Přejít k obsahu

Okresní soud v Benešově

Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Rozvrh práce 2012

Okresní soud

B e n e š o v

 

Spr 1497/2011

 
 
 
 
 
 
 
 

R o z v r h   p r á c e

od 1.1.2012

 
 

 

Pracovní doba:                  .

Pondělí 7.00 - 16.00
Úterý 7.00 - 15.00
Středa 7.00 - 16.30
Čtvrtek 7.00 - 15.00
Pátek 7.00 - 15.00

 

 

Doba pro styk s občany: pouze

Pondělí 8.00 - 11.00, 12.00 - 16.00
Středa 8.00 - 11.00, 12.00 - 16.30

 

 

Hotovosti: lze skládat pouze v pokladně soudu, číslo dveří 3 v přízemí u pokladní.       

Ostatní zaměstnanci nejsou oprávněni peněžité částky v hotovosti přijímat,

                  s výjimkou vykonavatelů v rámci jejich činnosti dle rozvrhu práce.

 

 

Návštěvní dny u předsedkyně soudu:

            

Každou středu 8.00 hod. – 11.00 hod.

 

 
 
 
 
 
 
 
 

PŘEDSEDKYNĚ SOUDU:  

JUDr. Lenka Škubalová

 

Kromě řídící práce, řízení a organizace práce s přísedícími, právní výchovy, vyřizování stížnosti občanů, ÚOO, požární ochrana, vykonává soudní dohled na občanskoprávním, exekučním

a dědickém úseku.

MÍSTOPŘEDSEDKYNĚ: 

JUDr. Zdeňka Dufková

 

Řídí trestní úsek, vykonává dohled na trestním úseku.

Správa soudu:

ŘEDITELKA SPRÁVY SOUDU:    Jarmila Vránová – řídí a kontroluje činnost správy soudu,

                                                        provádí kontrolu soudní kanceláře, vykonává další práce na

                                                        úseku správním, hospodářském, odbornou výchovu adm.

                                                        aparátu, seznam znalců a tlumočníků, PO, BOZP, příkazce

                                                        operace, lustrum osob v CEO                                                                                  

                                                        ZÁSTUP: Miroslava Stibůrková

PERSONALISTKA:                         Miroslava Stibůrková – vede personální agendu a agendu

                                                        přísedících, autoprovoz, správce aplikace, příjem el.

                                                        pošty, lustrum osob v CEO                                                                                                

                                                        ZÁSTUP: Jarmila Vránová

ÚČETNÍ:                                         Jana Jíšová – vykonává odborné práce v účetnictví,

                                                        dozorová a kontrolní činnost na úseku vymáhání pohledávek

                                                        a vykonávacího soudního řízení, hlavní účetní                                          

                                                        ZÁSTUP: Dagmar Hochová

                                                        Dagmar Hochová – mzdová účetní, vykonává práce z jedné

                                                        poloviny podle pokynů ředitelky správy, správce rozpočtu                                                  

                                                        ZÁSTUP: Jana Jíšová

VYMÁHÁNÍ JUSTIČNÍCH POHLEDÁVEK:

                                                       Iva Breburdová – vymáhání soudních poplatků na 0,7

                                                       úvazku, vedení spisovny C, P, Ro, T – na 0,3 úvazku

                                                       ZÁSTUP: Jana Kosíková

                                                       Jana Kosíková – vymáhání  nákladů trestního

                                                       řízení a náhrad za ustanovené advokáty – na 0,7

                                                       úvazku, lustrum osob v CEO

                                                       ZÁSTUP: Iva Breburdová

                                                       DOHLED: trestní úsek – JUDr. Zdeňka Dufková

                                                       občanskoprávní úsek – JUDr. Lenka Škubalová

OSTATNÍ SPRÁVA MAJETKU: Jana Kosíková – knihovna, evidence majetku - na 0,3  

                                                     úvazku

                                                     ZÁSTUP: Jana Jíšová

PODATELNA A DORUČNÉ ODDĚLENÍ:

                                                     Ivana Kratinová – vykonává odborné práce v podatelně,

                                                    zpracovává poštu, obsluhuje telefonní ústřednu, mundáž spisů

                                                    rejstříku Nc všeobecného a Cd, přijímání podání z datových

                                                    schránek

                                                    ZÁSTUP: Drahomíra Zárubová

                                                    Drahomíra Zárubová – obstarává pokladní službu,

                                                    zpracovává poštu, obsluhuje telefonní ústřednu 

                                                    správa skladu materiálu, vede rejstřík Nc všeobecný a Cd

                                                    ZÁSTUP: Ivana Kratinová

                                                    ZÁSTUP pokladny:  Ivana Kratinová, Jana Kosíková,  

                                                    Michaela Kramperová, Jitka Hanibalová 

DORUČOVATELKA:                 Eva Fulínová – doručování písemností v obvodu města

                                                   Benešov, všichni zaměstnanci soudu     

ADMINISTRÁTOR SÍTĚ:          Jan Prášil

 

soudní

odd.

     O d b o r   a vymezení působnosti

Předs. senátu – samosoudce

 Zástupce

Přísedící

   

1.

 

- věci agendy T, Nt, Td

 - specializovaný senát na věci s cizím prvkem (kromě soudnictví ve věcech mládeže)

- specializovaný senát ve věcech finanční a bankovní kriminality

- specializovaný senát na věci korupce veřejných činitelů, korupce při veřejných zakázkách, korupce při veřejných soutěžích , korupce při  dražbách

 

 

 

JUDr. Zdeňka Dufková

 

Mgr. Vosmanský

JUDr. Ivana Doubková

JUDr. Svatošová

 

Dle seznamu v příloze rozvrhu práce

           

2.     

 

- věci agendy T, Nt, Td

 - senát specializovaný na soudnictví ve věcech mládeže dle z.č. 218/2003 Sb. Tm, Rod

- specializovaný senát ve věcech finanční a bankovní kriminality

 

 

 

JUDr. Ivana Doubková

 

JUDr. Zdeňka Dufková

Mgr. Pavel Vosmanský

JUDr. Svatošová

 

totéž

shora

 

   10.

 

- věci agendy T, Nt, Td

 - specializovaný senát na dopravní věci – dopravní nehody  (kromě soudnictví  ve věcech mládeže)

- specializovaný senát ve věcech finanční a bankovní kriminality

- specializovaný senát ve věcech trestných činů vojenských

 

 

Mgr. Pavel Vosmanský

 

JUDr. Ivana Doubková

JUDr. Zdeňka Dufková

JUDr. Jana Svatošová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

totéž

shora

 

 

Všeobecná kriteria pro přidělování trestních věcí:

 

Obžaloby zapisují pracovnice vyššího podacího místa na základě principu rovnoměrného přidělování do senátů 1T, 2T, 10T a to tak, že do senátu 1T v rozsahu 75 %, do senátu 2T 75% a do senátu 10T 100%  nápadu s respektováním specializací senátů s tím, že věci týkající se mladistvých a nezl. jsou přidělovány senátu 2T. Stejně se postupuje při přidělování věcí v agendě Td.

Pokud jde o agendu Nt jsou v této agendě věci přidělovány na základě principu rovnoměrného přidělování do senátu 1T, 2T a 10T.

Napadne-li věc, v níž dojde ke kolizi specializací, má přednost specializace věci s mladistvým. Při kolizi věci s cizím prvkem a věci dopravní, má přednost specializace  věcí dopravní. Věci vrácené OSZ k došetření znovu napadlé se přidělují do senátu, který je vrátil k došetření.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

soudní

odd.

O d b o r   a vymezení působnosti

Předs. senátu – samosoudce

 Zástupce

Přísedící

  

  3.         

 

- věci agendy P,Nc

- senát specializovaný na věci péče o nezl.

- senát specializovaný na věci s cizím prvkem

 

- věci T zkrácené řízení, které jí byly přiděleny v době její dosažitelnosti

 

JUDr. Jana Svatošová

JUDr. Lenka Škubalová

Mgr. Petr Šimek

 

Mgr. Vosmanský

(zástup pouze ve věcech T)

 

 

   

4.

 

- věci agendy C, EC

- všechny věci s cizím prvkem, včetně věcí rejstříku Cd a Nc s cizím prvkem

- senát specializovaný na věci nájmu z bytu a nebytových prostor,

- senát specializovaný na obchodní věci

- všechny věci EVC – evropský platební rozkaz a evropské řízení o drobných nárocích

 

- věci agendy P,Nc

- senát specializovaný na věci péče o nezl.

- senát specializovaný na věci s cizím prvkem

 

 

 

Mgr. Petr Šimek

 

Mgr. Petra Šturcová

JUDr. Václav Nekola

 

 

 

 

 

JUDr. Jana Svatošová

 

 

 

 

    

5.         

 

- věci agendy C, EC

- všechny věci s cizím prvkem, včetně věcí rejstříku Cd a Nc s cizím prvkem

- senát specializovaný na věci nájmu z bytu a nebytových prostor,

- senát specializovaný na obchodní věci

- všechny věci EVC – evropský pl. rozkaz a evropské řízení o drobných nárocích

 

- věci agendy P,Nc

- senát specializovaný na věci péče o nezl.

- senát specializovaný na věci s cizím prvkem

 

Mgr. Petra Šturcová

 

Mgr. Petr Šimek

Mgr. Martina Ulmanová

 

 

 

 

 

JUDr. Jana Svatošová

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

6.

 

- věci agendy E

 senát specializovaný na věci výkonu rozhodnutí

 – pokud jde o výkon

rozhodnutí prodejem nemovitostí

- věci agendy E – všechny ostatní úkony dle části 6 o.s.ř. kromě úkonů dle hlavy II a III.,

vyklizení, VR o výchově nezl. dětí, věcí s cizím prvkem

(vyřizování věcí 7E, které byly před tímto datem přiděleny JUDr. Vychopňové)

- věci agendy EXE

(vyřizování věcí 7EXE)

- provádí dohled nad činností vykonavatelů,

poskytuje jim odborné konzultace

-  věci agendy Cd a Nc  týkající se  agendy E

 - věci týkající se návrhu správce daně na provedení rozvrhového řízení, soupisu movitých věcí nájemce

- věci agendy U

 

 

Mgr. Štěpánka Brožová

 

Mgr. Tomáš Behr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

 

věci agendy C, EC

- senát specializovaný na věci nájmu z bytu a nebytových prostor,

- senát specializovaný na obchodní věci

- senát specializovaný na pracovní věci

 

- věci agendy P,Nc

- senát specializovaný na věci péče o nezl.

 

 

Mgr. Hedvika Lávičková

 

 

JUDr. Lenka Škubalová

Mgr. Petr Šimek

 

JUDr. Jana Svatošová

 

Dle seznamu v příloze k rozvrhu práce

  

9.

 

- věci agendy C, EC

- senát specializovaný na věci nájmu z bytu a nebytových prostor,

- senát specializovaný na obchodní věci

 

 

- věci agendy P,Nc

- senát specializovaný na věci péče o nezl.

 

 

 

 

JUDr. Václav Nekola

 

Mgr. Tomáš Behr

Mgr. Petra Šturcová

 

 

JUDr. Jana Svatošová

 

 

11.

 

 

- věci agendy C, EC

- senát specializovaný na věci nájmu z bytu a nebytových prostor,

- senát specializovaný na obchodní věci

- senát specializovaný na pracovní věci

- všechny věci agendy L

- věci agendy P,Nc

- senát specializovaný na věci péče o nezl.

