Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Ověřování listin do ciziny

Má-li být v cizím státě uznána veřejná listina, kterou vydal nebo ověřil v rámci své pravomoci a působnosti orgán ČR, nebo která byla před ním podepsána (dále "listina"), je ve většině států nutné, aby tato listina byla tzv. superlegalizována. Výjimky z povinnosti superlegalizace vyplývají z Úmluvy o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin – dále "Úmluva o Apostile"
a z některých dvoustranných mezinárodních smluv o právní pomoci či přímo použitelných právních předpisů Evropské unie.

Smyslem superlegalizace i Apostily je věrohodně prokázat skutečnost, že listina byla vydána nebo ověřena určitým justičním nebo správním orgánem ČR anebo před ním podepsána. Ověřuje se tedy pravost úředního razítka a podpisu na listině, nikoliv obsah listiny samotné.

Tímto způsobem se ověřují pouze veřejné listiny (např. výpis z obchodního či živnostenského rejstříku, notářsky ověřené kopie, notářské doložky ověřující podpis určité osoby, apod.). Neověřují se tak soukromé listiny (mezi ně patří např. i obyčejná, tj. neověřená kopie veřejné listiny; plná moc, na níž nebyl úředně ověřen podpis osob).

Důležité! - Změny v agendě ověřování listin do ciziny od 1. 9. a 1. 10. 2021:

V souvislosti s novelou zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), si dovolujeme informovat veřejnost o přesunu agendy ověřování listin vydaných či ověřených notáři APOSTILNÍ DOLOŽKOU (APOSTILLE) blíže občanům.

V praxi to bude znamenat, že apostilní doložky na listiny vydané nebo ověřené notáři bude od 1. 10. 2021 vydávat Notářská komora ČR ve svém sídle a dále i ve všech regionálních notářských komorách. Odpadne tak nutnost cestovat za touto službou pouze na jeden úřad do hlavního města.

Na tuto změnu navazuje i novela zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, která reaguje na skutečnost, že výše správních poplatků za vydání apostilní doložky nebo vyššího ověření nebyla přes rostoucí náklady od svého zavedení nikdy měněna a již dlouhodobě nereflektovala reálné náklady spojené s jejich vydáváním. Nezbytné zvýšení poplatků by mělo být současně vyváženo vyšším komfortem a nemalou úsporou času i nákladů na cestování, a to díky možnosti řešit alespoň část této agendy v regionech.

Bližší informace k ověřování notářskými komorami naleznete na webových stránkách Notářské komory ČR, Apolinářská 442/12, 128 00 Praha 2, tel. 224 921 258zde.

Přehled jednotlivých změn v agendě ověřování:

Apostila:

 • Od 1. 10. 2021 přechází agenda vydávání apostilních doložek na české veřejné listiny vydané nebo ověřené notáři na Notářskou komoru ČR a regionální notářské komory. Ministerstvo spravedlnosti ČR od tohoto data tento typ listin apostilní doložkou ověřovat nebude.
 • Od 1. 10. 2021 bude Ministerstvo spravedlnosti ČR vydávat apostilní doložky pouze na české veřejné listiny vydané či ověřené soudy, případně exekutory.

Superlegalizace:

 • Ministerstvo spravedlnosti ČR bude i nadále zajišťovat vyšší ověřování listiny vydaných či ověřených notáři v procesu tzv. superlegalizace, stejně jako vyšší ověřování českých veřejných listin vydaných či ověřených soudy, případně exekutory (zde se nic nemění).

Poplatky za ověření:

 • Od 1. 9. 2021 bude Ministerstvo spravedlnosti ČR vybírat správní poplatek za vydání apostilní doložky ve výši 300,- Kč a za vyšší ověření ve výši 100,- Kč.
 • U korespondenčních žádostí o ověření bude výše správního poplatku určena dle data podání žádosti (tzn. že u žádostí podaných k poštovní přepravě do 31. 8. 2021 (včetně) bude poplatek za ověření vybírán ve výši stanovené podle původních/starých podmínek).

