Přejít k obsahu

Vrchní soud v Praze

Agregátor obsahu Agregátor obsahu

ZÁKON O SOUDECH A SOUDCÍCH (zákon č. 6/2002 Sb.)

Ncp 393/2020 specifikace: výlučná věcná a místní příslušnost Městského soudu v Praze k nárokům, které jsou svou povahou neoddělitelně spjaty s předmětem práva průmyslového vlastnictví

Ncp 440/2020 specifikace: K řízení o sporu z licenční smlouvy k výkonu práva průmyslového vlastnictví (dlužných licenčních poplatků za výrobu a prodej designových prvků chráněné značky ŠKODA) je v prvním stupni věcně příslušný Městský soud v Praze.

Ncp 636/2020 specifikace: K řízení o žalobě na náhradu škody, která měla žalobkyni vzniknout vynaložením nákladů na právní zastoupení ve správním řízení před Úřadem průmyslového vlastnictví, který zamítl návrh žalované na prohlášení zapsané ochranné známky žalobkyně za neplatnou, je v prvním stupni příslušný okresní soud.

Ncp 725/2020 specifikace: K řízení o návrhu na zápis do veřejného rejstříku jsou věcně příslušné krajské soudy podle § 75 odst. 1 zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů, ve znění pozdějších předpisů.

Ncp 85/2021 specifikace: Při výkladu pravidel věcné příslušnosti soudů v občanském soudním řízení je třeba brát do úvahy i složitost věcí, jakož i zvláštnosti hmotněprávní a procesní úpravy, a to ve smyslu pomocného interpretačního pravidla formulovaného v rozsudku velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne  13. 4. 2016, sp. zn. 31 Cdo 4848/2014.

Ncp 134/2021 specifikace: K řízení o žalobě, kterou se žalobkyně domáhá ochrany před tvrzeným nekalým jednáním žalované spočívajícím v tom, že žalovaná rozesílá jiným osobám podnikajícím v oblasti chmelařství (nepravdivé) informace, že žalobkyně produkuje a prodává nekvalitní sadbu chmele, přičemž toto jednání poškozuje dobrou pověst žalobkyně a má vliv na její zákazníky, jsou v prvním stupni věcně příslušné krajské soudy.