Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Ověřování listin do ciziny

Má-li být v cizím státě uznána veřejná listina, kterou vydal nebo ověřil v rámci své pravomoci a působnosti orgán ČR, nebo která byla před ním podepsána (dále "listina"), je ve většině států nutné, aby tato listina byla tzv. superlegalizována. Výjimky z povinnosti superlegalizace vyplývají z Úmluvy o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin – dále "Úmluva o Apostile"
a z některých dvoustranných mezinárodních smluv o právní pomoci či přímo použitelných právních předpisů Evropské unie.

Smyslem superlegalizace i Apostily je věrohodně prokázat skutečnost, že listina byla vydána nebo ověřena určitým justičním nebo správním orgánem ČR anebo před ním podepsána. Ověřuje se tedy pravost úředního razítka a podpisu na listině, nikoliv obsah listiny samotné.

Tímto způsobem se ověřují pouze veřejné listiny (např. výpis z obchodního či živnostenského rejstříku, notářsky ověřené kopie, notářské doložky ověřující podpis určité osoby, apod.). Neověřují se tak soukromé listiny (mezi ně patří např. i obyčejná, tj. neověřená kopie veřejné listiny; plná moc, na níž nebyl úředně ověřen podpis osob).

Orgány pověřenými opatřit ověřované listiny Apostilou či vyšším ověřením jsou v ČR:

 1. pro listiny vydané nebo ověřené soudy, včetně listin vyhotovených nebo ověřených notáři a soudními exekutory: Ministerstvo spravedlnosti ČR - mezinárodní odbor civilní
 2. pro ostatní listiny vydané nebo ověřené orgány státní správy nebo jinými orgány: Ministerstvo zahraničních věcí ČR - konzulární odbor (referát legalizace) – bližší informace na webových stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR.

Ověřování dokumentů v osobním styku:

Od května 2020 bude obnoveno ověřování listin do zahraničí v osobním styku, z bezpečnostních důvodů však prozatím v omezeném rozsahu. Prezenční ověření listin bude možné pouze po online rezervaci termínu návštěvy ministerstva. Bez předchozí rezervace nebude možné ověření listin v osobním styku provést! Zároveň důrazně žádáme o dodržování termínu rezervace!

V rezervovaném čase je možné provést maximálně 5 ověření! V případě, že potřebujete ověřit více dokumentů, lze si zarezervovat maximálně dva termíny v jeden den. Jestliže máte k ověření více než 10 dokumentů (ověření), kontaktujte nás nejlépe telefonicky pro upřesnění způsobu odevzdání dokumentů k ověření a jejich následného vyzvednutí po ověření.

Odkaz pro ONLINE REZERVACI OVĚŘENÍ naleznete zde: https://rezervaceovereni.justice.cz.

adresa: Na Děkance 3, 128 10 Praha 2

I nadále však platí, že o ověření listin lze požádat korespondenčně, tedy poštovním stykem.

Ověřování dokumentů v poštovním styku

Poštovní adresa (centrální podatelna): Ministerstvo spravedlnosti ČR, mezinárodní odbor civilní, Vyšehradská 16, 128 10 Praha 2

Žadatel v průvodním dopisu (žádosti) uvede:

 1. stát, ve kterém bude listina použita
 2. svoji přesnou adresu, na kterou bude ověřená listina zaslána
 3. telefonní číslo, event. e-mailovou adresu
 4. přiloží potřebný počet kolkových známek (volně vložených do obálky)
 5. připojí vlastní listinu (event. již opatřenou potřebným předchozím ověřením)

Správní poplatek:

 1. za apostilní doložku (apostilu) – 100,- Kč (ve formě kolkové známky nebo prostřednictvím platebního terminálu) za ověření jednoho razítka,
 2. za vyšší ověření listin – 30,- Kč (ve formě kolkové známky nebo prostřednictvím platebního terminálu) za ověření jednoho razítka.

Pozn: Pokud jsou na jedné listině ověřovací doložky např. dvou notářů vztahující se k podpisům dvou odlišných osob, jsou potřeba 2 kolkové známky. Pokud jsou však na jedné listině dvě ověřovací doložky od stejného notáře vztahující se k podpisům dvou odlišných osob, postačí 1 kolková známka.

Kolkové známky je možno získat například na poště nebo jiném místě, kde se prodávají poštovní známky (některé trafiky). Upozorňujeme, že kolkové známky nelze získat na Ministerstvu spravedlnosti!

V souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., (správní řád) činí lhůta pro vyřízení žádosti o legalizaci dokumentů 30 dnů.

Telefon:

 • 221 997 982
 • 221 997 473
 • 221 997 910
 • 221 997 319

E-mail: moc@msp.justice.cz

V případě, že nás z důvodu pracovní vytíženosti nezastihnete na uvedených telefonních číslech, zašlete Váš dotaz na e-mailovou adresu: moc@msp.justice.cz.

Bližší informace naleznete zde: