Přejít k obsahu

Okresní soud v Trutnově

Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Otázky a odpovědi

 

1.

 

Co všechno je zpracování osobních údajů podle GDPR

 

Komentář:

GDPR se týká všech firem a institucí, ale i jednotlivců a online služeb, které zpracovávají data, respektive osobní údaje. Definice zpracování je velice široká a zahrnuje jakékoliv operace s osobními údaji.

 

Co všechno je zpracování osobních údajů podle GDPR

 

shromáždění osobních údajů

 >

zaznamenání osobních údajů

 >

uspořádání osobních údajů

 >

strukturování osobních údajů

 >

uložení osobních údajů

 >

přizpůsobení nebo pozměnění osobních údajů

 >

vyhledání, nahlédnutí, použití osobních údajů

 >

zpřístupnění osobních údajů

         >

seřazení či zkombinování osobních údajů

 >

omezení, výmaz či zničení osobních údajů

 

 

2.

Citlivé osobní údaje versus zvláštní kategorie osobních údajů

Odkazy: Čl. 9 GDPR

 Komentář:

Od 25. 5. 2018 platí jiná definice citlivých údajů, které GDPR označuje za tzv. zvláštní kategorie osobních údajů. Pojmově jde však stále o citlivé osobní údaje. GDPR zakazuje zpracovávat zvláštní kategorie osobních údajů kromě výjimek definovaných v odstavci 2 čl. 9 GDPR.

 

 Citlivé osobní údaje versus zvláštní kategorie osobních údajů

 

Citlivé osobní údaje (do 25. 5. 2018)

Zvláštní kategorie osobních údajů (od 25. 5. 2018)

národnost

–         

rasový původ

rasový původ

etnický původ

etnický původ

politický postoj

politický názor

náboženství

náboženské vyznání

filozofické přesvědčení

filozofické přesvědčení

členství v odborových organizacích

členství v odborech

genetické údaje

genetické údaje

biometrický údaj, který umožňuje přímou identifikaci nebo autentizaci subjektu údajů

biometrické údaje v případě zpracování za účelem jedinečné identifikace osoby

zdravotní stav

zdravotní stav

sexuální život

sexuální život

–         

sexuální orientace

 

 

3.

Zpracování zvláštních kategorií osobních údajů 

Odkazy: Čl. 9 GDPR

 Komentář:

Pro zpracování zvláštních kategorií osobních údajů platí přísnější podmínky zpracování, respektive GDPR zpracování takových osobních údajů zakazuje. Z toho pravidla však existuje několik výjimek.

  

Zpracování zvláštních kategorií osobních údajů

 

Zpracování citlivých osobních údajů je možné jen v případě, že:

subjekt údajů udělil výslovný souhlas

zpracování je nezbytné pro plnění povinností a výkon zvláštních práv správce v oblasti pracovního práva a práva v oblasti sociálního zabezpečení a sociální ochrany

zpracování je nutné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů, popřípadě jiné fyzické osoby, ale to pouze v případě, že takový subjekt či osoba není fyzicky ani právně způsobilá takový souhlas udělit

  > 

zpracování provádí v rámci svých oprávněných činností a s vhodnými zárukami nadace či jiný neziskový subjekt

  > 

zpracování se týká osobních údajů zjevně zveřejněných subjektem údajů

  > 

zpracování je nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, či pokud soudy jednají v rámci svých pravomocí

  > 

zpracování je nezbytné z důvodu významného veřejného zájmu na základě práva EU nebo členského státu, které je přiměřené sledovanému cíli, dodržuje podstatu práva na ochranu údajů a poskytuje vhodné a konkrétní záruky pro ochranu základních práv a zájmů subjektu údajů

  > 

zpracování je nezbytné pro účely preventivního či pracovního lékařství, pro posouzení pracovní schopnosti zaměstnance, lékařské diagnostiky, poskytování zdravotní nebo sociální péče či léčby nebo řízení systémů a služeb zdravotní či sociální péče na základě práva EU nebo členského státu či podle smlouvy se zdravotnickým pracovníkem a při splnění podmínek a záruk uvedených v čl. 9 odst. 4 GDPR

  > 

zpracování je nezbytné z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví, jako je ochrana před vážnými přeshraničními zdravotními hrozbami nebo zajištění přísných norem kvality a bezpečnosti zdravotní péče a léčivých přípravků či zdravotnických prostředků, na základě práva EU nebo členského státu, jež stanoví odpovídající a zvláštní opatření pro zajištění práv a svobod subjektu údajů, zejména služebního tajemství

  > 

zpracování je nezbytné pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely v souladu s čl. 89 odst. 1 GDPR na základě práva EU nebo členského státu, které je přiměřené sledovanému cíli, dodržuje podstatu práva na ochranu údajů a poskytuje vhodné a konkrétní záruky pro ochranu základních práv a zájmů subjektu údajů

 

 4.

Právní tituly pro zpracování osobních údajů

 Odkazy:

Čl. 6 GDPR

 Komentář:

Zákonnost zpracování v GDPR stanovuje tzv. právní tituly, na jejichž základě mohou být osobní údaje zpracovávány.  

 

Právní tituly pro zpracování osobních údajů

 

 

- souhlas subjektu údajů

- plnění smlouvy

- plnění právní povinnosti

- ochranu životně důležitých zájmů

- plnění úkolů ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci

- oprávněný zájem

  

 Poznámka:

Na rozdíl od stávající právní úpravy, kdy je souhlas se zpracováním považován za dominantní, jsou právní tituly zpracování v GDPR postaveny na stejnou úroveň.  

 

             

5.

 

Dotaz:

Lze vznést „Námitku proti zpracování osobních údajů" u Okresního soudu v Trutnově?

 

Odpověď:

 

Okresní soud zpracovává osobní údaje na základě právního titulu oprávněného zájmu správce (výkon soudnictví). V tomto případě nelze „námitku" uplatnit.

 

6.

 

Dotaz:

 

Žádám o informaci o zpracování osobních údajů, které o mně jako správce zpracováváte.

 

Odpověď:

 

Ano, okresní soud zpracovává Vaše osobní údaje za tímto účelem:

 

Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje:

Zpracování osobních údajů prováděné příslušnými orgány za účelem prevence, vyšetřování, odhalování či stíhání trestných činů, výkonu trestů a ochranných opatření, zajišťování bezpečnosti ČR, veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti, včetně pátrání po osobách a věcech, a za účelem projednávání a rozhodování sporů a jiných věcí a činnostmi s tím nezbytně spojenými patřícími do jejich pravomoci podle zákonů o občanském soudním řízení, zákonů o soudním řízení správním. Nezávislost a nestrannost soudů, jejíž ochrana je účelem a smyslem existence dle čl. 55 odst. 3 nařízení 2016/679 (bod 20 preambule) a čl. 45 odst. 2 směrnice 2016/680.

 

Právní titul pro zpracování je zveřejněn na webových stránkách www.justice.cz pro jednotlivé soudní úseky.

 

Vaše údaje jsou zpracovávány maximálně v tomto rozsahu: jméno, příjmení, titul, rodné číslo, datum narození, adresy pobytů.

 

 

Vzor žádosti

  

7.

 

Dotaz:

 

Domníváte se, že provádíme zpracování Vašich osobních údajů způsobem, který je v rozporu se zákonem?

Odpověď:

Účel zpracování osobních údajů je nezbytný pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje:

Zpracování osobních údajů prováděné příslušnými orgány za účelem prevence, vyšetřování, odhalování či stíhání trestných činů, výkonu trestů a ochranných opatření, zajišťování bezpečnosti ČR, veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti, včetně pátrání po osobách a věcech, a za účelem projednávání a rozhodování sporů a jiných věcí a činnostmi s tím nezbytně spojenými patřícími do jejich pravomoci podle zákonů o občanském soudním řízení, zákonů o soudním řízení správním. Nezávislost a nestrannost soudů, jejíž ochrana je účelem a smyslem existence dle čl. 55 odst. 3 nařízení 2016/679 (bod 20 preambule) a čl. 45 odst. 2 směrnice 2016/680.

Právní titul pro zpracování je zveřejněn na webových stránkách www.justice.cz pro jednotlivé soudní úseky.

Vaše údaje jsou zpracovávány maximálně v tomto rozsahu: jméno, příjmení, titul, rodné číslo, datum narození, adresy pobytů.

Účel zpracování osobních údajů nepominul.

8.

Dotaz:

 Co je „PRÁVO NA VÝMAZ (neboli PRÁVO BÝT ZAPOMENUT)"

Odpověď:

Jedná se o úplné, nezvratné a trvalé vymazání dat z celého systému.

U okresního soudu by nemělo nastat, pouze pokud by subjekt údajů prokázal, že osobní údaje zpracovává protiprávně, a nebo rozsah údajů nadužívá.

Účel zpracování osobních údajů nepominul.  

 Komentář:

Právo na výmaz není absolutní a existují případy, kdy se neuplatní a nebude nutné osobní údaje vymazat. Jde o případy, kdy je zpracování nezbytné.

 

Výjimky z práva subjektu údajů na výmaz

 

Zpracování nezbytné pro výkon práva na svobodu projevu a informace.

 

Zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti, jež vyžaduje zpracování podle práva EU nebo členského státu, které se na správce vztahuje, nebo pro splnění úkolu provedeného ve veřejném zájmu či při výkonu veřejné moci, jímž je správce pověřen

 

Zpracování nezbytné z důvodu veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví v souladu s čl. 9 odst. 2 písm. h) a i) a čl. 9 odst. 3 GDPR.

 

 

Zpracování nezbytné pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely v souladu s čl. 89 odst. 1 GDPR, pokud je pravděpodobné, že by právo uvedené v odst. 1 znemožnilo nebo vážně ohrozilo splnění cílů uvedeného zpracování.

Zpracování nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

 

 

9.

 

Dotaz:

 

Dochází u okresního soudu k automatizovanému individuálnímu rozhodování a profilování pole nařízení 2016/679 ?

 

Odpověď:

 

Nedochází