Přejít k obsahu

Vrchní soud v Praze

Agregátor obsahu Agregátor obsahu

ZÁKON O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH zákon č 137_2006 Sb

Ncp 117/2020 specifikace: Jestliže z okolností (žaloby a jejích příloh), které tu jsou v době zahájení řízení, neplynou žádné údaje o tom, že smluvené stavební práce představují nadlimitní veřejnou zakázku, nelze dovozovat, že k projednání a rozhodnutí věci by byly v prvním stupni věcně příslušné krajské soudy podle § 9 odst. 2 písm. o) o. s. ř.

Ncp 125/2020 specifikace: k projednání a rozhodnutí sporu, v němž žalobce požaduje vydání věci, kterou na základě smlouvy na stavební práce, které jsou nadlimitníní veřejnou zakázkou, poskytl protistraně, a tvrdí, že taková smlouva je neplatná nebo závazek takové smlouvy zanikl odstoupením od smlouvy, jsou věcně příslušné krajské soudy. Jinými slovy ustanovení § 9 odst. 2 písm. o) o. s. ř. dopadá i na spory ze smluv, které byly zrušeny nebo jsou neplatné

Ncp 223/2020 specifikace: Ustanovení § 9 odst. 2 písm. o) o. s. ř. dopadá i na spory ze zrušených nebo neplatných smluv na stavební práce, které jsou nadlimitními veřejnými zakázkami; k projednání a rozhodnutí těchto sporů jsou v prvním stupni věcně příslušné krajské soudy.

Ncp 92/2020 VS v Olomouci specifikace: Jestliže žalobce uplatňuje nárok na zaplacení žalované částky jako náhrady škody z titulu porušení mandátní smlouvy, dle které se žalovaná zavázala poskytnout žalobci (jakožto zadavateli veřejné zakázky) odbornou a technickou pomoc tím, že pro žalobce bude vykonávat zadavatelskou činnost, nenaplňuje taková mandátní smlouva zákonné znaky veřejné zakázky na stavební práce a věcně příslušný k projednání a rozhodnutí věci jsou v prvním stupni okresní soudy.

Ncp 324/2020 VS v Olomouci specifikace: K projednání a rozhodnutí sporu, v němž žalobce uplatňuje nárok z veřejné zakázky na dodávky dle § 8 ZVZ a nikoliv veřejné zakázky na stavební právce dle § 9 ZVZ, jsou věcně příslušné okresní soudy.

Ncp 327/2020 VS v Olomouci specifikace: K projednání a rozhodnutí sporu ze smlouvy na stavební práce, jež byla nadlimitní veřejnou zakázkou, jsou věcně příslušné krajské soudy.

Ncp 64/2021 specifikace: Není-li ze žaloby a jejích příloh (tedy z okolností, které zde byly v době zahájení řízení) zřejmé, že se jedná o nadlimitní veřejnou zakázku stavebních prací, nejde o spor podle § 9 odst. 2 písm. o) o. s. ř., a proto věcně příslušnými k projednání sporu jsou v prvním stupni okresní soudy.

Ncp 476/2021 specifikace: K řízení o určení platnosti smlouvy o dílo uzavřené na základě vyhlášené nadlimitní veřejné zakázky, jejímž předmětem je sanace kontaminovaného území, která má povahu stavebních prací, jsou v prvním stupni věcně příslušné krajské soudy ve smyslu § 9 odst. 2 písm. o) o. s. ř.