Přejít k obsahu

Vrchní soud v Praze

Agregátor obsahu Agregátor obsahu

O.S.Ř. (zákon č. 99/1963 Sb.)

- § 9 odst. 1

- § 9 odst. 2 - písm. a) ve sporech o vzájemné vypořádání úhrady přeplatku na dávce důchodového pojištění, nemocenského pojištění, státní sociální podpory a pomoci v hmotné nouzi a ve sporech o vzájemné vyspořádání regresní náhrady zaplacené v důsledku vzniku nároku na dávku nemocenského pojištění

- § 9 odst. 2 - písm. b) ve sporech o určení nezákonnosti stávky nebo výluky

- § 9 odst. 2 - písm. c) ve sporech týkajících se cizího státu nebo osob požívajících diplomatických imunit a výsad, jestliže tyto spory patří do pravomoci soudů České republiky

- § 9 odst. 2 - písm. d) ve sporech o zrušení rozhodnutí rozhodce o plnění závazků z kolektivní smlouvy

- § 9 odst. 2 - písm. e) ve věcech vyplývajících z právních poměrů, které souvisejí se zakládáním obchodních korporací, ústavů, nadací a nadačních fondů, a ve sporech mezi obchodními korporacemi, jejich společníky nebo členy, jakož i mezi společníky nebo členy navzájem, vyplývají-li z účasti na obchodní korporaci

- § 9 odst. 2 - písm. f) ve sporech mezi obchodními korporacemi, jejich společníky nebo členy a členy jejich orgánů nebo likvidátory, jde-li o vztahy týkající se výkonu funkce členů orgánů nebo likvidace

- § 9 odst. 2 - písm. g) ve sporech vyplývajících z práva duševního vlastnictví

- § 9 odst. 2 - písm. h) ve sporech o ochranu práv porušených nebo ohrožených nekalým soutěžním jednáním nebo nedovoleným omezením soutěže

- § 9 odst. 2 - písm. i) ve věcech ochrany názvu a pověsti právnické osoby

- § 9 odst. 2 - písm. j) ve sporech z finančního zajištění a sporech týkajících se investičních nástrojů a cenných papírů nebo zaknihovaných cenných papírů, i když se nejedná o investiční nástroje

- § 9 odst. 2 - písm. k) ve sporech z obchodů na komoditní burze

- § 9 odst. 2 - písm. l) ve věcech jednání shromáždění společenství vlastníků a sporů z toho vzniklých, s výjimkou sporů o příspěvky členů společenství vlastníků na správu domu a pozemku, sporů o zálohy na úhradu za služby a způsobu rozúčtování cen služeb

- § 9 odst. 2 - písm. m) ve sporech z přeměn právnických osob

- § 9 odst. 2 - písm. n) ve sporech z nakládání s obchodním závodem nebo jeho částí

- § 9 odst. 2 - písm. o) ve sporech ze smluv na stavební práce, které jsou nadlimitními veřejnými zakázkami, včetně dodávek nezbytných k provedení těchto smluv

- § 9 odst. 2 - písm. p) ve věcech zákonného ručení při porušení péče řádného hospodáře

- § 9 odst. 2 - písm. q) ve sporech vyplývajících z úpravy podnikatelských seskupení

- § 9 odst. 2 - písm. r) ve sporech o zajištění pohledávek věřitelů při snížení základního kapitálu obchodních společností nebo při snížení základního členského vkladu družstev

- § 235a

- § 249