 

 

 

JUDr. Lenka Škubalová

 

Mgr. Hedvika Lávičková

Mgr. Štěpánka Brožová

 

 

 

 

JUDr. Jana Svatošová

 

totéž shora

 

13.

 

 

-věci agendy C,EC

- senát specializovaný na věci nájmu z bytu a nebytových prostor

- senát specializovaný na obchodní věci

 

- věci agendy P,Nc

- senát specializovaný na věci péče o nezl.

 

 

Mgr. Martina Ulmanová

 

JUDr. Václav Nekola

Mgr. Tomáš Behr

 

JUDr. Jana Svatošová

 

 

14.

 

- věci agendy C, EC

- senát specializovaný na věci nájmu z bytu a nebytových prostor,

- senát specializovaný na obchodní věci

- věci agendy P,Nc

- senát specializovaný na věci péče o nezl.

 

- věci agendy E – pokud jde o výkon

rozhodnutí vyklizením

(věci 7E - vyklizení)

- VR o výchově nezl. dětí

- všechny věci s cizím prvkem týkající se exekuční agendy rejstříku E, Exe, Cd a Nc

(věci 7E,7Exe,7Cd a 7Nc s cizím prvkem)

- věci agendy Nc - vydání osvědčení podle čl. 57 nařízení Rady ES č. 44/2001

- věci agendy D, které nemůže

vyřizovat vyšší soudní úřednice, senát

specializovaný na věci dědické

 

 

Mgr. Tomáš Behr

 

JUDr. Lenka Škubalová

 

 

JUDr. Jana Svatošová

 

 

Mgr. Štěpánka Brožová

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Princip přidělování věcí občanskoprávních

 

Návrhy na zahájení řízení se přiřadí do jednotlivých senátů na základě principu automatického obecného přidělování (systém ISAS) s respektováním specializace, a to do každého senátu (4C,5C,8C,9C,11C, 13C, 14C) a to tak, že v senátu 4C v rozsahu 50 %, v senátu 5C v rozsahu 100 %, v senátu 8C v rozsahu 100 %, v senátu 9C v rozsahu 100 %, v senátu 11C v rozsahu 50 %, v senátu 13C v rozsahu 50 %, v senátu 14C v rozsahu 100 %.

Ve věcech občanskoprávních se specializované věci přidělují v pořadí: cizina, obchodní, pracovní.

 

Podle stejného principu přidělování nápadu budou napadat věci s návrhem na vydání platebního i elektronického platebního rozkazu do senátů stovkových. Rozsahy budou přidělovány stejně jako v agendě C dle posledního dvojčíslí senátu.

 

Pokud jde o věci P a Nc tyto budou napadat do senátů 3 P a Nc v rozsahu 100 %, 4 P a Nc v rozsahu 10 %, 5 P a Nc v rozsahu 20 %, 8 P a Nc v rozsahu 20%, 9 P a Nc v rozsahu 20%, 11 P a Nc v rozsahu 10%, 13 P a Nc v rozsahu 10% a do senátu 14 P a Nc 20%.

 

Dojde-li k vyloučení věci podle § 112 o.s.ř., projedná a rozhodne vyloučenou věc soudce, který o vyloučení věci rozhodl, a to bez ohledu na pořadí přidělování věcí C.

Pokud na specializovaný senát připadne jemu příslušející věc (podle specializace), započítává se na místo nejblíže připadajícího běžného nápadu.

 

Bude-li podána žaloba podle § 91a o.s.ř., projedná a rozhodne věc soudce, kterému podle rozvrhu práce byla k projednání přidělena probíhající věc.

 

Předseda senátu, který vydal rozhodnutí dle § 76a nebo § 76b odst. 1 o.s.ř. rozhoduje i o návrhu na prodloužení doby trvání předběžného opatření (§ 76b odst. 4 o.s.ř.).

