Přejít k obsahu

Okresní soud v Benešově

Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Rozvrh práce 2018

Česká republika – Okresní soud v Benešově

Spr 992 /2017

R o z v r h   p r á c e

1.1.2018

 

Pracovní doba:                  .

Pondělí 7.00 - 16.00
Úterý 7.00 - 15.00
Středa 7.00 - 16.30
Čtvrtek 7.00 - 15.00
Pátek 7.00 - 15.00

 

 

Doba pro styk s občany: pouze

Pondělí 8.00 - 11.00, 12.00 - 16.00
Středa 8.00 - 11.00, 12.00 - 16.30

 

Hotovosti: lze skládat pouze v pokladně soudu, číslo dveří 3 v přízemí u pokladní.

                  Ostatní zaměstnanci nejsou oprávněni peněžité částky v hotovosti přijímat,

                  s výjimkou vykonavatelů v rámci jejich činnosti dle rozvrhu práce.

 

 

Návštěvní dny u předsedkyně soudu:

Každou středu 9.00 hod. – 11.00 hod. (po předchozí telefonické domluvě)

 

PŘEDSEDKYNĚ SOUDU:                                  Mgr. Magdaléna Kerlová

 

Kromě řídící práce, řízení a organizace práce s přísedícími, právní výchovy, vyřizování stížnosti občanů, ÚOO,

 požární ochrana, vykonává soudní dohled na občanskoprávním, opatrovnickém a pozůstalostním oddělení.

 Provádí dohled nad VSÚ opatrovnického oddělení.

MÍSTOPŘEDSEDA:                                            Mgr. Pavel Vosmanský

 

Řídí trestní úsek, vykonává dohled na trestním a exekučním úseku.

 

Správa soudu:

 

ŘEDITELKA SPRÁVY SOUDU:       Bc. Dagmar Limburková – řídí a kontroluje činnost správy soudu, provádí kontrolu soudní kanceláře,

                                                           vykonává další práce na úseku správním, hospodářském, odbornou výchovu adm. aparátu,

                                                           PO, BOZP, příkazce operace, autoprovoz, pověřená pololetní kontrolou úschov uložených v kovové skříni,

                                                           realizuje procesy Integrovaného informačního systému Státní  pokladny (IISSP),

                                                           lustrum osob v CEO                                                     

                                                           ZÁSTUP: Miroslava Stibůrková

PERSONALISTKA:                           Miroslava Stibůrková – vede personální agendu a agendu přísedících,

                                                           správce aplikace, příjem el. pošty,      

                                                           realizuje procesy IISSP, lustrum osob v CEO                                                                                                

                                                           ZÁSTUP: Bc. Dagmar Limburková

ÚČETNÍ:                                            Bc. Jana Barková – vykonává odborné práce v účetnictví,

                                                           dozorová a kontrolní činnost na úseku vymáhání pohledávek a vykonávacího soudního řízení,

                                                           hlavní účetní,

                                                           realizuje  procesy IISSP

                                                           ZÁSTUP: Dagmar Hochová

                                                           Dagmar Hochová – mzdová účetní,

                                                           vykonává práce z jedné  poloviny podle pokynů ředitelky správy, správce rozpočtu,

                                                           realizuje procesy IISSP                                                 

                                                           ZÁSTUP: Jana Barková

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

soudní

odd.

     O d b o r   a vymezení působnosti

Předseda senátu – samosoudce

 Zástupce

Přísedící

  

  1.

 

věci agendy T, Nt, Td

 - specializovaný senát na věci T s cizím prvkem

- specializovaný senát ve věcech finanční a bankovní kriminality

- specializovaný senát na věci korupce úředních osob, korupce při veřejných zakázkách, korupce při veřejných soutěžích, korupce při veřejných dražbách

 

Asistentka soudce

Mgr.Bc.Denisa Matějková

 

Vyšší soudní úřednice

 

Zdeňka Šetková

Zástupce: Šárka Stohrová

 

– vyřizuje porozsudkovou agendu ve věcech trestních, statistiku a úkony dle  § 12, § 14 z.č. 121/2008 Sb. § 6 odst. 1,4 jednacího řádu  - vedení abecedního seznamu advokátů ustanovovaných v trestním řízení

autorizovaná konverze dokumentů

lustrum osob v CEO

 

Vedoucí kanceláře

 

Zdeňka Šetková

Zástupce:  Gabriela Petříčková

 

Plní úkoly dle § 5 a § 8 instrukce Ministerstva spravedlnosti 505/2001-Org., kterou se vydává vnitřní a kancelářský řád pro okresní, krajské a vrchní soudy

 

 

Protokolující úřednice

 

Gabriela Petříčková

Zástupce:

Eva Králová

Hana Ticháčková    

Petra Kamarýtová    

                                                                              

 

 

JUDr. Zdeňka Dufková

 

Mgr. Pavel Vosmanský

JUDr. Ivana Doubková

JUDr. Jana Svatošová

 

 

Berková Růžena

Budil Jiří

Červ Luděk Bc.

Doubek Jiří Mgr.

Hájek Pavel

Hlaváčková Pavla

Hochová Dagmar

Hrušková Lucie, DiS.

Jeništová Jana Mgr.

Jirásek Tomáš JUDr.

Kadlečková Petra

Kapek Martin

Kaprálková Olga Bc.

Kavalíř Petr

Klabík František

 

 

 

(zástup přísedící senátu 10T)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     2.     

 

- věci agendy T, Nt, Td

 - specializovaný senát ve věcech finanční a bankovní kriminality

 

 

 

- senát specializovaný na soudnictví ve věcech mládeže dle z.č. 218/2003 Sb. Tm, Rod

 

Asistentka soudce

Mgr.Bc.Denisa Matějková

 

Vyšší soudní úřednice

 

Šárka Stohrová

Zástupce: Zdeňka Šetková

 

– vyřizuje porozsudkovou agendu ve věcech trestních, statistiku a úkony dle  § 12, § 14 z.č. 121/2008 Sb. § 6 odst. 1,4 jednacího řádu  - vedení abecedního seznamu advokátů ustanovovaných v trestním řízení

autorizovaná konverze dokumentů

lustrum osob v CEO

 

Vedoucí kanceláře

Šárka Stohrová

Zástupce:  Eva Králová

 

Plní úkoly dle § 5 a § 8 instrukce Ministerstva spravedlnosti 505/2001-Org. kterou se vydává vnitřní a kancelářský řád pro okresní, krajské a vrchní soudy

 

Protokolující úřednice

 

Eva Králová

Zástupce:

Gabriela Petříčková

Hana Ticháčková 

Petra Kamarýtová                                                                                        

 

 

JUDr. Ivana Doubková

 

JUDr. Zdeňka Dufková

Mgr. Pavel Vosmanský

JUDr. Jana Svatošová

 

JUDr.Ivana  Doubková

JUDr. Zdeňka Dufková

 

Klimpellová Jana

Kolandová Marie Ing.

Komanec Václav

Kout Jaroslav

Krajánková Zuzana Mgr.

Krulišová Miroslava Ing.

Křížková Iva Mgr.

Křížová Julie

Kucharski Maciej Mgr.

Lajpert Roman

Linhartová Stanislava Mgr.

Machačová Josefa PhDr.

Mikynová Alena

Morávek Zdeněk

Pála Zdeněk

Podoláková Zdeňka Bc.

 

(zástup přísedící senátu 1T)

 

 

 

 

    3.         

- věci agendy P,Nc , včetně VR

- senát specializovaný na věci péče o nezl.

 

- rozhodování o návrzích na vydání předběžného opatření upravující poměry dítěte podle § 452 zákona č. 292/2013 Sb., o návrzích předběžného řízení ve věci ochrany proti domácímu násilí dle § 400 a násl. zákona č. 292/2013 Sb. včetně výkonu rozhodnutí § 492 zák. č. 292/2013 Sb. a o zajištění důkazu za podmínek § 116 a odst. 3,4 jednacího řádu v rámci pracovní doby

 

v rozsahu 100%

 

 

- rozhodování ve věcech vyslovení přípustnosti převzetí a dalších držení ve zdravotnickém ústavu dle § 75 a násl. zákona č. 292/2013 Sb. a ve věcech vyslovení nepřípustnosti držení v zařízení sociálních služeb dle § 84 zák. č. 292/2013 Sb.

 

- senát P a Nc specializovaný na věci s cizím prvkem

  včetně Cd s cizím prvkem a včetně VR s cizím prvkem

 

- věci v rozsahu 100%

 

- věci T, Nt (zkrácené řízení), které jí byly přiděleny v době její dosažitelnosti, včetně vykonávacího řízení

 

 

 

 

 

 

 

Vedoucí kanceláře pro věci T a Nt

 

Zdeňka Šetková

Zástupce:  Hana Ticháčková

 

Plní úkoly dle § 5 a § 8 instrukce Ministerstva spravedlnosti 505/2001-Org. kterou se vydává vnitřní a kancelářský řád pro okresní, krajské a vrchní soudy

 

 

Vyšší soudní úřednice pro věci T a Nt

Šárka Stohrová

Zástupce: Zdeňka Šetková

 

– vyřizuje porozsudkovou agendu ve věcech trestních, statistiku a úkony dle  § 12, § 14 z.č. 121/2008 Sb. § 6 odst. 1,4 jednacího řádu  - vedení abecedního seznamu advokátů ustanovovaných v trestním řízení

autorizovaná konverze dokumentů

lustrum osob v CEO

 

Protokolující úřednice

 

Petra Kamarýtová

Zástup:

Eva Králová

Gabriela Petříčková

Hana Ticháčková                                                                                          

 

Asistentka soudce

Mgr. Denisa Matějková

 

– činí úkony dle §11,§ 14 z.č. 121/2008 Sb. o vyšších soudních úřednících 

- vyřizování věcí rejstříku Cd všeobecné – lichá běžná čísla

 

Vyšší soudní úřednice na úseku opatrovnickém

Eva Hančová

(Anna Kyselková)

 

- provádí úkony uvedené v § 10, zejm. odst. 1 c,d, odst. 3, § 11, § 14 z.č. 121/2008 Sb.

- sepisování návrhů P a Nc ve věcech nezl. dětí 

- věci agendy L

- vykonává funkci dozorčí úřednice soudu

- úkony v řízení o svéprávnosti

- sepis protokolu podle § 354 o.s.ř.

 

Vyšší soudní úřednice na úseku opatrovnickém

Anna Kyselková

(Eva Hančová)

 

- provádí úkony uvedené v § 10, zejm. odst. 1 c,d, odst. 3, § 11, § 14 z.č. 121/2008 Sb.

- sepisování návrhů P a Nc ve věcech nezl. dětí 

- věci agendy L

- úkony v řízení o svéprávnosti

- sepis protokolu podle § 354 o.s.ř.

- vyřizování statistiky O

 

Rejstříková vedoucí 

Marta  Pokorná       (Hana Dvořáková, Tereza Spurná, Kristýna Pavlíková)

  

vede rejstřík P, Nc, seznam senátních věcí a ostatní evidenční pomůcky týkající se opatrovnického oddělení– na ½ úvazku

Zapisovatelka – na ½ úvazku

 

Vykonavatelka                  

Simona Hájková                              

Vykonavatelka určena i k výkonu rozhodnutí dle § 68 a § 69 jednacího řádu.

JUDr. Jana Svatošová

 

Zástup:

Mgr. Kerlová

JUDr. Bc Sandra Kimmelová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zástup cizí prvek:

JUDr. Bc. Kimmelová

 

 

 

Zástup trestní:

Mgr. Vosmanský

JUDr. Dufková

JUDr. Doubková

(zástup pouze ve věcech

 T+Nt)

 

 

 

 

 

   4.

 

- věci agendy C (EC)

- všechny věci s cizím prvkem, včetně věcí rejstříku Cd a Nc s cizím prvkem

- všechny věci EVC – evropský platební rozkaz a evropské řízení o drobných nárocích

- v rozsahu 100 %

rozhodování o návrzích předběžného řízení ve věci ochrany proti domácímu násilí dle § 400 a násl. zákona č. 292/2013 Sb. včetně výkonu rozhodnutí § 492 zák. č. 292/2013 Sb. a o zajištění důkazu za podmínek § 116 a odst. 3,4 jednacího řádu v rámci pracovní doby

v rozsahu 100%

 

Asistentka soudce

Mgr. Petra Palánová

 

– činí úkony dle §11,§ 14 z.č. 121/2008 Sb. o vyšších soudních úřednících

vyřizování rejstříku Cd – sudá běžná čísla

 

Vyšší soudní úřednice na úseku občanskoprávním

Mgr. Irena Pošmurná

 

(Kateřina Hybšová)

(Jitka Hanibalová)

 

- EPR, vyřizování věcí EPR – řešitelský tým 2

– činí úkony dle §11,§ 14 z.č. 121/2008 Sb. o vyšších soudních úřednících 

vyřizování statistiky agendy R

lustrum osob v CEO

 

 

 

Vedoucí kanceláře občanskoprávní  

Kamila Hypšová

 

(Tereza Spurná)

 

Vede rejstřík C, EC, Nc všeobecný, Cd a ostatní evidenční pomůcky, týkající se občanskoprávního oddělení.

 

 

Mgr. Petr Šimek

Mgr. Petra Šturcová

(zástup cizí prvek)

Mgr. Jun Lišková

(zástup cizí prvek)

 

Zástup:

- Mgr. Lávičková

- Mgr. Kůsová

- Mgr. Jun Lišková

- Mgr. Šturcová

- Mgr. Brožová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berková Růžena

Budil Jiří

Červ Luděk Bc.

 

(zástup přísedící senátu 5C)

  

5.     

 

- věci agendy C (EC) - 50%

- všechny věci s cizím prvkem, včetně věcí rejstříku Cd a Nc s cizím prvkem – 100%

- všechny věci EVC – evropský platební rozkaz a evropské řízení o drobných nárocích – 100%

rozhodování o návrzích předběžného řízení ve věci ochrany proti domácímu násilí dle § 400 a násl. zákona č. 292/2013 Sb. včetně výkonu rozhodnutí § 492 zák. č. 292/2013 Sb. a o zajištění důkazu za podmínek § 116 a odst. 3,4 jednacího řádu v rámci pracovní doby

v rozsahu 100%

- věci agendy E

 senát specializovaný na věci výkonu rozhodnutí

 - věci agendy E – všechny ostatní úkony dle části 6 o.s.ř. kromě úkonů dle hlavy II a III.,

- provádí dohled nad činností vykonavatelky, poskytuje jí odborné konzultace

- všechny věci s cizím prvkem týkající se exekuční agendy rejstříku E, EXE, Cd a Nc

- věci agendy Nc - vydání osvědčení podle čl. 57 nařízení Rady ES č. 44/2001

- věci týkající se návrhu správce daně na provedení rozvrhového řízení, soupisu movitých věcí nájemce

- v rozsahu 100%

- všechny věci agendy 27 EXE, lichá čísla v ostatních senátech EXE, s výjimkou senátu 23 EXE, lichá běžná čísla senátu 28 EXE

- provádí dohled nad činností vykonavatelů,

poskytuje jim odborné konzultace

- v rozsahu 100%

 

Asistentka soudce

Mgr. Petra Palánová

– činí úkony dle §11,§ 14 z.č. 121/2008 Sb. o vyšších soudních úřednících

vyřizování rejstříku Cd – sudá běžná čísla

 

Vyšší soudní úřednice na úseku občanskoprávním

Mgr. Irena Pošmurná

 

 (Kateřina Hybšová)

(Jitka Hanibalová)

 

- EPR, vyřizování věcí EPR – řešitelský tým 2

– činí úkony dle §11,§ 14 z.č. 121/2008 Sb. o vyšších soudních úřednících 

vyřizování statistiky agendy R

lustrum osob v CEO

Vedoucí kanceláře občanskoprávní  

Kamila HYPŠOVÁ

 

(Tereza Spurná)

 

 

Vede rejstřík C, EC, Nc všeobecný, Cd a ostatní evidenční pomůcky, týkající se občanskoprávního oddělení.

Vyšší soudní úřednice na úseku exekučním

Jana Babická

 

(Dana Kafková)

 

 

- vede rejstřík 27EXE,  rejstříky 27E a ostatní evidenční pomůcky týkající se tohoto oddělení.

– činí úkony dle §11,§ 14 z.č. 121/2008 Sb. o vyšších soudních úřednících

- vyřizuje věci dle § 260 o.s.ř.

 - věci agendy E (27E) – pokud jde o výkon rozhodnutí prodejem movitých  věcí

- úkony při prohlášení o majetku povinného kromě postupu dle §  260a o.s.ř.

- věci agendy EXE (27EXE)

- autorizovaná konverze dokumentů a skenování dokumentů

- lustrum osob v CEO.

- sepis protokolu podle § 354 o.s.ř.

- spisovna E, Nc a EXE – soukromí exekutoři

 

Vyšší soudní úřednice na úseku exekučním

Dana Kafková

 

(Bc. Monika Kubecová)

 

- vede rejstřík EXE,  rejstříky E a ostatní evidenční pomůcky týkající se tohoto oddělení, vyjma rejstříků 27 a 23 EXE

- činí úkony dle §11,§ 14 z.č. 121/2008 Sb. o vyšších soudních úřednících

- věci agendy EXE (28EXE) 

- sepis protokolu podle § 354 o.s.ř.

