Přejít k obsahu

Vrchní soud v Praze

Agregátor obsahu Agregátor obsahu

ZÁKON O ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PŘI VÝKONU VEŘEJNÉ MOCI ROZHODNUTÍM NEBO NESPRÁVNÝM ÚŘEDNÍM POSTUPEM (zákon č. 82/1998 Sb.)

Ncp 149/2020 specifikace: spor o zaplacení peněžníh plnění jako újmy způsobené při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem patří v prvním stupni do věcné působnosti okresních soudů

Ncp 214/2020 specifikace: k řízení o žalobě o náhradu újmy za nepřiměřenou délku správního řízení jsou v prvním stupni věcně příslušné okresní soudy

Ncp 654/2020 specifikace: K řízení o žalobě žalobce, který je právnickou osobou, na náhradu imateriální újmy, která mu vznikla nesprávným úředním postupem a nezákonnými rozhodnutími v daňovém řízení, jsou v prvním stupni příslušné okresní soudy podle § 9 odst. 1 občanského soudního řádu. Nároky spadající pod zákon č. 82/1998 Sb. nelze uplatnit z titulu (obecné) ochrany názvu a pověsti právnické osoby podle občanského zákoníku, když úprava odpovědnosti státu za újmu v citovaném zákoně je speciální úpravou i v oblasti ochrany názvu a pověsti právnické osoby tam, kde bylo do těchto práv zasaženo při výkonu veřejné moci.

Ncp 145/2021 specifikace: K řízení o nároku na náhradu škody podle zákona č. 82/1998 Sb. je obecně dána věcná příslušnost okresních soudů podle § 9 odst. 1 o. s. ř.