 
 
 
 
 

Princip přidělování věcí exekučních:

 

Návrhy agendy E jednotlivých senátů na základě principu automatického obecného přidělování (systém ISAS) s respektováním specializace, a to do každého senátu (6E,14E,20E,23E,25E)

Návrhy agendy EXE jednotlivých senátů na základě principu automatického obecného přidělování (systém ISAS), a to do každého senátu (6EXE, 22EXE,25EXE).

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D o s a ž i t e l n o s t:

 

 

l) Dosažitelnost v přípravném řízení trestním:

 

        Soudci JUDr. Zdeňka Dufková, JUDr. Ivana Doubková, JUDr. Jana Svatošová, Mgr. Petra Šturcová, Mgr. Štěpánka Brožová, JUDr. Václav Nekola, Mgr. Pavel Vosmanský, JUDr. Lenka Škubalová, Mgr. Tomáš Behr.

 

         Dosažitelnost trvá vždy jeden týden a pořadí je stanoveno dle zvláštního rozpisu, který

pořizuje předsedkyně okresního soudu na každé kalendářní pololetí. Rozpisem je stanoven soudce, který vykonává dosažitelnosti, i jeho zástupce.  

 

V rámci dosažitelnosti soudci vyřizují úkony dle § 158a  tr. řádu, rozhodování dle hlavy IV. tr. řádu, ustanovování obhájců.

 

Zjednodušené řízení se zadrženou osobou vyřizuje vždy pouze službu konající trestní soudce a JUDr. Jana Svatošová, případně trestní soudce a JUDr. Jana Svatošová, kteří zastupují dosahujícího soudce.

 

V pracovní době vyřizuje službu konající soudce T a JUDr. Jana Svatošová, případně zastupující soudce T a JUDr. Jana Svatošová, všechny věci přípravného řízení včetně ustanovování obhájců. V případě dalších návrhů týkajících se téhož obviněného nebo téže věci rozhoduje vždy věc stejný trestní soudce, který rozhodoval o prvním návrhu, v případě jeho nepřítomnosti zastupující soudce T dle rozvrhu práce.

 

 b) Povolování operativní techniky.

 

Vedení rejstříku: Jarmila Vránová, zástup Miroslava Stibůrková.

Spisová manipulace: Jarmila Vránová, Miroslava Stibůrková, Šárka Stohrová, Jitka Hanibalová.

 
 

 

2) Dosažitelnost v občanskoprávním a opatrovnickém řízení

 

a) předběžná opatření dle §§ 76 – rejstřík P,Nc opatro, 76a, 76b o.s.ř.

 

    Soudci JUDr. Zdeňka Dufková, JUDr. Ivana Doubková,  JUDr. Jana Svatošová, Mgr. Petra Šturcová, Mgr. Štěpánka Brožová, JUDr. Václav Nekola, Mgr. Pavel Vosmanský, JUDr. Lenka Škubalová, Mgr. Tomáš Behr.

 

     Dle zvláštního rozpisu, který pořizuje předsedkyně okresního soudu na každé kalendářní pololetí.

 

Předběžná opatření dle § 76 o.s.ř. – rejstřík Nc všeobecný vyřizuje vždy pouze službu konající soudce C, případně soudce C zastupující dosahujícího soudce.

 

 

V pracovní době  vyřizuje službu konající soudce C, případně zastupující soudce C, všechny návrhy na předběžná opatření.

 
 
 

 

Vyšší soud. úředník

soudní tajemník

(zástupce)

                      

                                            F U N K C E :

 

Jitka Hanibalová

 

(Zdeňka Šetková)

(Šárka Stohrová)

 

Vyšší soudní úřednice na úseku trestním – vyřizuje porozsudkovou agendu ve věcech trestních, statistiku a úkony dle  § 12, § 14 z.č. 121/2008 Sb. -  pro senát 1T, 1Tm, 1Td, 1Nt, 1Ntm, 6Nt, 6Ntm, 9Nt, 9Ntm,12Nt, 12Ntm – na 0,5 úvazku.

lustrum osob v CEO

 

 

Šárka Stohrová

 

(Jitka Hanibalová)

(Zdeňka Šetková)

 

Tajemnice na úseku trestním – vyřizuje porozsudkovou agendu ve věcech trestních, statistiku,  a veškeré práce uvedené v § 6 odst. 1 jednacího řádu - pro senát 2T, 2Tm,  2Nt, 2Ntm, 2Td, 4Nt, 4Ntm, 5Nt, 5Ntm, 11Nt, 11Ntm - na 0,5 úvazku

lustrum osob v CEO

 

 

Zdeňka Šetková

 

(Šárka Stohrová)

(Jitka Hanibalová)

 

Tajemnice na úseku trestním –  vyřizuje porozsudkovou agendu ve věcech trestních, statistiku a úkony dle § 12, § 14 z.č. 121/2008 Sb. - pro senát 3T, 3Nt, 3Ntm, 3Td, 10T, 10Td, 10Nt, 10Ntm,  7Nt, 7Ntm, 8Nt a 8Ntm – na 0,5 úvazku

 

 

Anna Zemanová

 

(Monika Kubecová)

 

 

 

Vyšší soudní úřednice na úseku exekučním a občanskoprávním

- věci agendy E (25E) – pokud jde o výkon rozhodnutí prodejem movitých věcí, včetně věcí 7E – VR prodejem movitých věcí

- věci agendy EXE (25Exe)  

- činí úkony dle § 10,§11,§ 14 z.č. 121/2008 Sb. o vyšších soudních úřednících pro senát  6C, kromě úkonů dle § 10 odst. 1a

lustrum osob v CEO

 

 

Bc. Irena Pošmurná

 

 (Petra Kejklíčková)

(Kateřina Hybšová)

 

 

 

Tajemnice na úseku občanskoprávním – činí úkony dle § 6 odst. 2 jednacího řádu  pro senát 5C

– na 0,5 úvazku

lustrum osob v CEO

 

Kateřina Hybšová

 

(Irena Pošmurná)

(Petra Kejklíčková)

 

 Tajemnice na úseku občanskoprávním – činí úkony dle § 6 odst. 2 jednacího řádu pro senát 4C a 13C

- na 0,5 úvazku

lustrum osob v CEO

 

 

Petra Kejklíčková

 

(Kateřina Hybšová)

(Bc. Irena Pošmurná)

 

 

Vyšší soudní úřednice na úseku občanskoprávním – vede rejstřík C (Ro), EC,

- činí úkony dle § 10 odst. 1a z.č. 121/2008 Sb. o vyšších soudních úřednících pro senáty  6C,8C, 9C, 11C a 14C

lustrum osob v CEO

 

Eva Hančová

               

(Monika Kubecová)

 

 

 

Vyšší soudní úřednice na úseku občanskoprávním a exekučním

- sepisování návrhů P a Nc ve věcech nezl. dětí

- provádí úkony uvedené v § 10, zejm. odst. 1 c,d, odst. 3, § 11,

§ 14 z.č. 121/2008 Sb.

- vyřizování věcí rejstříku Cd,Nc všeobecné – nejasná  

   podání - kromě věcí s cizím prvkem

- vykonává funkci dozorčí úřednice soudu

 

 

Monika Kubecová

 

(Jana Babická)

(Eva Hančová)

 

Vyšší soudní úřednice na úseku exekučním

- vyřizování agendy E (23E) týkající se srážky ze mzdy a přikázání pohledávky (zejména § 10, odst. 1 písm.c,d, odst. 3 , § 11 - 14 z.č. 121/2008 Sb.

