Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Ověřování listin do ciziny

Má-li být v cizím státě uznána veřejná listina, kterou vydal nebo ověřil v rámci své pravomoci a působnosti orgán ČR, nebo která byla před ním podepsána (dále "listina"), je ve většině států nutné, aby tato listina byla tzv. superlegalizována. Výjimky z povinnosti superlegalizace vyplývají z Úmluvy o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin – dále "Úmluva o Apostile"
a z některých dvoustranných mezinárodních smluv o právní pomoci či přímo použitelných právních předpisů Evropské unie.

Smyslem superlegalizace i Apostily je věrohodně prokázat skutečnost, že listina byla vydána nebo ověřena určitým justičním nebo správním orgánem ČR anebo před ním podepsána. Ověřuje se tedy pravost úředního razítka a podpisu na listině, nikoliv obsah listiny samotné.

Tímto způsobem se ověřují pouze veřejné listiny (např. výpis z obchodního či živnostenského rejstříku, notářsky ověřené kopie, notářské doložky ověřující podpis určité osoby, apod.). Neověřují se tak soukromé listiny (mezi ně patří např. i obyčejná, tj. neověřená kopie veřejné listiny; plná moc, na níž nebyl úředně ověřen podpis osob).

Orgány pověřenými opatřit ověřované listiny Apostilou či vyšším ověřením jsou v ČR:

 1. pro listiny vydané nebo ověřené soudy, včetně listin vyhotovených nebo ověřených notáři a soudními exekutory: Ministerstvo spravedlnosti ČR - mezinárodní odbor civilní
 2. pro ostatní listiny vydané nebo ověřené orgány státní správy nebo jinými orgány: Ministerstvo zahraničních věcí ČR - konzulární odbor (referát legalizace) – bližší informace na webových stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR.

Ověřování dokumentů v osobním styku

Ověřování je na Ministerstvu spravedlnosti ČR vyřizováno během úředních hodin na počkání (do 5 ověření). Při počtu nad 5 ověření budou dokumenty připraveny k vyzvednutí dle individuální domluvy. Osobní přítomnost žadatele, resp. osoby, na jejíž jméno je doklad vystaven, není nutná. Poslední dokumenty jsou přijímány 15 minut před ukončením úředních hodin! Správní poplatek lze uhradit ve formě kolkové známky nebo prostřednictvím platebního terminálu. Upozorňujeme, že kolkové známky nelze získat na Ministerstvu spravedlnosti!

Pracoviště pro ověřování listin: Na Děkance 3, Praha 2.

Telefon:

 • 221 997 982
 • 221 997 473
 • 221 997 938
 • 221 997 910
 • 221 997 319

E-mail: moc@msp.justice.cz

V případě, že nás z důvodu pracovní vytíženosti nezastihnete na uvedených telefonních číslech, zašlete Váš dotaz na e-mailovou adresu: moc@msp.justice.cz.

Úřední hodiny pro veřejnost:

pondělí a středa: 8:00 – 12:00 hod. a 13:30 – 17:00 hod.

úterý a čtvrtek:   9:00 – 12:00 hod. 

 

Ověřování dokumentů v poštovním styku

Poštovní adresa (centrální podatelna): Ministerstvo spravedlnosti ČR, mezinárodní odbor civilní, Vyšehradská 16, 128 10 Praha 2

Žadatel v průvodním dopisu (žádosti) uvede:

 1. stát, ve kterém bude listina použita
 2. svoji přesnou adresu, na kterou bude ověřená listina zaslána
 3. telefonní číslo, event. e-mailovou adresu
 4. přiloží potřebný počet kolkových známek (volně vložených do obálky)
 5. připojí vlastní listinu (event. již opatřenou potřebným předchozím ověřením)

Správní poplatek:

 1. za apostilní doložku (apostilu) – 100,- Kč (ve formě kolkové známky nebo prostřednictvím platebního terminálu) za ověření jednoho razítka,
 2. za vyšší ověření listin – 30,- Kč (ve formě kolkové známky nebo prostřednictvím platebního terminálu) za ověření jednoho razítka.

Pozn: Pokud jsou na jedné listině ověřovací doložky např. dvou notářů vztahující se k podpisům dvou odlišných osob, jsou potřeba 2 kolkové známky. Pokud jsou však na jedné listině dvě ověřovací doložky od stejného notáře vztahující se k podpisům dvou odlišných osob, postačí 1 kolková známka.

Kolkové známky je možno získat například na poště nebo jiném místě, kde se prodávají poštovní známky (některé trafiky). Upozorňujeme, že kolkové známky nelze získat na Ministerstvu spravedlnosti!

V souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., (správní řád) činí lhůta pro vyřízení žádosti o legalizaci dokumentů 30 dnů.

Bližší informace naleznete zde: