Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Ověřování listin do ciziny

Má-li být v cizím státě uznána veřejná listina, kterou vydal nebo ověřil v rámci své pravomoci a působnosti orgán ČR, nebo která byla před ním podepsána (dále "listina"), je ve většině států nutné, aby tato listina byla tzv. superlegalizována. Výjimky z povinnosti superlegalizace vyplývají z Úmluvy o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin – dále "Úmluva o Apostile"
a z některých dvoustranných mezinárodních smluv o právní pomoci či přímo použitelných právních předpisů Evropské unie.

Smyslem superlegalizace i Apostily je věrohodně prokázat skutečnost, že listina byla vydána nebo ověřena určitým justičním nebo správním orgánem ČR anebo před ním podepsána. Ověřuje se tedy pravost úředního razítka a podpisu na listině, nikoliv obsah listiny samotné.

Tímto způsobem se ověřují pouze veřejné listiny (např. výpis z obchodního či živnostenského rejstříku, notářsky ověřené kopie, notářské doložky ověřující podpis určité osoby, apod.). Neověřují se tak soukromé listiny (mezi ně patří např. i obyčejná, tj. neověřená kopie veřejné listiny; plná moc, na níž nebyl úředně ověřen podpis osob).

Orgány pověřenými opatřit ověřované listiny Apostilou či vyšším ověřením jsou v ČR:

 1. pro listiny vydané nebo ověřené soudy, včetně listin vyhotovených nebo ověřených notáři a soudními exekutory: Ministerstvo spravedlnosti ČR - mezinárodní odbor civilní
 2. pro ostatní listiny vydané nebo ověřené orgány státní správy nebo jinými orgány: Ministerstvo zahraničních věcí ČR - konzulární odbor (referát legalizace) – bližší informace na webových stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR.

Ověřování dokumentů v osobním styku:

adresa: Na Děkance 3, 128 10 Praha 2

Úřední hodiny pro veřejnost:

pondělí a středa:  8:00 - 12:00 hod.  a  13:30 - 17:00 hod.  (bez předchozí rezervace)
úterý a čtvrtek:     pouze po předchozí online rezervaci termínu

Odkaz pro ONLINE REZERVACI OVĚŘENÍ naleznete zde: https://rezervaceovereni.justice.cz.

Rezervační systém slouží pouze k rezervaci termínu osobní návštěvy, na dotazy uvedené v poznámce systému nereagujeme. K tomu využijte e-mailovou adresu: moc@msp.justice.cz

V PONDĚLÍ A STŘEDU se listiny ověřují v rámci úředních hodin (bez rezervace termínu). Během úředních hodin je možné na počkání provést maximálně 5 ověření!

POKYNY PRO ŽADATELE pro ověřování V PONDĚLÍ A STŘEDU (bez nutnosti rezervace):

 • Vstupte do budovy, vezměte si lístek s pořadovým číslem a poté vyčkejte venku před budovou. Jakmile se na světelné tabuli v okně vlevo od vstupních dveří objeví Vaše číslo, vejděte přímo do ověřovny.
 • Do ověřovny vstupujte jednotlivě (v ověřovně může být pouze jeden žadatel)!
 • Počet vydaných pořadových čísel na jeden ověřovací den je omezen!

V ÚTERÝ A ČTVRTEK bude ověřovna otevřená výhradně pro klienty, kteří se dostaví po předchozí online rezervaci termínu návštěvy a tento termín jim byl potvrzen. V rezervovaném čase je možné provést maximálně 5 ověření! POKUD BYLO JEDNOU OSOBOU UČINĚNO VÍCE REZERVACÍ V JEDEN DEN, V PLATNOSTI ZŮSTÁVÁ POUZE TEN PRVNÍ, OSTATNÍ BUDOU BEZ NÁHRADY ZRUŠENY!

ZÁROVEŇ BUDE NUTNÉ REZERVACI TERMÍNU PŘI VSTUPU DO OVĚŘOVNY PROKÁZAT (vytištěným e-mailem s potvrzením rezervace, případně zprávou v mobilním telefonu).

Dovolujeme si upozornit na POVINNOST DODRŽOVÁNÍ ZVÝŠENÝCH HYGIENICKÝCH OPATŘENÍ V OBJEKTECH MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI, zejména:

V objektu ministerstva:

 • povinnost vstupu, pohybu a pobytu v objektech Ministerstva spravedlnosti výhradně s ochrannou dýchacích cest
 • povinnost provést dezinfekci rukou před tiskem lístku a následně i před vstupem do ověřovny
 • povinnost dodržování rozestupu minimálně 2 metry od dalších osob

Při čekání ve frontě a v okolí budovy Ministerstva spravedlnosti:

 • povinnost dodržování minimálních rozestupů 2 metry od jiných osob
 • doporučení používat ochranné prostředky dýchacích cest i při čekání před budovou

Správní poplatek lze uhradit ve formě kolkové známky, případně prostřednictvím platebního terminálu v ověřovně. Upozorňujeme, že kolkové známky nelze získat na Ministerstvu spravedlnosti!

V případě, že máte k ověření více než 5 dokumentů (ověření), doporučujeme listiny zaslat korespondenčně na adresu: Ministerstvo spravedlnosti ČR, mezinárodní odbor civilní, Vyšehradská 16, 128 10  Praha 2.

V souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., (správní řád) činí lhůta pro vyřízení žádosti o legalizaci dokumentů 30 dnů. Nicméně většinou se pohybuje doba vyřízení žádosti o ověření v korespondenčním styku v rozmezí 10 – 14 dní. Vzor žádosti lze nalézt dále v textu.

V rezervačním systému jsou vždy uvedeny veškeré aktuálně volné termíny! Žádné volné termíny mimo rezervační systém nejsou k dispozici. Je proto zbytečné telefonicky nebo e-mailem kontaktovat pracovníky mezinárodního odboru civilního – jiné volné termíny, než ty, které jsou uvedeny v rezervačním systému, nejsou v danou chvíli dostupné. Termíny pro rezervaci budou dopředu nabíhat v kratším časovém předstihu, doporučujeme Vám proto rezervační systém průběžně sledovat, a to i z toho důvodu, že termín zrušené rezervace se opět objeví zpět v systému.

Zároveň důrazně žádáme o dodržování termínu rezervace! V případě, že Váš rezervovaný termín z jakéhokoliv důvodu nevyužijete, rezervaci zrušte kliknutím na odkaz v potvrzovací zprávě o rezervaci termínu, kterou jste obdrželi na Vámi uvedený e-mail. Váš termín tak bude moci využít jiný žadatel o ověření.

telefon: 221 997 982, 221 997 473, 221 997 319, 221 997 910

V případě, že nás z důvodu pracovní vytíženosti nezastihnete na uvedených telefonních číslech, zašlete Váš dotaz na e-mailovou adresu: moc@msp.justice.cz

I nadále však platí, že o ověření listin lze požádat korespondenčně, tedy poštovním stykem.

Ověřování dokumentů v poštovním styku:

Poštovní adresa (centrální podatelna): Ministerstvo spravedlnosti ČR, mezinárodní odbor civilní, Vyšehradská 16, 128 10 Praha 2

Žadatel v průvodním dopisu (žádosti) uvede:

 1. stát, ve kterém bude listina použita
 2. svoji přesnou adresu, na kterou bude ověřená listina zaslána
 3. telefonní číslo, event. e-mailovou adresu
 4. přiloží potřebný počet kolkových známek (volně vložených do obálky)
 5. připojí vlastní listinu (event. již opatřenou potřebným předchozím ověřením)

Správní poplatek:

 1. za apostilní doložku (apostilu) – 100,- Kč (ve formě kolkové známky nebo prostřednictvím platebního terminálu) za ověření jednoho razítka,
 2. za vyšší ověření listin – 30,- Kč (ve formě kolkové známky nebo prostřednictvím platebního terminálu) za ověření jednoho razítka.

Pozn: Pokud jsou na jedné listině ověřovací doložky např. dvou notářů vztahující se k podpisům dvou odlišných osob, jsou potřeba 2 kolkové známky. Pokud jsou však na jedné listině dvě ověřovací doložky od stejného notáře vztahující se k podpisům dvou odlišných osob, postačí 1 kolková známka.

Kolkové známky je možno získat například na poště nebo jiném místě, kde se prodávají poštovní známky (některé trafiky). Upozorňujeme, že kolkové známky nelze získat na Ministerstvu spravedlnosti!

V souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., (správní řád) činí lhůta pro vyřízení žádosti o legalizaci dokumentů 30 dnů.

Bližší informace naleznete zde: