Přejít k obsahu

Vrchní soud v Praze

Agregátor obsahu Agregátor obsahu

ZÁKON O ZVLÁŠTNÍCH ŘÍZENÍCH SOUDNÍCH (zákon č. 292/2013 Sb.)

- § 3 odst. 1 

- § 3 odst. 2 - písm. a) ve statusových věcech právnických osob, včetně jejich zrušení a likvidace, jmenování a odvolávání členů jejich orgánů nebo likvidátora a přeměn

- § 3 odst. 2 - písm. b) o vyloučení z výkonu funkce podle zákona o obchodních korporacích

- § 3 odst. 2 - písm. c) o jmenování znalce v řízení o některých otázkách týkajících se právnických osob pro

- § 3 odst. 2 - písm. d) ve věcech opatrovnictví právnických osob

- § 3 odst. 2 - písm. e) o úschovách za účelem splnění dluhu poskytnout dorovnání protiplnění nebo náhradu škody více osobám na základě rozhodnutí soudu podle zákona o obchodních korporacích nebo zákona o přeměnách obchodních společností a družstev (dále jen „povinná úschova")

- § 3 odst. 2 - písm. f) ve věcech kapitálového trhu

- § 3 odst. 2 - písm. g) o předběžném souhlasu s provedením šetření ve věcech ochrany hospodářské soutěže

- § 3 odst. 2 - písm. h) o nahrazení souhlasu zástupce České advokátní komory nebo Komory daňových poradců k seznámení se s obsahem listin

- § 264