Korespondenční žádosti o ověření:

 • Ministerstvo spravedlnosti bude přijímat korespondenční žádosti o ověření českých veřejných listin vydaných či ověřených notáři apostilní doložkou, pokud budou odeslány do 15.9.2021 (aby je bylo možno zpracovat do 30.9.2021). Pokud nebude možné z objektivních důvodů tyto žádosti ministerstvem vyřídit do 30. 9. 2021, budou vráceny žadateli zpět bez vyřízení s odkazem na Notářskou komoru ČR.
 • Žádosti o korespondenční (stejně jako prezenční) ověření listin vydaných nebo ověřených notáři apostilní doložkou bude od 1.10.2021 vyřizovat Notářská komora ČR. Ministerstvo spravedlnosti od tohoto data již nebude na tento typ listin vydávat apostilní doložky. Podrobnosti o podmínkách ověřování naleznete na webových stránkách Notářské komory ČR, Apolinářská 442/12, 128 00 Praha 2, tel. 224 921 258, zde.

Ověřování dokumentů v osobním styku:

adresa: Na Děkance 3, 128 10 Praha 2

Úřední hodiny pro veřejnost:

pondělí a středa:  8:00 - 12:00 hod.  a  13:30 - 17:00 hod.  (bez předchozí rezervace)
úterý a čtvrtek:     pouze po předchozí online rezervaci termínu

Odkaz pro ONLINE REZERVACI OVĚŘENÍ naleznete zde: https://rezervaceovereni.justice.cz.

Pokud se žádné volné termíny nezobrazují, je to způsobeno tím, že všechny dostupné termíny v rezervačním systému jsou momentálně obsazené/rezervované. Nové termíny na další časové období budou nabíhat postupně (předem na kratší období). Doporučujeme Vám proto rezervační systém průběžně sledovat, a to i z toho důvodu, že termín případně zrušené rezervace se automaticky objeví zpět v systému. Dostavit osobně se pro ověření listiny můžete i v pondělí či středu v úředních hodinách, a to bez nutnosti rezervace termínu.

Důrazně žádáme o dodržování termínu rezervace! V případě, že Váš rezervovaný termín z jakéhokoliv důvodu nevyužijete, rezervaci zrušte kliknutím na odkaz v potvrzovací zprávě o rezervaci termínu, kterou jste obdrželi na Vámi uvedený e-mail. Váš termín tak bude moci využít jiný žadatel o ověření.

Rezervační systém slouží pouze k rezervaci termínu osobní návštěvy, na dotazy uvedené v poznámce systému nereagujeme. K tomu využijte e-mailovou adresu: moc@msp.justice.cz

V PONDĚLÍ A STŘEDU se listiny ověřují v rámci úředních hodin (bez rezervace termínu). Během úředních hodin je možné na počkání provést maximálně 5 ověření! Poslední dokumenty jsou přijímány 15 minut před ukončením úředních hodin!

POKYNY PRO ŽADATELE pro ověřování V PONDĚLÍ A STŘEDU (bez nutnosti rezervace):

 • Vstupte do budovy, vezměte si lístek s pořadovým číslem a poté vyčkejte venku před budovou. Jakmile se na světelné tabuli v okně vlevo od vstupních dveří objeví Vaše číslo, vejděte přímo do ověřovny.
 • Do ověřovny vstupujte jednotlivě (v ověřovně může být pouze jeden žadatel)!
 • Počet vydaných pořadových čísel na jeden ověřovací den je omezen!

V ÚTERÝ A ČTVRTEK bude ověřovna otevřená výhradně pro klienty, kteří se dostaví po předchozí online rezervaci termínu návštěvy a tento termín jim byl potvrzen. V rezervovaném čase je možné provést maximálně 5 ověření! POKUD BYLO JEDNOU OSOBOU UČINĚNO VÍCE REZERVACÍ V JEDEN DEN, V PLATNOSTI ZŮSTÁVÁ POUZE TEN PRVNÍ, OSTATNÍ BUDOU BEZ NÁHRADY ZRUŠENY!

ZÁROVEŇ BUDE NUTNÉ REZERVACI TERMÍNU PŘI VSTUPU DO OVĚŘOVNY PROKÁZAT (vytištěným e-mailem s potvrzením rezervace, případně zprávou v mobilním telefonu).

Dovolujeme si upozornit na POVINNOST DODRŽOVÁNÍ ZVÝŠENÝCH HYGIENICKÝCH OPATŘENÍ V OBJEKTECH MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI, zejména:

V objektu ministerstva:

 • povinnost vstupu, pohybu a pobytu v objektech Ministerstva spravedlnosti výhradně s ochrannou dýchacích cest
 • povinnost provést dezinfekci rukou před tiskem lístku a následně i před vstupem do ověřovny
 • povinnost dodržování rozestupu minimálně 2 metry od dalších osob

Při čekání ve frontě a v okolí budovy Ministerstva spravedlnosti:

 • povinnost dodržování minimálních rozestupů 2 metry od jiných osob
 • doporučení používat ochranné prostředky dýchacích cest i při čekání před budovou

Správní poplatek lze uhradit ve formě kolkové známky, případně prostřednictvím platebního terminálu v ověřovně. Upozorňujeme, že kolkové známky nelze získat na Ministerstvu spravedlnosti!

V případě, že máte k ověření více než 5 dokumentů (ověření), doporučujeme listiny zaslat korespondenčně na adresu: Ministerstvo spravedlnosti ČR, mezinárodní odbor civilní, Vyšehradská 16, 128 10  Praha 2.

V souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., (správní řád) činí lhůta pro vyřízení žádosti o legalizaci dokumentů 30 dnů. Nicméně většinou se pohybuje doba vyřízení žádosti o ověření v korespondenčním styku v rozmezí 10 – 14 dní. Vzor žádosti lze nalézt dále v textu.

telefon: 221 997 982, 221 997 473, 221 997 319, 221 997 910

V případě, že nás z důvodu pracovní vytíženosti nezastihnete na uvedených telefonních číslech, zašlete Váš dotaz na e-mailovou adresu: moc@msp.justice.cz
I nadále však platí, že o ověření listin lze požádat korespondenčně, tedy poštovním stykem.
 

Ověřování dokumentů v poštovním styku:

Poštovní adresa (centrální podatelna): Ministerstvo spravedlnosti ČR, mezinárodní odbor civilní, Vyšehradská 16, 128 10 Praha 2

Korespondenční žádosti o ověření:

 • Ministerstvo spravedlnosti bude přijímat korespondenční žádosti o ověření českých veřejných listin vydaných či ověřených notáři apostilní doložkou, pokud budou odeslány do 15.9.2021 (aby je bylo možno zpracovat do 30.9.2021). Pokud nebude možné z objektivních důvodů tyto žádosti ministerstvem vyřídit do 30. 9. 2021, budou vráceny žadateli zpět bez vyřízení s odkazem na Notářskou komoru ČR.
 • Žádosti o korespondenční (stejně jako prezenční) ověření listin vydaných nebo ověřených notáři apostilní doložkou bude od 1.10.2021 vyřizovat Notářská komora ČR. Ministerstvo spravedlnosti od tohoto data již nebude na tento typ listin vydávat apostilní doložky. Podrobnosti o podmínkách ověřování naleznete na webových stránkách Notářské komory ČR, Apolinářská 442/12, 128 00 Praha 2, tel. 224 921 258, zde.

Žadatel v průvodním dopisu (žádosti) uvede:

 1. stát, ve kterém bude listina použita
 2. svoji přesnou adresu, na kterou bude ověřená listina zaslána
 3. telefonní číslo, event. e-mailovou adresu
 4. přiloží potřebný počet kolkových známek (volně vložených do obálky)
 5. připojí vlastní listinu (event. již opatřenou potřebným předchozím ověřením)

Správní poplatek:

 1. za apostilní doložku (apostilu) – 100,- Kč (od 1.9.2021 ve výši 300,- Kč) - ve formě kolkové známky nebo prostřednictvím platebního terminálu - za ověření jednoho razítka,
 2. za vyšší ověření listin – 30,- Kč (od 1.9.2021 ve výši 100,- Kč) - ve formě kolkové známky nebo prostřednictvím platebního terminálu - za ověření jednoho razítka.

Pozn: Pokud jsou na jedné listině ověřovací doložky např. dvou notářů vztahující se k podpisům dvou odlišných osob, jsou potřeba 2 kolkové známky. Pokud jsou však na jedné listině dvě ověřovací doložky od stejného notáře vztahující se k podpisům dvou odlišných osob, postačí 1 kolková známka.

Kolkové známky je možno získat například na poště nebo jiném místě, kde se prodávají poštovní známky (některé trafiky). Upozorňujeme, že kolkové známky nelze získat na Ministerstvu spravedlnosti!

V souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., (správní řád) činí lhůta pro vyřízení žádosti o legalizaci dokumentů 30 dnů.

Bližší informace naleznete zde: