Přejít k obsahu

Okresní soud v Benešově

Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Rozvrh práce 2013

Okresní soud

B e n e š o v

 

Spr 1533/2012

 
 
 
 
 
 
 

R o z v r h   p r á c e

od 1.1.2013

 
 

 

Pracovní doba:                  .

Pondělí 7.00 - 16.00
Úterý 7.00 - 15.00
Středa 7.00 - 16.30
Čtvrtek 7.00 - 15.00
Pátek 7.00 - 15.00

 

 

Doba pro styk s občany: pouze

Pondělí 8.00 - 11.00, 12.00 - 16.00
Středa 8.00 - 11.00, 12.00 - 16.30

 

 

 

 

Hotovosti: lze skládat pouze v pokladně soudu, číslo dveří 3 v přízemí u pokladní.

                  Ostatní zaměstnanci nejsou oprávněni peněžité částky v hotovosti přijímat,

                  s výjimkou vykonavatelů v rámci jejich činnosti dle rozvrhu práce.

 

 

Návštěvní dny u předsedkyně soudu:

                 

                  Každou středu 8.00 hod. – 11.00 hod.

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

PŘEDSEDKYNĚ SOUDU:                                  JUDr. Lenka Škubalová

 

Kromě řídící práce, řízení a organizace práce s přísedícími, právní výchovy, vyřizování stížnosti občanů, ÚOO, požární ochrana, vykonává soudní dohled na občanskoprávním, exekučním

a dědickém úseku.

MÍSTOPŘEDSEDA:                                            Mgr. Pavel Vosmanský

 

Řídí trestní úsek, vykonává dohled na trestním úseku.

Správa soudu:

ŘEDITELKA SPRÁVY SOUDU:     Bc. Dagmar Limburková – řídí a kontroluje činnost správy 

                                                        soudu, provádí kontrolu soudní kanceláře, vykonává další

                                                        práce na úseku správním, hospodářském, odbornou výchovu

                                                        adm. aparátu,  PO, BOZP, příkazce operace, autoprovoz                                                      

                                                        ZÁSTUP: Miroslava Stibůrková

PERSONALISTKA:                        Miroslava Stibůrková – vede personální agendu a agendu

                                                        přísedících,  správce aplikace, příjem el. pošty,      

                                                        lustrum osob v CEO                                                                                                 

                                                        ZÁSTUP: Bc. Dagmar Limburková

ÚČETNÍ:                                         Jana Jíšová – vykonává odborné práce v účetnictví,

                                                        dozorová a kontrolní činnost na úseku vymáhání pohledávek

                                                        a vykonávacího soudního řízení, hlavní účetní                                           

                                                        ZÁSTUP: Dagmar Hochová

                                                        Dagmar Hochová – mzdová účetní, vykonává práce z jedné

                                                        poloviny podle pokynů ředitelky správy, správce rozpočtu                                                  

                                                        ZÁSTUP: Jana Jíšová

VYMÁHÁNÍ JUSTIČNÍCH POHLEDÁVEK:

                                                       Simona Hájková – vymáhání podle správního a daňového

                                                       řádu - na 0,7 úvazku

                                                       ZÁSTUP: Iva Breburdová

                                                       Iva Breburdová – vymáhání  podle správního a daňového

                                                       řádu - na 0,7 úvazku

                                                       ZÁSTUP: Simona Hájková

                                                       DOHLED: trestní úsek – Mgr. Pavel Vosmanský

                                                       občanskoprávní úsek – JUDr. Lenka Škubalová

                                                       vedení spisovny C,P,Ro,T – na 0,3 úvazku

OSTATNÍ SPRÁVA MAJETKU: Jana Kosíková – knihovna, evidence majetku - na 0,3  

                                                       úvazku

                                                       ZÁSTUP: Jana Jíšová

PODATELNA A DORUČNÉ ODDĚLENÍ:

                                                       Ivana Kratinová – vykonává odborné práce v podatelně,

                                                       zpracovává poštu, obsluhuje tel. ústřednu, mundáž spisů

                                                       rejstříku Nc všeob. a Cd, přijímání podání z dat. schránek                        

                                                       ZÁSTUP: Drahomíra Zárubová

                                                       Drahomíra Zárubová – obstarává pokladní službu,

                                                       zpracovává poštu, obsluhuje telefonní ústřednu 

                                                       správa skladu materiálu, vede rejstřík Nc všeobecný a Cd

                                                       ZÁSTUP: Ivana Kratinov

                                                       ZÁSTUP pokladny:  Ivana Kratinová, Jana Kosíková,    

                                                       Michaela Kramperová, Jitka Hanibalová 

DORUČOVATELKA:                     Eva Fulínová – doručování písemností v obvodu města

                                                                                 Benešov, všichni zaměstnanci soudu     

ADMINISTRÁTOR SÍTĚ:              David Gregor

SPRÁVCE BUDOVY:                   Jaroslav Vlček – 0,3 úvazku

soudní

odd.

     O d b o r   a vymezení působnosti

Předs. senátu – samosoudce

 Zástupce

Přísedící

    1.

 

- věci agendy T, Nt, Td

 - specializovaný senát na věci s cizím prvkem (kromě soudnictví ve věcech mládeže)

- specializovaný senát ve věcech finanční a bankovní kriminality

- specializovaný senát na věci korupce veřejných činitelů, korupce při veřejných zakázkách, korupce při veřejných soutěžích , korupce při  dražbách

 

 

 

JUDr. Zdeňka Dufková

 

Mgr. Pavel Vosmanský

JUDr. Ivana Doubková

JUDr. Jana Svatošová

 

Dle se- znamu v příloze rozvrhu práce

     2.     

- věci agendy T, Nt, Td

 - specializovaný senát ve věcech finanční a bankovní kriminality

 

 

- senát specializovaný na soudnictví ve věcech mládeže dle z.č. 218/2003 Sb. Tm, Rod

 

JUDr. Ivana Doubková

 

JUDr. Zdeňka Dufková

Mgr. Pavel Vosmanský

 

JUDr. Svatošová – kromě věcí agendy T,  výhradní zástup věcí Rod

totéž

shora

 

   10.

 

- věci agendy T, Nt, Td

 - specializovaný senát na dopravní věci – dopravní nehody  (kromě soudnictví  ve věcech mládeže)

- specializovaný senát ve věcech finanční a bankovní kriminality

- specializovaný senát ve věcech trestných činů vojenských

 

Mgr. Pavel Vosmanský

 

JUDr. Ivana Doubková

JUDr. Zdeňka Dufková

JUDr. Jana Svatošová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

totéž

shora

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Všeobecná kriteria pro přidělování trestních věcí:

 

Obžaloby zapisují pracovnice vyššího podacího místa na základě principu rovnoměrného přidělování do senátů 1T, 2T, 10T a to tak, že do senátu 1T v rozsahu 100 %, do senátu 2T 100% a do senátu 10T 75%  nápadu s respektováním specializací senátů s tím, že věci týkající se mladistvých a nezl. jsou přidělovány senátu 2T. Stejně se postupuje při přidělování věcí v agendě Td.

Pokud jde o agendu Nt jsou v této agendě věci přidělovány na základě principu rovnoměrného přidělování do senátu 1T, 2T a 10T, stejně jako agenda T.

Napadne-li věc, v níž dojde ke kolizi specializací, má přednost specializace věci s mladistvým. Při kolizi věci s cizím prvkem a věci dopravní, má přednost specializace  věcí dopravní. Věci vrácené OSZ k došetření znovu napadlé se přidělují do senátu, který je vrátil k došetření.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

soudní

odd.

     O d b o r   a vymezení působnosti

Předs. senátu – samosoudce

 Zástupce

Přísedící

    3.         

- věci agendy P,Nc

- senát specializovaný na věci péče o nezl.

- senát specializovaný na věci s cizím prvkem

  včetně Cd s cizím prvkem

 

- věci T (zkrácené řízení), které jí byly přiděleny v době její dosažitelnosti, včetně vykonávacího řízení

 

JUDr. Jana Svatošová

- JUDr. Lenka Škubalová

- Mgr. Petr Šimek

 

 

Mgr. Vosmanský

(zástup pouze ve věcech T)

 

 

Dle seznamu v příloze rozvrhu práce

   

4.

 

- věci agendy C

- všechny věci s cizím prvkem, včetně věcí rejstříku Cd a Nc s cizím prvkem

- senát specializovaný na věci nájmu z bytu a nebytových prostor,

- senát specializovaný na obchodní věci

- všechny věci EVC – evropský platební rozkaz a evropské řízení o drobných nárocích

 

- věci agendy P,Nc

- senát specializovaný na věci péče o nezl.

-

Mgr. Petr Šimek

 

Mgr. Petra Jun Lišková

Mgr. Petra Šturcová

 

 

 

 

 

JUDr. Jana Svatošová

 

 

 

 

totéž shora

  

5.         

 

- věci agendy C

- všechny věci s cizím prvkem, včetně věcí rejstříku Cd a Nc s cizím prvkem

- senát specializovaný na věci nájmu z bytu a nebytových prostor,

- senát specializovaný na obchodní věci

- všechny věci EVC – evropský pl. rozkaz a evropské řízení o drobných nárocích

 

- věci agendy P,Nc

- senát specializovaný na věci péče o nezl.

Mgr. Petra Šturcová

 

Mgr. Petr Šimek

Mgr. Petra Jun Lišková

 

 

 

 

 

JUDr. Jana Svatošová

 

totéž shora

 

6.

 

- věci agendy E

 senát specializovaný na věci výkonu rozhodnutí

 – pokud jde o výkon

rozhodnutí prodejem nemovitostí

- věci agendy E – všechny ostatní úkony dle části 6 o.s.ř. kromě úkonů dle hlavy II a III.,

vyklizení

- věci agendy EXE

(vyřizování věcí 7EXE)

- provádí dohled nad činností vykonavatelů,

poskytuje jim odborné konzultace

- věci týkající se návrhu správce daně na provedení rozvrhového řízení, soupisu movitých věcí nájemce

věci agendy C

- senát specializovaný na věci nájmu z bytu a nebytových prostor,

- senát specializovaný na obchodní věci

- věci agendy P,Nc

- senát specializovaný na věci péče o nezl.

- věci agendy U

 

 

Mgr. Štěpánka Brožová

 

Mgr. Martina Ulmanová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Tomáš Behr

 

Dle seznamu v příloze rozvrhu práce

 

8.

 

věci agendy C

- senát specializovaný na věci nájmu z bytu a nebytových prostor,

- senát specializovaný na obchodní věci

- senát specializovaný na pracovní věci

 

 

- věci agendy P,Nc

- senát specializovaný na věci péče o nezl.

 

 

Mgr. Hedvika Lávičková

 

 

JUDr. Lenka Škubalová

JUDr. Václav Nekola

 

 

JUDr. Jana Svatošová

Dle se- znamu v příloze k rozvrhu práce

  

9.

 

- věci agendy C

- senát specializovaný na věci nájmu z bytu a nebytových prostor,

- senát specializovaný na obchodní věci

 

- věci agendy P,Nc

- senát specializovaný na věci péče o nezl.

 

 

 

 

JUDr. Václav Nekola

 

Mgr. Tomáš Behr

Mgr. Hedvika Lávičková

 

 

 

JUDr. Jana Svatošová

 

totéž shora

 

11.

 

 

- věci agendy C

- senát specializovaný na věci nájmu z bytu a nebytových prostor,

- senát specializovaný na obchodní věci

- senát specializovaný na pracovní věci

 

- všechny věci agendy L

- věci agendy P,Nc

- senát specializovaný na věci péče o nezl.

 

JUDr. Lenka Škubalová

 

Mgr. Hedvika Lávičková

Mgr. Martina Ulmanová

 

 

 

 

JUDr. Jana Svatošová

 

totéž shora

 

12.

 

- věci agendy C

- všechny věci s cizím prvkem, včetně věcí rejstříku Cd a Nc s cizím prvkem

- senát specializovaný na věci nájmu z bytu a nebytových prostor,

- senát specializovaný na obchodní věci

- věci agendy P,Nc

- senát specializovaný na věci péče o nezl.

 

Mgr. Petra Jun Lišková

 

Mgr. Petra Šturcová

Mgr. Petr Šimek

 

 

totéž shora

 

13.

 

 

- věci agendy E

 senát specializovaný na věci výkonu rozhodnutí

 – pokud jde o výkon

rozhodnutí prodejem nemovitostí

- věci agendy E – všechny ostatní úkony dle části 6 o.s.ř. kromě úkonů dle hlavy II a III.,

vyklizení

(vyřizování věcí 7E, které byly před tímto datem přiděleny JUDr. Vychopňové)

- věci agendy EXE

(vyřizování věcí 7EXE)

- provádí dohled nad činností vykonavatelů,

poskytuje jim odborné konzultace

- věci týkající se návrhu správce daně na provedení rozvrhového řízení, soupisu movitých věcí nájemce

- věci agendy U

 

- věci agendy P,Nc

- senát specializovaný na věci péče o nezl.

 

Mgr. Martina Ulmanová

 

Mgr. Štěpánka Brožová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUDr. Václav Nekola

Dle se- znamu v příloze rozvrhu práce

 

14.

 

- věci agendy C

- senát specializovaný na věci nájmu z bytu a nebytových prostor,

- senát specializovaný na obchodní věci

. - věci agendy P,Nc

- senát specializovaný na věci péče o nezl.

 

- věci agendy E – pokud jde o výkon

rozhodnutí vyklizením

(věci 7E - vyklizení)

- VR o výchově nezl. dětí

- provádí dohled nad činností vykonavatelů,

poskytuje jim odborné konzultace

- všechny věci s cizím prvkem týkající se exekuční agendy rejstříku E, Exe, Cd a Nc

(věci 7E,7Exe,7Cd a 7Nc s cizím prvkem)

- věci agendy Nc - vydání osvědčení podle čl. 57 nařízení Rady ES č. 44/2001

- věci agendy D, které nemůže

vyřizovat vyšší soudní úřednice, senát

specializovaný na věci dědické

 

 

Mgr. Tomáš Behr

Mgr. Martina Ulmanová

Mgr. Štěpánka Brožová

 

 

 

Mgr. Štěpánka Brožová

 

totéž shora

 
 

 

 

 

 

 

Princip přidělování věcí občanskoprávních

 

Návrhy na zahájení řízení se přiřadí do jednotlivých senátů na základě principu automatického obecného přidělování (systém ISAS) s respektováním specializace, a to do každého senátu (4C,5C,6C,8C,9C,11C, 12C, 14C) a to tak, že v senátu 4C v rozsahu 100 %, v senátu 5C v rozsahu 100 %, v senátu 6C 25 %, v senátu 8C v rozsahu 100 %, v senátu 9C v rozsahu 100 %, v senátu 11C v rozsahu 25 %, v senátu 12C 25 %, v senátu 14C v rozsahu 100 %.

Ve věcech občanskoprávních se specializované věci přidělují v pořadí: cizina, obchodní, pracovní.

 

Podle stejného principu přidělování nápadu budou napadat věci s návrhem na vydání platebního rozkazu do senátů stovkových. Rozsahy budou přidělovány stejně jako v agendě C dle posledního dvojčíslí senátu.

Návrhy na zahájení řízení elektronických platebních rozkazů se přiřadí rovnoměrně do dvou řešitelských týmů systémem CEPR.

 

 

Pokud jde o věci P a Nc tyto budou napadat do senátů 4 P a Nc v rozsahu 10 %, 5 P a Nc v rozsahu 10 %,

6 P a Nc v rozsahu 5 %, 8 P a Nc v rozsahu 10%, 9 P a Nc v rozsahu 10%, 11 P a Nc v rozsahu 15 %, 12 P a Nc v rozsahu 5%, 13 P a Nc v rozsahu 30 % a 14 P a Nc v rozsahu 5%.

Dojde-li k vyloučení věci podle § 112 o.s.ř., projedná a rozhodne vyloučenou věc soudce, který o vyloučení věci rozhodl, a to bez ohledu na pořadí přidělování věcí C.
 

Pokud na specializovaný senát připadne jemu příslušející věc (podle specializace), započítává se na místo nejblíže připadajícího běžného nápadu.

 

Bude-li podána žaloba podle § 91a o.s.ř., projedná a rozhodne věc soudce, kterému podle rozvrhu práce byla k projednání přidělena probíhající věc.

 

Předseda senátu, který vydal rozhodnutí dle § 76a nebo § 76b odst. 1 o.s.ř. rozhoduje i o návrhu na prodloužení doby trvání předběžného opatření (§ 76b odst. 4 o.s.ř.).

 

Princip přidělování věcí exekučních:

 

Návrhy agendy E jednotlivých senátů na základě principu automatického obecného přidělování (systém ISAS) s respektováním specializace, a to do každého senátu (6E,14E,20E,23E)

Návrhy agendy EXE jednotlivých senátů na základě principu automatického obecného přidělování (systém ISAS), a to do každého senátu (27EXE,23EXE).

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

D o s a ž i t e l n o s t:

                   

1) Dosažitelnost v přípravném řízení trestním:

 

        Soudci JUDr. Zdeňka Dufková, JUDr. Ivana Doubková, JUDr. Jana Svatošová, Mgr. Petra Šturcová, Mgr. Štěpánka Brožová, JUDr. Václav Nekola, Mgr. Pavel Vosmanský, JUDr. Lenka Škubalová, Mgr. Tomáš Behr, Mgr. Petr Šimek.

 

         Dosažitelnost trvá vždy jeden týden a pořadí je stanoveno dle zvláštního rozpisu, který

pořizuje předsedkyně okresního soudu na každé kalendářní pololetí. Rozpisem je stanoven soudce, který vykonává dosažitelnosti, i jeho zástupce.  

 

V rámci dosažitelnosti soudci vyřizují úkony dle § 158a  tr. řádu, rozhodování dle hlavy IV. tr. řádu, ustanovování obhájců.

 

Zjednodušené řízení se zadrženou osobou a úkony dle zák. č. 418/2011 Sb. vyřizuje vždy pouze službu konající trestní soudce a JUDr. Jana Svatošová, případně trestní soudce a JUDr. Jana Svatošová, kteří zastupují dosahujícího soudce.

 

V pracovní době vyřizuje službu konající soudce T a JUDr. Jana Svatošová, případně zastupující soudce T a JUDr. Jana Svatošová, všechny věci přípravného řízení včetně ustanovování obhájců. V případě dalších návrhů týkajících se téhož obviněného nebo téže věci rozhoduje vždy věc stejný trestní soudce, který rozhodoval o prvním návrhu (kromě ustanovení obhájce), v případě jeho nepřítomnosti zastupující soudce T dle rozvrhu práce.

 

 b) Povolování operativní techniky.

 

Vedení rejstříku: Miroslava Stibůrková.

Spisová manipulace: Miroslava Stibůrková, Šárka Stohrová, Jitka Hanibalová.

 

 

2) Dosažitelnost v občanskoprávním a opatrovnickém řízení

 

a) předběžná opatření dle §§ 76 – rejstřík P,Nc opatro, 76a, 76b o.s.ř.

 

    Soudci JUDr. Zdeňka Dufková, JUDr. Ivana Doubková,  JUDr. Jana Svatošová, Mgr. Petra Šturcová, Mgr. Štěpánka Brožová, JUDr. Václav Nekola, Mgr. Pavel Vosmanský, JUDr. Lenka Škubalová, Mgr. Tomáš Behr.

 

     Dle zvláštního rozpisu, který pořizuje předsedkyně okresního soudu na každé kalendářní pololetí.

 

Předběžná opatření dle § 76 o.s.ř. – rejstřík Nc všeobecný vyřizuje vždy pouze službu konající soudce C, případně soudce C zastupující dosahujícího soudce.

 

 

V pracovní době  vyřizuje službu konající soudce C, případně zastupující soudce C, všechny návrhy na předběžná opatření.

 

 

 

Vyšší soud. úředník

soudní tajemník

(zástupce)

                      

                                            F U N K C E :

 

Jitka Hanibalová

 

(Zdeňka Šetková)

(Šárka Stohrová)

 

Vyšší soudní úřednice na úseku trestním – vyřizuje porozsudkovou agendu ve věcech trestních, statistiku a úkony dle  § 12, § 14 z.č. 121/2008 Sb. -  pro senát 1T, 1Tm, 1Td, 1Nt, 1Ntm, 6Nt, 6Ntm, 9Nt, 9Ntm,14Nt, 14Ntm – na 0,5 úvazku.

lustrum osob v CEO

 

 

Šárka Stohrová

 

(Jitka Hanibalová)

(Zdeňka Šetková)

 

Vyšší soudní úřednice na úseku trestním – vyřizuje porozsudkovou agendu ve věcech trestních, statistiku a úkony dle  § 12, § 14 z.č. 121/2008 Sb.- pro senát 2T, 2Tm,  2Nt, 2Ntm, 2Td, 4Nt, 4Ntm, 5Nt, 5Ntm, 11Nt, 11Ntm - na 0,5 úvazku

lustrum osob v CEO

 

 

Zdeňka Šetková

 

(Šárka Stohrová)

(Jitka Hanibalová)

 

Tajemnice na úseku trestním –  vyřizuje porozsudkovou agendu ve věcech trestních, statistiku a veškeré práce uvedené v § 6 odst. 1 jednacího řádu - pro senát 3T, 3Nt, 3Ntm, 3Td, 10T, 10Td, 10Nt, 10Ntm,   8Nt a 8Ntm – na 0,5 úvazku

vedení abecedního seznamu advokátů ustanovovaných v trestním řízení

lustrum osob v CEO

 

 

Eva Hančová

               

 

(Mgr. Veronika Konšelová)

(Monika Kubecová)

 

(Bc. Irena Pošmurná)

(Kateřina Hybšová)

 

Vyšší soudní úřednice na úseku občanskoprávním

- provádí úkony uvedené v § 10, zejm. odst. 1 c,d, odst. 3, § 11,

§ 14 z.č. 121/2008 Sb.

- sepisování návrhů P a Nc ve věcech nezl. dětí

- vyřizování věcí rejstříku Cd,Nc všeobecné – nejasná  

   podání - kromě věcí s cizím prvkem

- vyřizování věcí rejstříku L

 

- vykonává funkci dozorčí úřednice soudu

 

 

Bc. Irena Pošmurná

 

 (Kateřina Hybšová)

 

 

 

Vyšší soudní úřednice na úseku občanskoprávním– vede rejstřík C (Ro), EC, EPR

 – činí úkony dle § 10,§11,§ 14 z.č. 121/2008 Sb. o vyšších soudních úřednících  pro senát 5C,6C,12C,13C,14C

lustrum osob v CEO

 

Kateřina Hybšová

 

(Irena Pošmurná)

 

 

 Vyšší soudní úřednice na úseku občanskoprávním– vede rejstřík C (Ro), EC, EPR

 – činí úkony dle § 10,§11,§ 14 z.č. 121/2008 Sb. o vyšších soudních úřednících pro senát 4C, 8C, 9C,11C

lustrum osob v CEO

 

 

Mgr. Veronika Konšelová

 

 

(Eva Hančová)

(Kateřina Hybšová)

(Bc. Irena Pošmurná)

 

(Monika Kubecová)

(Jana Babická)

 

 

Vyšší soudní úřednice na úseku občanskoprávním a exekučním

činí úkony dle § 10 odst. 1a z.č. 121/2008 Sb. o vyšších soudních úřednících

- vyřizování věcí rejstříku Cd,Nc všeobecné– nejasná  

   podání - kromě věcí s cizím prvkem,

- vyřizování věcí rejstříku L

 

- úkony ve věcech E,EXE dle pokynů soudce

 

 

Anna Zemanová

 

(Mgr. Veronika Konšelová)

(Monika Kubecová)

(Jana Babická)

 

 

Vyšší soudní úřednice na úseku exekučním

- věci agendy EXE (25Exe) 

- činí úkony dle § 10,§11,§ 14 z.č. 121/2008 Sb. o vyšších soudních úřednících pro senát  6C, kromě úkonů dle § 10 odst. 1a

lustrum osob v CEO

 

 

Monika Kubecová

 

(Mgr. Veronika Konšelová)

(Jana Babická)

 

 

Vyšší soudní úřednice na úseku exekučním

- vyřizování agendy E (23E) týkající se srážky ze mzdy a přikázání pohledávky (zejména § 10, odst. 1 písm.c,d, odst. 3 , § 11 - 14 z.č. 121/2008 Sb. – úkony pro senát 6E, 6EXE

- vyřizování statistiky agendy O a R z jedné poloviny

- věci agendy EXE (23EXE) 

lustrum osob v CEO

 

 

Jana Babická

 

(Mgr. Veronika Konšelová)

(Monika Kubecová)

 

 

Vyšší soudní úřednice na úseku exekučním – činí úkony dle § 10,§11,§ 14 z.č. 121/2008 Sb. o vyšších soudních úřednících – úkony  pro senát 13E, 13 EXE

- vyřizuje věci dle § 260 o.s.ř.

- úkony při prohlášení o majetku povinného kromě postupu dle §

  260a o.s.ř.

- věci agendy EXE (27EXE)

- vyřizování statistiky agendy O a R z jedné poloviny

- autorizovaná konverze dokumentů a skenování dokumentů

- lustrum osob v CEO.

 

 

Anežka Pekárková

 

(Eva Hančová)

(Anna Zemanová)

 

Vyšší soudní úřednice na úseku dědické agendy a exekučním         – vyřizování věcí D do hodnoty 14 milionů, provádí úkony uvedené v § 10,§ 11, § 14 z.č.. 121/2008 Sb.

- vyřizování statistiky agendy C

- vede knihu úschov.

- věci agendy E (20E) – pokud jde o výkon rozhodnutí prodejem 

  movitých  věcí

 

 

 

                                 k a n c e l á ř    +   přidělené pracovnice

 

Vedoucí kanceláře trestní:   Jitka HANIBALOVÁ

 

Zástup:                                 Zdeňka Šetková  

 

Vede rejstřík 1T, 1Tm, 1Nt, 1Ntm, 1Td, 6Nt, 6Ntm, 9Nt, 9Ntm,14Nt, 14Ntm a ostatní evidenční pomůcky, týkající se trestního úseku – na 0,5 úvazku.

 

 

Vedoucí kanceláře trestní:  Šárka STOHROVÁ

 

Zástup:                                 Jitka Hanibalová

 

Vede rejstřík 2T, 2Tm, 2Nt, 2Ntm, 2Td, 4Nt, 4Ntm, 5Nt, 5Ntm, 11Nt, 11Ntm a ostatní evidenční pomůcky, týkající se trestního úseku  – na 0,5 úvazku.

 

Vedoucí kanceláře trestní:  Zdeňka ŠETKOVÁ

 

Zástup:                                Šárka Stohrová

 

Vede rejstřík 3T, 3Tm, 3Nt, 3Ntm, 3Td, 10T, 10Nt, 10Ntm, 10Td, 8Nt, 8Ntm a ostatní evidenční pomůcky, týkající se trestního úseku  – na 0,5 úvazku.

 

Protokolující úřednice:         Dana Kafková pro senát 1T  - na 0,5 úvazku (zástup

                                              J. Hanibalová, H. Ticháčková)

                                              Eva Králová pro senát 2T – na 0,5 úvazku (zástup Š. Stohrová,

                                              D. Kafková)

                                              Hana Ticháčková pro senát 3T,10T – na 0,5 úvazku (zástup 

                                              Z. Šetková, E. Králová)

 

Zapisovatelky:                     Dana Kafková pro senát 1T – na 0,5 úvazku

                                             (zástup J. Hanibalová, H.Ticháčková)

                                             Eva Králová pro senát 2T – na 0,5 úvazku (zástup Š.Stohrová,

                                             D.Kafková, )

                                             Hana Ticháčková pro senát 3T,3Nt,10T,10Nt a přípravné

                                             řízení pro všechny senáty (zástup Z.Šetková, E.Králová)

                                             

 

 

Vedoucí kanceláře občanskoprávní:     Kamila HYPŠOVÁ

 

Zástup:                                                   Soňa Štefková

 

Vede rejstřík C, EC a ostatní evidenční pomůcky, týkající se občanskoprávního oddělení.

Zapisovatelky:                                      Soňa Štefková

                                                              Jana Hanková

                                                              Marta Kondášová

                                                              Gabriela Petříčková

                                                              Lucie Bramborová

 

                                                                      

 

Vedoucí kanceláře opatrovnické:         Libuše MAREŠOVÁ

 

Zástup:                                                   Marta Pokorná

 

Vede rejstřík P, Nc, Rod, seznam senátních věcí a ostatní evidenční pomůcky týkající se opatrovnického oddělení.

 

Zapisovatelky:                                      Tereza Boučková

                                                               Marta Heroldová

                                                               Marta Pokorná

 

 

Vedoucí kanceláře dědické:    Lenka  ZÍDKOVÁ

 

Zástup:                                     Michaela Kramperová

 

Vede rejstřík D, Sd, U, jmenný seznam pořizovatelů závětí, seznam závětí a ostatní pomůcky týkající se tohoto úseku, spisovnu D – na 0,5 úvazku

                    

 

Vedoucí kanceláře výkonu rozhodnutí:

 

                                                Květoslava VÁŇOVÁ

 

Zástup:                                   Jana Macháčková, Lenka Zídková

 

Vede rejstřík E a ostatní evidenční pomůcky týkající se tohoto oddělení.

Spisovna E.

Zapisovatelky:                       Tereza Kahounová

                                               Jana Kosíková – na 0,7 úvazku

 

 Vedoucí kanceláře výkonu rozhodnutí:

 

                                               Lenka ZÍDKOVÁ  – na 0,5 úvazku

                                               

Zástup:                                   Květoslava Váňová, Jana Macháčková

 

Vede rejstřík E, Nc a ostatní evidenční pomůcky týkající se tohoto oddělení.

