Přejít k obsahu

Okresní soud v Jičíně

Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Pohyb osob

Pravidla pro vstup a pohyb osob v administrativní budově Okresního soudu v Jičíně

 

Vstup do budovy:

 „A"   - hlavní vchod objektu

  

 1. Při vstupu osob hlavním vchodem do objektu „A" je každá vstupující osoba povinna se podrobit fyzické kontrole justiční stráží. Justiční stráž provádí kontrolu pomocí detektoru kovů se zaměřením zejména na to, aby vstupující osoby do objektu u sebe neměly zbraň či jiné nebezpečné předměty. Po kontrole justiční stráží je pohyb osob po objektu bez kontroly a doprovodu. Kontrolu osob a jejich zavazadel provádí justiční stráž u všech osob vstupujících do objektu vyjma zaměstnanců a pracovníků v budově soudu, příslušníků ozbrojených složek ve službě, kontrolních orgánů oprávněných ke kontrole justiční stráže a notářů vykonávajících pravomoci soudního komisaře pro okresní soud. Pohyb osob po objektu je možný pouze v provozní době.  V mimo provozní době je objekt uzavřen.

   

 2. Osoba, u které je zapotřebí po fyzické kontrole JS provést osobní prohlídku, nebude u této osoby osobní prohlídka uskutečněna, ale bude po celou dobu pohybu v budově doprovázena příslušníkem JS.

   

 3. Ve všech prostorách objektu okresního soudu, vyjma jednacích síní, v nichž režim podléhá ustanovením Instrukce MSp č. 505/2001-Org, kterou se vydává vnitřní a kancelářský řád pro okresní, krajské a vrchní soudy a zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, platí zákaz pořizování zvukových a obrazových záznamů. Zákaz se nevztahuje na osoby vykonávající novinářskou a publicistickou činnost.

   

 4. Pro veřejnost je budova OS přístupná pouze v provozní době a jen za účelem vyřízení úředních věcí. 

   

 5. Vstup do budovy okresního soudu se nepovoluje podnapilým osobám nebo osobám, které by mohly ohrozit na zdraví nebo životě zaměstnanců a pracovníků nebo účastníků soudních jednání, způsobit škodu na majetku nebo jinak narušit veřejný pořádek. Zaměstnanec, který zjistí výše uvedené skutečnosti, je povinen neprodleně uvědomit svého přímého nadřízeného, který určí příslušná opatření ke zjednání nápravy, případně uvědomí přímo službu justiční stráže na telef. lince 115 nebo 122, podle okolností narušení použije tísňový hlásič. Pracovník, který zjistí výše uvedené skutečnosti, je povinen neprodleně uvědomit službu justiční stráže na tel. lince 115 nebo 122.

   

 6. Do objektu je zakázáno soukromým osobám vnášet zbraně a střelivo. Justiční stráž střelné zbraně neodebírá.   Dále je do objektu do jednací síně zakázáno, bez souhlasu předsedy soudu a předsedy senátu, soukromým osobám vnášet fotografické, filmovací přístroje a přístroje pro zvukovou záznamovou techniku s výjimkou osob, které se prokáží novinářským průkazem nebo zaměstnaneckým průkazem hromadného sdělovacího prostředku s tím, že o použití těchto fotografických a filmovacích přístrojů a přístrojů pro zvukovou záznamovou techniku v budově okresního soudu mimo jednací síně rozhoduje předseda soudu. Další výjimky povoluje předseda soudu. Cizím osobám vcházejícím do budovy není dovoleno vnášet rozměrná zavazadla a balíky. Není jim dovoleno vstupovat do prostor, které neslouží k běžnému chodu soudu. Vstup se zvířaty do budovy soudu je zakázán. Dále je v budově okresního soudu zakázáno používat mobilní telefony. Mobilní telefony musí být  vypnuté.

   

 7. Kouření, požívání alkoholických nápojů a jiných návykových látek je v budově soudu zakázáno.

   

 8. V případě nálezu předmětu, který je zakázáno vnášet do budovy jej JS bezpečně uloží do úschovy tak, aby nebyla dostupná cizím osobám a  tak, aby ji JS měla trvale pod kontrolou. S odebranou zbraní příslušník JS nemanipuluje. Při odchodu odebranou věc JS opět vrátí osobě až po předložení potvrzení o převzetí odebrané věci. V případě, že JS zjistí zbraň teprve při kontrole nebo jinak a předtím jí byla při ústním dotazu zatajena a osoba k tomuto zjištění nepodá dostatečné vysvětlení, zadrží JS kontrolovanou osobu a zbraň, uvědomí o tom statutárního zástupce organizace a příslušný útvar Policie ČR.