Přejít k obsahu

Okresní soud v Bruntále

Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Opravné prostředky

Opravné prostředky proti rozhodnutím soudu v trestních věcech se řídí zákonem (nebo příslušnými ustanoveními zákona č. 141/1961 Sb., v platném znění – trestní řád). V trestních věcech mladistvých se užije také ust. § 72 zák. č. 218/2003 Sb., v platném znění a ve věcech dětí mladších patnácti let, pokud spáchaly čin jinak trestný, se postupuje dle zák. č. 99/63 Sb., v platném znění (občanský soudní řád).

 

V občanskoprávních věcech soud rozhoduje rozsudkem, usnesením nebo platebním rozkazem. Opravným prostředkem proti rozsudku a usnesení je odvolání. Opravným prostředkem proti platebnímu rozkazu je odpor. Obecně platí, že odvolání i odpor se podávají u soudu, proti jehož rozhodnutí směřují, a to do 15 dnů od doručení písemného vyhotovení rozhodnutí (rozsudku, usnesení, platebního rozkazu). Přípustnost podání opravného prostředku vyplývá z občanského soudního řádu.

 

Opravné prostředky proti rozhodnutím soudu, event. proti rozhodnutí soudního exekutora vydaným v občanskoprávním řízení, v řízení o výkon rozhodnutí a v exekučním řízení se řídí ustanovením zákona č. 99/63 Sb., v platném znění (občanský soudní řád) a zákonem č. 120/2001 Sb., v platném znění (exekuční řád).