Lustrace návrhů na pověření EXE.

 

 

Vedoucí rejstříku EXE a 7Nc – soukromí exekutoři:

                                              

                                               Jana MACHÁČKOVÁ

 

Zástup:                                  Lenka Zídková, Květoslava Váňová

 

Vede rejstřík Nc – soukromí exekutoři a EXE a ostatní evidenční pomůcky týkající se těchto rejstříků.

Spisovna NC – soukromí exekutoři, EXE.

 

Zapisovatelka:                       Michaela Kramperová

                                                                                         

 

Výkonné oddělení:

Vykonavatelé:                      

                                               Simona HÁJKOVÁ – 0,3 úvazku

                                               Ing. Petr HUDEC

 

Vykonavatelé určeni i k výkonu rozhodnutí dle § 68 a § 69 jednacího řádu.

 

 

Vyšší podací místo:               Jitka NOVÁKOVÁ

 

Zástup:                                   Hana Kocábová

 

Zapisuje do rejstříků a všech evidenčních pomůcek a lustruje.

Příjem el. pošty.

 

E-podatelna, E-výpravna:     Hana KOCÁBOVÁ

 

Zástup:                                  Jitka Nováková

 

Skenování dokumentů. Autorizovaná konverze dokumentů.

Zapisuje do rejstříků a všech evidenčních pomůcek a lustruje.

 

 

Domovník – údržbář:            Jaroslav VLČEK

 

Současně požární preventista, přináška a odnáška pošty, kurýrní služba

 

 

Řidič:                                     Jaroslav   K O C O U R E K

 

 

 

Uklízečky:                             Miloslava ŠIŠKOVÁ – na 0,5 úvazku

                                                                                    - na 0,5 úvazku výdej obědů

                                              Pavlína LÁNOVÁ – na 0,5 úvazku

                                              Lucie  ŠŤOVÍČKOVÁ – na 0,5 úvazku

V  Benešově dne 19.12.2012

                                                          

                                                                                  JUDr. Lenka Škubalová

                                                                               předsedkyně okresního soudu

 

 

 

 

 

 

 

Seznam přísedících pro jednotlivé senáty:

 

 

Senát 1T

 

Zdeňka Bartůšková

Pavel Hájek

Mgr. Stanislava Linhartová

Marie Štekerová

Jan Rácz

Růžena Berková

Dagmar Hochová

Jana Jíšová

Mgr. Jana Jeništová

 

(zástup – přísedící senátu 10T)

 

Senát 2T

 

Mgr. Tomáš Fassati

Bc. Olga Kaprálková

Zdeněk Pála

Jarmila Vorlíčková

Mgr. Jana Jeništová

Mgr. Hana Vyčítalová

Dagmar Hochová

Jana Jíšová

Mgr. Michaela Nálevková

 

(zástup – přísedící senátu 1T)

 

Senát 10T

 

Jiří Budil

Jitka Radíková

Mgr. Michaela Nálevková

Ing. Vladimír Postřihač

Marcela Šandová

Michala Štětinová

Dagmar Hochová

Jana Jíšová

Mgr. Hana Vyčítalová

 

(zástup – přísedící senátu 2T)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senát 11C

 

Michala Štětinová

Růžena Berková

Mgr. Hana Vyčítalová

Marcela Šandová

Jan Rácz

Mgr. Michaela Nálevková

Bc. Olga Kaprálková

Jiří Budil

 

(zástup přísedící senátu 8C)

 

 

Senát 8C

 

Zdeňka Bartůšková

Marie Štekerová

Jitka Radíková

Ing. Ladislav Postřihač

Mgr. Stanislava Linhartová

Pavel Hájek

Zdeňka Bartůšková

Jarmila Vorlíčková

 

(zástup přísedící senátu 11C)

 

Senát 14C

 

Jitka Radíková

Mgr. Michaela Nálevková

Pavel Hájek

Ing. Ladislav Postřihač

 

(zástup přísedící senátu 11C)

 

Senát 12C

 

Mgr. Tomáš Fassati

Zdeněk Pála

Růžena Berková

Mgr. Hana Vyčítalová

 

(zástup přísedící senátu 8C)

 

 

            Přísedící budou voláni dle pořadí v rozvrhu práce (na daný senát). V případě omluvy přísedícího bude volán další přísedící v pořadí dle seznamu. V případě vyčerpání budou voláni postupně v pořadí zastupující přísedící pro daný senát.