Přejít k obsahu

Okresní soud v Bruntále

Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Nejdůležitější předpisy

Ústavní zákon č. 1/1993 Sb. - Ústava ČR

Zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon
Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník
Zákon č. 141/1961 Sb., trestní řád
Zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních
Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
Zákon č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon
Zákon č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících
Zákon č. 257/2000 Sb., o probační a mediační službě
Zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudu
Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní

Zákon č. 120/2001 Sb., exekuční řád
Zákon č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže

Zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
Vyhláška MSp ČR  37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy
Instrukce MSp ČR č. j. 505/2001-Org, kterou se vydává vnitřní a kancelářský řád pro okresní, krajské a vrchní soudy