Přejít k obsahu

Okresní soud v Liberci

Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Úřední deska

Úřední deska je umístěna 1. patře soudu. Na desce se umisťují určená rozhodnutí soudu a úřední sdělení soudu.

  • Podání  učiněná  v  elektronické  podobě  musí  být  opatřena  zaručeným elektronickým podpisem odesilatele.  Odesilatel je povinen uvést místo,  kde  je  uložen jeho kvalifikovaný certifikát  v  podobě  adresy  veřejně  přístupného  seznamu  certifikátů,  vydaných akreditovaným  poskytovatelem  certifikačních  služeb.  O  neúspěšném  ověření elektronického  podpisu  soud  odesilatele  informuje.

  • Pokud zákon pro podání určitého druhu nevyžaduje další náležitosti, musí být z podání patrno, kterému  soudu je určeno,  kdo jej činí,  které  věci se týká, co sleduje, musí být podepsáno a datováno - § 42 odst.4 věta prvá o.s.ř. 

Infodeska

 

Interní protikorupční program
Protikorupční linka Okresního soudu v Liberci
Protikorupční opatření

 

GDPR ochrana osobních údajů
GDPR u OS v Liberci

 

Dražební vyhlášky
seznam dražeb nemovitostí věcí naleznete na InfoDesce Okresní soudu v Liberci
seznam dražeb movitých věcí naleznete na InfoDesce Okresní soudu v Liberci
(odkaz vede na InfoDesku Okresního soudu v Liberci s předvyplněným dotazem pro zobrazení seznamu výkonu rozhodnutí a exekucí)

 

Informace dle zákona č.106/1999 Sb.
Poskytování informací
Zákon č. 106/1999 Sb.
Otázky a odpovědi k podávání informací
Zveřejnění informací dle ust. § 5 odst. 3 zák. č.
Zveřejněné informace

Výroční zprávy o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona  č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném znění:
rok 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010

Souhrnné zprávy

 

Rozvrhy práce do roku 2011

 

Určení notářů
pro 2019 obvod Okresního soudu v Liberci
pro 2020 obvod Okresního soudu v Liberci
pro 2021 obvod Okresního soudu v Liberci, jmenování - Mgr. David Škorpík, Dodatek č.2.
pro 2022 obvod Okresního soudu v Libercidle § 113 zák. č. 358/1992

 

Sídla exekutorských úřadů v obvodu Okresního soudu v Liberci

Soudní exekutor

Sídlo exekutorského úřadu

Telefon, e-mail

 

Mgr. Magdalena Popková

 

Truhlářská 515/2

460 01 Liberec 2

 

482 712 588

e-mail: mail@exekuce-liberec.cz

 

Mgr. Petr Polanský

 

Voroněžská 144/20

460 01 Liberec I – Staré Město

 

485 104 163

fax: 485 104 271

mobil: 733 577 386

www.exekuceliberec.cz

e-mail: urad@exekuceliberec.cz