Přejít k obsahu

Vrchní soud v Praze

Agregátor obsahu Agregátor obsahu

ZÁKON O VYMÁHÁNÍ PRÁV Z PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ A OCHRANĚ OBCHODNÍHO TAJEMSTVÍ (zákon č. 221/2006 Sb.)

Ncp 393/2020 specifikace: výlučná věcná a místní příslušnost Městského soudu v Praze k nárokům, které jsou svou povahou neoddělitelně spjaty s předmětem práva průmyslového vlastnictví

Ncp 440/2020 specifikace: K řízení o sporu z licenční smlouvy k výkonu práva průmyslového vlastnictví (dlužných licenčních poplatků za výrobu a prodej designových prvků chráněné značky ŠKODA) je v prvním stupni věcně příslušný Městský soud v Praze.

Ncp 134/2021 specifikace: K řízení o žalobě, kterou se žalobkyně domáhá ochrany před tvrzeným nekalým jednáním žalované spočívajícím v tom, že žalovaná rozesílá jiným osobám podnikajícím v oblasti chmelařství (nepravdivé) informace, že žalobkyně produkuje a prodává nekvalitní sadbu chmele, přičemž toto jednání poškozuje dobrou pověst žalobkyně a má vliv na její zákazníky, jsou v prvním stupni věcně příslušné krajské soudy.

Ncp 85/2021 specifikace: Při výkladu pravidel věcné příslušnosti soudů v občanském soudním řízení je třeba brát do úvahy i složitost věcí, jakož i zvláštnosti hmotněprávní a procesní úpravy, a to ve smyslu pomocného interpretačního pravidla formulovaného v rozsudku velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne  13. 4. 2016, sp. zn. 31 Cdo 4848/2014.