Agregátor obsahu Agregátor obsahu

16.06.2023 Skupina států proti korupci Rady Evropy (GRECO) zhodnotila plnění doporučení čtvrtého kola hodnocení České republiky

Plénum GRECO (Skupina států proti korupci Rady Evropy) projednalo zprávu o plnění doporučení (zde), která byla České republice uložena v rámci čtvrtého hodnotícího kola. Tématem hodnocení jsou opatření k předcházení korupce členů Parlamentu, soudců a státních zástupců (hodnotící zpráva České republiky je dostupná zde).

Hodnotící zpráva prostřednictvím čtrnácti doporučení vybízí Českou republiku k přijetí úpravy lobbování, etických kodexů, regulaci přijímání darů a jiných výhod a ke zvážení dává rozšíření povinnosti podávaní oznámení o činnostech, majetku a příjmech. Ze čtrnácti doporučení je osm doporučení splněno zcela či částečně. Zákony reflektující nesplněná doporučení jsou již v legislativním procesu a pro jejich prosazení dělá Ministerstvo spravedlnosti maximum. Oproti hodnocení v předchozí zprávě o plnění doporučení (zde) se tak jedná o významný posun k lepšímu.

Česká republika konkrétně zcela splnila již tři doporučení, a to doporučení směřující ke zvýšení transparentnosti výběru a kariérního postupu soudců a předsedů soudů, zpřísnění právní úpravy vedlejší činnosti soudců a přijetí etického kodexu zavazujícího všechny státní zástupce.

Z doporučení adresovaných členům Parlamentu byla částečně splněna dvě. Dosud však nedošlo k pokroku v otázce přijetí etických kodexů členů Parlamentu, přijetí konkrétních opatření ke zvýšení transparentnosti legislativního procesu a tvorbě pravidel týkajících se přijímání darů a jiných výhod pro poslance a senátory. Ke zvýšení transparentnosti legislativního procesu by měl nicméně významně přispět zákon o lobbování předložený Ministerstvem spravedlnosti, kterým se v polovině roku 2023 bude zabývat vláda. Ministerstvo spravedlnosti se v této souvislosti rovněž zasazuje o to, aby o budoucí podobě regulace lobbování byla se všemi zainteresovanými aktéry vedena důkladná expertní diskuse.

Pokud jde o soudce, skupina GRECO předně uvítala, že nabyly účinnosti změny zákona o soudech a soudcích, které posilují transparentnost a objektivitu přijímání a kariérního postupu soudců a předsedů soudů. Do konání parlamentních voleb v říjnu 2021 zákonodárce nicméně nestihl přijmout legislativní změny umožňující soudcům napadnout kárná rozhodnutí u soudu. Legislativní proces novelizace zákona o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů musel být proto současnou vládou zahájen znovu.

Pokud jde o státní zástupce, závisí provedení všech doporučení na změnách zákona o státním zastupitelství, které v době konání voleb v roce 2021 již také čekaly na projednání v Parlamentu. Stejně jako v případě legislativních změn týkajících se soudců musel být legislativní proces novelizace zákona o státním zastupitelství zahájen znovu, přičemž její schválení Parlamentem z velké části záleží na politickém kompromisu a Ministerstvo spravedlnosti má jen omezené možnosti, jak ji prosadit.

Jak novelu zákona o státním zastupitelství, tak novelu zákona o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů, které reflektují doporučení GRECO a které Ministerstvo spravedlnosti představilo již v roce 2022, bude nyní projednávat Poslanecká sněmovna. Obě novely by pak mohly nabýt účinnosti již v příštím roce.

Nad rámec řady legislativních aktivit je v souvislosti s naplňováním doporučení GRECO důležité poukázat na realizaci projektu „Zintenzivnění boje proti korupci zvyšováním povědomí veřejného sektoru se zaměřením na soudce, orgány, činné v trestním řízení a veřejnou správu" Ministerstvem spravedlnosti. V rámci projektu Ministerstvo spravedlnosti realizuje osvětové aktivity zaměřené mimo jiné na sdílení zkušeností v oblasti etických kodexů soudců a státních zástupců. Díky tomu se daří vhodně implementovat do praxe zcela nebo částečně splněná doporučení GRECO. Tématu etických kodexů soudců a státních zástupců bude ve dnech 19.-20. června věnována dvoudenní mezinárodní konference organizovaná Ministerstvem spravedlnosti, v rámci níž vystoupí i předseda GRECO Marin Mrčela.     

Podrobné informace o činnosti Skupiny GRECO včetně hodnotících zpráv všech členských států jsou dostupné na www.coe.int/greco.

 

Mgr. Vladimír Řepka, tiskový mluvčí Ministerstva spravedlnosti

16. června 2023