- spisovna E, Nc a EXE – soukromí exekutoři

Vykonavatelka  

Simona Hájková                              

               

Vykonavatelka určena i k výkonu rozhodnutí dle § 68 a § 69 jednacího řádu.

 

 

Mgr. Petra Šturcová

Mgr. Petr Šimek  (cizí prvek)

Mgr. Jun Lišková (cizí prvek)

 

- Mgr. Eva Kůsová

- Mgr. Jun Lišková

- Mgr. Šimek

- Mgr. Brožová

- Mgr. Lávičková

 

 

-Mgr. Jun Lišková (agenda E, 

   EXE a ost.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doubek Jiří Mgr.

Hájek Pavel

Hlaváčková Pavla

 

(zástup přísedící senátu 4C)

6.

- věci agendy C (EC)

- senát specializovaný na pracovní věci

 

 

 

v rozsahu 100%

 

 

 

 

-rozhodování o návrzích předběžného řízení ve věci ochrany proti domácímu násilí dle § 400 a násl. zákona č. 292/2013 Sb. včetně výkonu rozhodnutí § 492 zák. č. 292/2013 Sb. a o zajištění důkazu za podmínek § 116 a odst. 3,4 jednacího řádu v rámci pracovní doby

 

v rozsahu 100%

 

Justiční čekatelka

Mgr. Olga Černecká

 

Vyšší soudní úřednice na úseku občanskoprávním

Kateřina Hybšová

 

(Irena Pošmurná)

(Jitka Hanibalová)

 

- EPR, vyřizování věcí EPR – řešitelský tým 1

– činí úkony dle §11,§ 14 z.č. 121/2008 Sb. o vyšších soudních úřednících

vyřizování statistiky agendy R

lustrum osob v CEO

 

Vedoucí kanceláře občanskoprávní  

Kamila Hypšová

 

(Tereza Spurná)

 

Vede rejstřík C, EC, Nc všeobecný, Cd a ostatní evidenční pomůcky, týkající se občanskoprávního oddělení.

 

 

 

 

Mgr. Štěpánka Brožová

- Mgr. Lávičková (zástup pracovní věci)

 

Zástup:

- Mgr. Šimek

- Mgr. Šturcová

- Mgr. Lávičková

- Mgr. Kůsová

- Mgr. Jun Lišková

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hlaváčková Pavla

Hochová Dagmar

Vondrák Zdeněk

Hrušková Lucie, DiS.

Jeništová Jana Mgr.

Jirásek Tomáš JUDr.

Kadlečková Petra

Kapek Martin

Kaprálková Olga Bc.

Vorlíčková Jarmila

Kavalíř Petr

Klabík František

Klimpellová Jana

Kokášová Anna Bc.

Kolandová Marie Ing.

 

(zástup přísedící senátu 8C)

  

7.

 

- věci agendy P,Nc , včetně VR

- senát specializovaný na věci péče o nezl.

 

- v rozsahu 50 %

 

 

- rozhodování o návrzích na vydání předběžného opatření upravující poměry dítěte podle § 452 zákona č. 292/2013 Sb., o návrzích předběžného řízení ve věci ochrany proti domácímu násilí dle § 400 a násl. zákona č. 292/2013 Sb. včetně výkonu rozhodnutí § 492 zák. č. 292/2013 Sb. a o zajištění důkazu za podmínek § 116 a odst. 3,4 jednacího řádu v rámci pracovní doby

 

v rozsahu 100%

 

 

- rozhodování ve věcech vyslovení přípustnosti převzetí a dalších držení ve zdravotnickém ústavu dle § 75 a násl. zákona č. 292/2013 Sb. a ve věcech vyslovení nepřípustnosti držení v zařízení sociálních služeb dle § 84 zák. č. 292/2013 Sb.

 

v rozsahu 100%

 

Provádí dohled nad VSÚ opatrovnického oddělení.

 

 

Vyšší soudní úřednice na úseku občanskoprávním

Eva Hančová

 

(Anna Kyselková)

- provádí úkony uvedené v § 10, zejm. odst. 1 c,d, odst. 3, § 11, § 14 z.č. 121/2008 Sb.

- sepisování návrhů P a Nc ve věcech nezl. dětí 

- věci agendy L

- vykonává funkci dozorčí úřednice soudu

- úkony v řízení o svéprávnosti

- sepis protokolu podle § 354 o.s.ř.

 

Vyšší soudní úřednice na úseku občanskoprávním

Anna Kyselková

 

(Eva Hančová)

 

- provádí úkony uvedené v § 10, zejm. odst. 1 c,d, odst. 3, § 11, § 14 z.č. 121/2008 Sb.

- sepisování návrhů P a Nc ve věcech nezl. dětí 

- věci agendy L - úkony v řízení o svéprávnosti

- sepis protokolu podle § 354 o.s.ř.

- vyřizování statistiky O

 

Rejstříková vedoucí

Tereza Spurná     ( Kristýna Pavlíková, Hana Dvořáková, Marta Pokorná)

    

vede rejstřík P, Nc, seznam senátních věcí a ostatní evidenční pomůcky týkající se opatrovnického oddělení –   na ½ úvazku

Zapisovatelka – na ½ úvazku

 

Vykonavatelka                  

Simona Hájková                             

 

Vykonavatelka určena i k výkonu rozhodnutí dle § 68 a § 69 jednacího řádu.

 

Mgr. Magdaléna Kerlová

 

 

- JUDr. Bc. Kimmelová

- JUDr. Svatošová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

 

 

  8.

