Agregátor obsahu Agregátor obsahu

27.10.2020 Státy nemusejí povolit registraci komunistické strany, potvrdil štrasburský soud

Evropský soud pro lidská práva ve svém nedávném rozsudku schválil rozhodnutí rumunských orgánů nepovolit registraci politické strany, která se prohlašovala za pokračovatelku komunistické strany rozpuštěné v roce 1990. Hlavním důvodem pro odmítnutí registrace byla snaha zabránit opětovnému vytvoření politického uskupení, které v minulosti vážně zneužívalo své postavení nastolením totalitního režimu.

Možnost odmítnout registrovat politickou stranu, která se hlásí k bývalé vládnoucí komunistické straně, vyplývá z nedávného rozsudku štrasburského soudu Ignatencu a Komunistická strana Rumunska proti Rumunsku. Program i skutečné chování politických stran musí respektovat lidská práva chráněná vnitrostátními i mezinárodními předpisy a nesmí být v rozporu se základními principy demokracie. Státy, zejména s ohledem na svou historickou zkušenost s totalitou, touto cestou mohou legitimně chránit národní bezpečnost a práva a svobody občanů.

Evropský soud pro lidská práva v nedávné době řešil i další důležité případy. Například ve svém teprve druhém posudku vydaném na základě Protokolu č. 16 se zabýval žádostí arménského ústavního soudu k trestnímu řízení proti bývalému prezidentu republiky obžalovanému ze svržení ústavního pořádku. Velký senát soudu dále rozhodoval o vyšetřování nucené prostituce ve věci S. M. proti Chorvatsku a v případu M. N. a ostatní proti Belgii vyjasnil, zda lze z Evropské úmluvy o lidských právech dovodit právo na kladné vyřízení žádosti o vstupní vízum podané na konzulátu v cizině s cílem později na území dotčeného státu požádat o azyl.

Stručné shrnutí všech vybraných rozhodnutí si můžete přečíst v novém čísle lidskoprávního Zpravodaje, který čtvrtletně vydává Kancelář vládního zmocněnce Ministerstva spravedlnosti. V aktuálním čísle se mimo jiné dozvíte také více informací o mezistátní stížnosti, kterou vůči České republice nedávno podalo Lichtenštejnsko kvůli konfiskaci majetku knížecí rodiny po druhé světové válce.

Aktuální číslo i archiv starších čísel naleznete zde.

 

K bezplatnému odběru Zpravodaje je možné se přihlásit na adrese kvz@msp.justice.cz.