu s ustanovením § 14 odst. 7, zák. č. 106/1999 Sb.

 

V případě, byť i částečného nevyhovění žádosti, bude postupováno dle ustanovení § 15 zák. č. 106/1999 Sb.

 

Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti (§ 16 zák. č. 106/99 Sb.). O odvolání rozhoduje nadřízený orgán (§ 16 odst. 2 a 3, zák. č. 106/1999 Sb.).

Proti rozhodnutí o odvolání se nelze odvolat (§ 16 zák. č. 106/1999 Sb.).

 

Hrazení nákladů

 

Povinný subjekt je v souvislosti s poskytováním informací oprávněn žádat úhradu ve výši, která nesmí přesáhnout náklady spojené s pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli. Povinný subjekt může vyžádat i úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací (§ 17 zák. č. 106/1999 Sb.) dle Instrukce Ministerstva spravedlnosti ČR ze dne 14. 7. 2011, č. j. 286/2011-OT-OSV, kterou se stanoví sazebník úhrad za poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 

V případě, že bude povinný subjekt za poskytnutí informace požadovat úhradu, písemně oznámí tuto skutečnost spolu s výší úhrady žadateli před poskytnutím informace. Z oznámení musí být zřejmé, na základě jakých skutečností a jakým způsobem byla výše úhrady povinným subjektem vyčíslena.

 

Nesplní-li povinný subjekt vůči žadateli oznamovací povinnost odst. 3 § 17 zák.č. 106/99 Sb. ztrácí nárok na úhradu nákladů.

 

Poskytnutí informace podle odstavce 3 je podmíněno zaplacením požadované úhrady. Pokud žadatel do 60 dnů ode dne oznámení výše požadované úhrady úhradu nezaplatí, povinný subjekt žádost odloží. Po dobu vyřizování stížnosti proti výši požadované úhrady lhůta podle věty druhé neběží.

 

Okresní soud v Bruntále, neposkytne informace, vztahující se k ochraně utajovaných skutečností, k ochraně obchodního tajemství a k ochraně důvěrnosti majetkových poměrů (§ 7, 9, 10 zák. č. 106/99 Sb.).

Dále může povinný subjekt omezit poskytnutí informace dle ustanovení § 11 citovaného zákona, mimo jiné pak týkající se:

 

v probíhajícího trestního řízení (§ 11 odst. 4, písm. a) cit. zákona)

v rozhodovací činnosti soudů (§ 11 odst. 4, písm. b) cit. zákona)

 

Postup soudu při vyřizování všech žádostí, návrhů a jiných dožádání jakož i postup při jeho jednání a rozhodování je upraven především:

 

- občanským soudním řádem

- trestním řádem

- vyhláškou č. 37/19992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy

 

a dalšími předpisy obsaženými ve sbírkách zákonů ČR., které jsou k nahlédnutí na správě soudu, budova B II. patro, dv.č. 203B dle § 5 odst. 1 písm. e) zák. č. 106/1999 Sb.

 

Sazebník úhrad

 

Souhrnná zpráva vypovídající o poskytnutých soupisech soudních řízení, v nichž jako účastník řízení vystupuje konkrétní osoba - v roce 2021

 

Souhrnná zpráva vypovídající o poskytnutých soupisech soudních řízení, v nichž jako účastník řízení vystupuje konkrétní osoba - v roce 2020

 

Souhrnná zpráva vypovídající o poskytnutých soupisech soudních řízení, v nichž jako účastník řízení vystupuje konkrétní osoba - v roce 2019

 

Souhrnná zpráva vypovídající o poskytnutých soupisech soudních řízení, v nichž jako účastník řízení vystupuje konkrétní osoba - v roce 2018

 

Žádosti o informace v roce 2021

 

Žádosti o informace v roce 2020

 

Žádosti o informace v roce 2019

 

Žádosti o informace v roce 2018

 

Žádosti o informace v roce 2017

 

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

 

Výroční zpráva za rok 2021

Výroční zpráva za rok 2020

Výroční zpráva za rok 2019

Výroční zpráva za rok 2018

Výroční zpráva za rok 2017

Výroční zpráva za rok 2016

Výroční zpráva za rok 2015

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2012