 

- věci agendy C (EC)

- senát specializovaný na pracovní věci

 

 

v rozsahu 100%

 

 

 

 

 

-rozhodování o návrzích předběžného řízení ve věci ochrany proti domácímu násilí dle § 400 a násl. zákona č. 292/2013 Sb. včetně výkonu rozhodnutí § 492 zák. č. 292/2013 Sb. a o zajištění důkazu za podmínek § 116 a odst. 3,4 jednacího řádu v rámci pracovní doby

 

v rozsahu 100%

 

Justiční čekatel

Mgr. et Bc. Jan Tomeš

 

- vyřizování věcí rejstříku Nc všeobecné – nejasná  podání - kromě věcí s cizím prvkem

 

Vyšší soudní úřednice na úseku občanskoprávním

Jitka Hanibalová      

(Mgr.Irena Pošmurná)

(Kateřina Hybšová)

 

-  EPR - vyřizování věcí EPR – řešitelský tým 3   

– činí úkony dle §11,§ 14 z.č. 121/2008 Sb. o vyšších soudních úřednících 

vyřizování statistiky agendy R

lustrum osob v CEO

 

Vedoucí kanceláře občanskoprávní  

Kamila Hypšová

(Tereza Spurná)

 

 

Vede rejstřík C, EC, Nc všeobecný, Cd a ostatní evidenční pomůcky, týkající se občanskoprávního oddělení.

 

Mgr. Hedvika Lávičková

- Mgr. Brožová (pracovní věci)

 

 

- Mgr. Šimek

- Mgr. Šturcová

- Mgr. Brožová

- Mgr. Kůsová

- Mgr. Jun Lišková

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komanec Václav

Kout Jaroslav

Krajánková Zuzana Mgr.

Krulišová Miroslava Ing.

Křížková Iva Mgr.

Křížová Julie

Kucharski Maciej Mgr.

Lajpert Roman

Linhartová Stanislava Mgr.

Machačová Josefa PhDr.

Mikynová Alena

Morávek Zdeněk

Vyčítalová Hana Mgr.

 

(zástup přísedící senátu 6C)

 

 

 

 

 

9.

 

- věci agendy P,Nc , včetně VR

- senát specializovaný na věci péče o nezl.

 

- v rozsahu 100 %

 

- rozhodování o návrzích na vydání předběžného opatření upravující poměry dítěte podle § 452 zákona č. 292/2013 Sb., o návrzích předběžného řízení ve věci ochrany proti domácímu násilí dle § 400 a násl. zákona č. 292/2013 Sb. včetně výkonu rozhodnutí § 492 zák. č. 292/2013 Sb. a o zajištění důkazu za podmínek § 116 a odst. 3,4 jednacího řádu v rámci pracovní doby

 

- v rozsahu 100%

 

- rozhodování ve věcech vyslovení přípustnosti převzetí a dalších držení ve zdravotnickém ústavu dle § 75 a násl. zákona č. 292/2013 Sb. a ve věcech vyslovení nepřípustnosti držení v zařízení sociálních služeb dle § 84 zák. č. 292/2013 Sb.

- v rozsahu 100%

 

- věci agendy pozůstalostní, které nemůže vyřizovat vyšší soudní úřednice- sudá čísla

- věci agendy úschov – sudá čísla

- věci agendy U – sudá čísla

 

Asistentka soudce

Mgr.Bc. Denisa Matějková

 

– činí úkony dle §11,§ 14 z.č. 121/2008 Sb. o vyšších soudních úřednících 

- vyřizování věcí rejstříku Cd všeobecné – lichá běžná čísla

Vyšší soudní úřednice na úseku opatrovnickém

Eva Hančová

 

(Anna Kyselková)

 

- provádí úkony uvedené v § 10, zejm. odst. 1 c,d, odst. 3, § 11, § 14 z.č. 121/2008 Sb.

- sepisování návrhů P a Nc ve věcech nezl. dětí 

- věci agendy L

- vykonává funkci dozorčí úřednice soudu

- úkony v řízení o svéprávnosti

- sepis protokolu podle § 354 o.s.ř.

 

Vyšší soudní úřednice na úseku opatrovnickém

Anna Kyselková

 

(Eva Hančová)

 

- provádí úkony uvedené v § 10, zejm. odst. 1 c,d, odst. 3, § 11, § 14 z.č. 121/2008 Sb.

- sepisování návrhů P a Nc ve věcech nezl. dětí 

- věci agendy L

- úkony v řízení o svéprávnosti

- sepis protokolu podle § 354 o.s.ř.

- vyřizování statistiky O

 

Rejstříková vedoucí    

Hana Dvořáková ( Marta Pokorná, Kristýna Pavlíková Tereza Spurná)

 

 

-vede rejstřík P, Nc, seznam senátních věcí a ostatní evidenční pomůcky týkající se opatrovnického oddělení– na ½ úvazku

Zapisovatelka – na ½ úvazku

 

 

Vykonavatelka                  

Simona Hájková                             

 

Vykonavatelka určena i k výkonu rozhodnutí dle § 68 a § 69 jednacího řádu.

 

Soudní tajemnice  na úseku pozůstalostním a občanskoprávním

Lenka Zídková

 

(Dana Kafková)

 

– vyřizování věcí pozůstalostních do hodnoty 14 milionů, provádí úkony uvedené v § 6 odst. 2 vyhl. č. 37/1992 Sb.

- vyřizování statistiky agendy C včetně spisové prověrky

- vede knihu úschov.

- vede rejstřík D, Sd, U, jmenný seznam pořizovatelů závětí, seznam závětí a ostatní pomůcky týkající se tohoto úseku, spisovnu D

 

 

 

JUDr. Bc. Sandra  Kimmelová

 

 

JUDr. Svatošová

Mgr. Kerlová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Eva Kůsová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

 

 

 

 

 

   10.

 

 - věci agendy T, Nt, Td

 - specializovaný senát na dopravní věci – dopravní nehody 

- specializovaný senát ve věcech finanční a bankovní kriminality

 

Vyšší soudní úřednice

Šárka Stohrová

Zástupce Zdeňka Šetková

 

– vyřizuje porozsudkovou agendu ve věcech trestních, statistiku a úkony dle  § 12, § 14 z.č. 121/2008 Sb. § 6 odst. 1,4 jednacího řádu  - vedení abecedního seznamu advokátů ustanovovaných v trestním řízení

autorizovaná konverze dokumentů

lustrum osob v CEO

 

Vedoucí kanceláře

 

Zdeňka Šetková

Zástupce  Hana Ticháčková

 

Plní úkoly dle § 5 a § 8 instrukce Ministerstva spravedlnosti 505/2001-Org. kterou se vydává vnitřní a kancelářský řád pro okresní, krajské a vrchní soudy

 

Protokolující úřednice

Hana Ticháčková

Zástupce                                                                                          

Eva Králová

Gabriela Petříčková

Petra Kamarýtová

 

 

 

Mgr. Pavel Vosmanský

 

JUDr. Ivana Doubková

JUDr. Zdeňka Dufková

JUDr. Jana Svatošová

 

 

 

 

 

 

Potůčková Olga

Ptáčková Božena

Rácz Jan

Ryšavý Luboš

Sedláček Miroslav Mgr.

Sedláčková Lucie

Škoulová Gabriela Mgr. Bc.

Šromová Eva JUDr.

Štěpánková Jaroslava

Štětinová Michala Ing.

Trägerová Zuana

Vachtlová Andrea, DiS.

Vondrák Zdeněk

Vorlíčková Jarmila

Vyčítalová Hana Mgr.

Zahálka František Bc. Ing.

Zvárová Jiřina

 

 

(zástup přísedící senátu 2T)

 

 

11.

- věci agendy C (EC)

- senát specializovaný na ochranu osobnosti a řízení o jmenování znalce podle § 85 písm b) zákona č. 292/2013 Sb.

v rozsahu 100%

 

-rozhodování o návrzích předběžného řízení ve věci ochrany proti domácímu násilí dle § 400 a násl. zákona č. 292/2013 Sb. včetně výkonu rozhodnutí § 492 zák. č. 292/2013 Sb. a o zajištění důkazu za podmínek § 116 a odst. 3,4 jednacího řádu v rámci pracovní doby

v rozsahu 100%

 

- věci agendy pozůstalostní, které nemůže vyřizovat vyšší soudní úřednice- lichá čísla

- věci agendy úschov – lichá čísla

- věci agendy U – lichá čísla

 

 

Justiční čekatelka

Mgr. Olga Černecká

 

Vyšší soudní úřednice na úseku občanskoprávním

 

Kateřina Hybšová

(Mgr.Irena Pošmurná, Jitka Hanibalová)

- EPR, vyřizování věcí EPR – řešitelský tým 1

– činí úkony dle §11,§ 14 z.č. 121/2008 Sb. o vyšších soudních úřednících

vyřizování statistiky agendy R

lustrum osob v CEO

 

 

 

Vedoucí kanceláře občanskoprávní 

Kamila Hypšová

(Tereza Spurná)

 

Vede rejstřík C, EC, Nc všeobecný, Cd a ostatní evidenční pomůcky, týkající se občanskoprávního oddělení.

Soudní tajemnice  na úseku pozůstalostním a občanskoprávním

Lenka Zídková

 

(Dana Kafková)

 

– vyřizování věcí pozůstalostních do hodnoty 14 milionů, provádí úkony uvedené v § 6 odst. 2 vyhl. č. 37/1992 Sb.

- vyřizování statistiky agendy C včetně spisové prověrky

- vede knihu úschov.

- vede rejstřík D, Sd, U, jmenný seznam pořizovatelů závětí, seznam závětí a ostatní pomůcky týkající se tohoto úseku, spisovnu D

 

 

Mgr. Eva Kůsová

 

- Mgr. Šturcová

- Mgr. Brožová

- Mgr. Lávičková

- Mgr. Jun Lišková

- Mgr. Šimek

 

 

 

JUDr.Bc.Sandra Kimmelová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podoláková Zdeňka

Potůčková Olga

Ptáčková Božena

Rátz Jan

12.

- věci agendy C (EC) – v rozsahu 50%

- všechny věci s cizím prvkem, včetně věcí rejstříku Cd a Nc s cizím prvkem – v rozsahu 100 %

- všechny věci EVC – evropský platební rozkaz a evropské řízení o drobných nárocích – v rozsahu 100%

 

rozhodování o návrzích předběžného řízení ve věci ochrany proti domácímu násilí dle § 400 a násl. zákona č. 292/2013 Sb. včetně výkonu rozhodnutí § 492 zák. č. 292/2013 Sb. a o zajištění důkazu za podmínek § 116 a odst. 3,4 jednacího řádu v rámci pracovní doby

v rozsahu 100%

- věci agendy E

 senát specializovaný na věci výkonu rozhodnutí

 - věci agendy E – všechny ostatní úkony dle části 6 o.s.ř. kromě úkonů dle hlavy II a III.,

- provádí dohled nad činností vykonavatele, poskytuje jí odborné konzultace

- všechny věci s cizím prvkem týkající se exekuční agendy rejstříku E, EXE, Cd a Nc

- věci agendy Nc - vydání osvědčení podle čl. 57 nařízení Rady ES č. 44/2001

- věci týkající se návrhu správce daně na provedení rozvrhového řízení, soupisu movitých věcí nájemce

- v rozsahu 100%

- všechny věci agendy 23 EXE, sudá čísla v ostatních senátech EXE, vyjma senátu 27 EXE, sudá běžná čísla agendy 28 EXE

- provádí dohled nad činností vykonavatelů,

poskytuje jim odborné konzultace

- v rozsahu 100%

 

 

Justiční čekatel

Mgr. et Bc. Jan Tomeš

 

- vyřizování věcí rejstříku Nc všeobecné – nejasná  podání - kromě věcí s cizím prvkem

 

Vyšší soudní úřednice na úseku občanskoprávním

Jitka Hanibalová 

      

(Irena Pošmurná)

(Kateřina Hybšová)

 

-  EPR - vyřizování věcí EPR – řešitelský tým 3   

– činí úkony dle §11,§ 14 z.č. 121/2008 Sb. o vyšších soudních úřednících 

vyřizování statistiky agendy R

lustrum osob v CEO

 

Vedoucí kanceláře občanskoprávní  

Kamila HYPŠOVÁ

 

(Tereza Spurná)

 

Vede rejstřík C, EC, Nc všeobecný, Cd a ostatní evidenční pomůcky, týkající se občanskoprávního oddělení.

Vyšší soudní úřednice na úseku exekučním

Bc. Monika Kubecová

 

(Jana Babická)

 

 

- vede rejstřík 23EXE,  rejstříky 23E a ostatní evidenční pomůcky týkající se tohoto oddělení.

- vyřizování agendy E (23E) týkající se srážky ze mzdy a přikázání pohledávky (zejména  § 11 - 14 z.č. 121/2008 Sb. - věci agendy EXE (23EXE) 

- lustrum osob v CEO

- sepis protokolu podle § 354 o.s.ř.

- spisovna E, Nc a EXE – soukromí exekutoři

Vyšší soudní úřednice na úseku exekučním

Dana Kafková

 

(Bc. Monika Kubecová)

 

- vede rejstřík EXE,  rejstříky E a ostatní evidenční pomůcky týkající se tohoto oddělení, vyjma rejstříků 27 a 23 EXE

- činí úkony dle §11,§ 14 z.č. 121/2008 Sb. o vyšších soudních úřednících

- věci agendy EXE (28EXE) 

- sepis protokolu podle § 354 o.s.ř.

- spisovna E, Nc a EXE – soukromí exekutoři

 

Vykonavatelka                  

Simona HÁJKOVÁ 

 

Vykonavatelka určena i k výkonu rozhodnutí dle § 68 a § 69 jednacího řádu.

 

Mgr. Petra Jun Lišková

- Mgr. Šimek (cizí prvek)

- Mgr. Šturcová (cizí prvek)

 

- Mgr. Brožová (agenda C)

- Mgr. Lávičková

- Mgr. Kůsová

- Mgr. Šimek

- Mgr. Šturcová

 

 

- Mgr. Šturcová (agenda E,EXE

   a ost.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Škoulová Gabriela Mgr. Bc.

Šromová Eva JUDr.

Zvárová Jiřina

 

(zástup přísedící senátu 13C)

 

13.

 

Mateřská dovolená

 

Mgr. Veronika Najmanová

 

 

 

 

14.

 

Neobsazen

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

OBECNÉ ZÁSADY ROZVRHU PRÁCE

 

Přidělování věcí do jednotlivých senátů nastavené dle rozvrhu práce se provádí automaticky dle algoritmu programu ISAS obecným přidělováním (kolovacím způsobem s dorovnáváním) chronologicky podle pořadí nápadu věcí, s ohledem na výši nápadu v procentech a na případnou specializaci v jednotlivých soudních odděleních postupně počínaje senátem s nejnižším číslem, pokud není dále uvedeno jinak.

Způsob přidělování podle obecného dorovnávacího principu zajišťuje rovnoměrné a spravedlivé zatížení každého senátu. V případě hromadného nápadu, event. nápadu většího počtu věcí ve stejném okamžiku, jsou věci zapisovány postupně podle abecedního pořadí žalovaných, obviněných, povinných, věci jsou přidělovány  jednotlivě,  vzestupně, rotačním způsobem dle čísel senátů s předností  specializací shora a výše  úvazku.

V případě pracovní neschopnosti, či čerpání dovolené, se přidělování nápadu nezastavuje. O případném zastavení nápadu  a jeho následném dorovnání po dobu pracovní neschopnosti (soudce či VSÚ) delší než 30 dní,  je oprávněna rozhodnout  předsedkyně soudu samostatným opatřením.

V případě nepřítomnosti na pracovišti pod dobu delší než 3 měsíce nebo vyloučení nebo z jiných důvodů stanovených zákonem, či z jiných vážných důvodů a v případech kdy příslušný řešitel nemůže věc vyřídit ve stanovených lhůtách z důvodu krátkodobé překážky věc vyřizuje zastupující řešitel dle pořadí.

 

Přidělování nového nápadu v civilním řízení

 

 Návrhy na zahájení řízení včetně návrhů na vydání předběžných opatření se zapisují do jednotlivých senátů podle pořadí, v jakém došly soudu, přidělování nápadu je automatické,  s náhodným generováním řešitele dle nastavených parametrů systému ISAS, a to s ohledem na specializace jednotlivých agend (C,PaNc apod.), specializace jednotlivých senátů (např. senát 4C,5C,12C – přidělování věcí s cizím prvkem, senát 6C, 8C specializace pracovní věci,  senát 11C specializovaný na řízení o jmenování znalce podle § 85 písm.b) zák. č. 292/2013 Sb.), tzn. „cizina a specializace věcné a  dále s ohledem na poměr nápadu v agendě.

 

            Návrhy na zahájení řízení elektronických platebních rozkazů se přiřadí rovnoměrně do třech řešitelských týmů (č. 1,2 a 3) systémem CEPR.

 

 Věcná specializace agendy C je systémem ISAS nastavena tak, aby všem soudcům vyřizujícím agendu  byly spravedlivě a rovnoměrně dle jednotlivých úvazků, vzestupně dle čísel senátů, rotačním způsobem  přidělovány věci:  ve vztazích mezi podnikateli, rozvody, DP-dopravní podniky, ČT-Česká televize, vypořádání SJM, zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví, výživné, zrušení, zřízení, určení věcného břemene, náhrady majetkové a nemajetkové újmy, žaloby z rušené držby dle § 176 o.s.ř, určení vlastnictví, vyklizení, nahrazení projevu vůle, ochrana osobnosti, správní soudnictví.

 

             Dojde-li k vyloučení věci podle § 112 o.s.ř., projedná a rozhodne vyloučenou věc soudce, který o vyloučení věci rozhodl, a to bez ohledu na pořadí přidělování věcí C.
            Pokud na specializovaný senát připadne jemu příslušející věc (podle specializace), započítává se na místo nejblíže připadajícího běžného nápadu.

 

V případě kolize specializací  má (v agendě C) přednost specializace v tomto pořadí : pracovní věci, ochrana osobnosti, cizina

 

            Bude-li podána žaloba podle § 91a o.s.ř., projedná a rozhodne věc soudce, kterému podle rozvrhu práce byla k projednání přidělena probíhající věc.

 

Princip přidělování věcí exekučních:

 

            Návrhy agendy E jednotlivých senátů na základě principu automatického obecného přidělování (systém ISAS) s respektováním specializace, a to do každého senátu (5E,12E,27E,23E)

Návrhy agendy EXE jednotlivých senátů na základě principu automatického obecného přidělování (systém ISAS), a to do každého senátu (27EXE,23EXE,28EXE).

 

Všeobecná kriteria pro přidělování trestních věcí:

 

Obžaloby zapisují pracovnice vyššího podacího místa na základě principu rovnoměrného přidělování do senátů 1T, 2T, 10T a to tak, že do senátu 1T věci T v rozsahu 100 %, do senátu 2T věci T, Tm a Rod v celkovém rozsahu 100% (začátkem každého měsíce bude ručně započítán nápad Tm a Rod) a do senátu 10T věci T v rozsahu 75%  nápadu s respektováním specializací senátů s tím, že věci týkající se mladistvých a nezl. jsou přidělovány senátu 2T.  Stejně se postupuje při přidělování věcí v agendě Td . Pokud napadne trestní věc proti obviněnému, proti kterému je vedena u Okresního soudu v Benešově jiná dosud pravomocně neskončená trestní věc, přidělí se do senátu, ve kterém je vedena proti témuž obviněnému již věc dříve napadlá. Pokud jde o agendu Nt (mimo přípravné řízení), jsou v této agendě věci přidělovány na základě principu rovnoměrného přidělování do senátu 1T, 2T a 10T, stejně jako agenda T.

Napadne-li věc, v níž dojde ke kolizi specializací, má přednost specializace věci s mladistvým. Při kolizi věci s cizím prvkem a věci dopravní, má přednost specializace  věcí dopravní. Věci vrácené OSZ k došetření, v nichž byl odmítnut návrh na potrestání, v nichž vzal státní zástupce obžalobu či návrh na potrestání zpět, v nichž znovu předložil soudu k projednání věc, u níž došlo k odmítnutí návrhu na schválení dohody o vině a trestu, v níž byl státním zástupcem vzat zpět návrh na schválení dohody o vině a trestu, případně která byla vrácena do přípravného řízení z dalších zákonných důvodů, znovu napadlé se přidělují do senátu, který již věc projednával.

V případě, že předseda senátu v předmětné věci rozhodoval v přípravném řízení o vazbě, povolil domovní prohlídku či prohlídku jiných prostor, nebo vydal příkaz k zatčení a dle pořadí by mu byla věc přidělena, přidělí se věc senátu nejblíže následujícímu. V případě, že je předseda senátu vyloučen z vykonávání úkonů trestního řízení ve věci, která mu byla dle tohoto rozvrhu práce přidělena, věc se předává zástupci dle tohoto rozvrhu práce.

Přísedící budou voláni dle pořadí v rozvrhu práce (na daný senát). V případě omluvy přísedícího bude volán další přísedící v pořadí dle seznamu. V případě vyčerpání budou voláni postupně v pořadí zastupující přísedící pro daný senát.

D o s a ž i t e l n o s t:

                   

  1. Dosažitelnost v řízení trestním:

 

 

V rámci dosažitelnosti soudci vyřizují úkony přípravného řízení a rozhodování dle § 69/5 tr. ř. a § 314b/2 tr.ř. i v pracovní době.

 

 

V případě dalších návrhů týkajících se téhož obviněného nebo téže věci rozhoduje vždy věc stejný trestní soudce, který rozhodoval o prvním návrhu (kromě ustanovení obhájce), v případě jeho nepřítomnosti zastupující soudce T dle rozvrhu práce.

 Povolování operativní techniky.

 

Vedení rejstříku: Miroslava Stibůrková.

Spisová manipulace: Šárka Stohrová, Jitka Hanibalová, Zdeňka Šetková, Miroslava Stibůrková,

 

2) Dosažitelnost v občanskoprávním a opatrovnickém řízení mimo pracovní dobu

a) předběžná opatření dle §§ 400 a 452 – rejstřík Nc, Nc opatro, § 452 a § 492 zák. č. 292/2013 Sb.

 

Dosažitelnost vykonávají :   

 

Soudci JUDr. Zdeňka Dufková, JUDr. Ivana Doubková,  JUDr. Jana Svatošová, Mgr. Pavel Vosmanský a pořadí je stanoveno dle zvláštního rozpisu, který pořituje předsedkyně okresního soudu na kažeé kalendářní čtvrtletí. Rozpisem je stanoven soudce, který vykonáná dosažitelnost. Rozpis je umístěn na správě soudu v kanceláři č. 11.

 

 

V  Benešově dne 30.11.2017

 

 

 

                                                                                  Mgr. Magdaléna Kerlová

                                                                               předsedkyně okresního soudu