- vyřizování statistiky agendy O a R z jedné poloviny

- věci agendy EXE (23Exe) 

lustrum osob v CEO

 

 

Jana Babická

 

(Anna Zemanová)

(Monika Kubecová)

 

 

Tajemnice na úseku exekučním – činí úkony dle § 6 odst. 2 jednacího řádu

- vyřizuje věci dle § 260 o.s.ř.

- úkony při prohlášení o majetku povinného kromě postupu dle §

  260a o.s.ř.

- mundáž věcí EXE

- vyřizování statistiky agendy O a R z jedné poloviny

- autorizovaná konverze dokumentů a skenování dokumentů

- lustrum osob v CEO.

 

 

Anežka Pekárková

 

(Eva Hančová)

(Anna Zemanová)

 

Vyšší soudní úřednice na úseku dědické agendy a exekučním         – vyřizování věcí D do hodnoty 14 milionů, provádí úkony uvedené v § 10 odst. 1 písm., odst. 3 ,§ 11, § 14 z.č.. 121/2008 Sb.

- vyřizování statistiky agendy C

- vede knihu úschov.

- věci agendy E (20E) – pokud jde o výkon rozhodnutí prodejem 

  movitých  věcí

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                 k a n c e l á ř    +   přidělené pracovnice

 

Vedoucí kanceláře trestní:   Jitka HANIBALOVÁ

 

Zástup:                                 Zdeňka Šetková  

 

Vede rejstřík 1T, 1Tm, 1Nt, 1Ntm, 1Td, 6Nt, 6Ntm, 9Nt, 9Ntm,12Nt, 12Ntm a ostatní evidenční pomůcky, týkající se trestního úseku – na 0,5 úvazku.

 

 

Vedoucí kanceláře trestní:  Šárka STOHROVÁ

 

Zástup:                                 Jitka Hanibalová

 

Vede rejstřík 2T, 2Tm, 2Nt, 2Ntm, 2Td, 4Nt, 4Ntm, 5Nt, 5Ntm, 11Nt, 11Ntm a ostatní evidenční pomůcky, týkající se trestního úseku  – na 0,5 úvazku.

 

Vedoucí kanceláře trestní:  Zdeňka ŠETKOVÁ

 

Zástup:                                Šárka Stohrová

 

Vede rejstřík 3T, 3Tm, 3Nt, 3Ntm, 3Td, 10T, 10Nt, 10Ntm, 10Td, 7Nt, 7Ntm, 8Nt, 8Ntm a ostatní evidenční pomůcky, týkající se trestního úseku  – na 0,5 úvazku.

 

Protokolující úřednice:          Dana Kafková pro senát 1T  - na 0,5 úvazku (zástup

                                              J. Hanibalová, H. Ticháčková)

                                              Eva Králová pro senát 2T – na 0,5 úvazku (zástup Š. Stohrová,

                                              D. Kafková)

                                              Hana Ticháčková pro senát 3T,10T – na 0,5 úvazku (zástup 

                                              Z. Šetková, E. Králová)

 

Zapisovatelky:                     Dana Kafková pro senát 1T – na 0,5 úvazku

                                             (zástup J. Hanibalová, H.Ticháčková)

                                             Eva Králová pro senát 2T – na 0,5 úvazku (zástup Š.Stohrová,

                                             D.Kafková, )

                                             Hana Ticháčková pro senát 3T,3Nt,10T,10Nt a přípravné

                                             řízení pro všechny senáty (zástup Š. Stohrová, E.Králová)

                                             

 

 

Vedoucí kanceláře občanskoprávní:      Kamila HYPŠOVÁ

 

Zástup:                                                    Soňa Štefková

 

Vede rejstřík C, EC a ostatní evidenční pomůcky, týkající se občanskoprávního oddělení.

Zapisovatelky:                                        Soňa Štefková

                                                               Jana Hanková

                                                               Kateřina Hybšová – na 0,5 úvazku

                                                               Marta Kondášová

                                                               Gabriela Kaprálková

 

                                                                      

Vedoucí kanceláře opatrovnické:         Libuše MAREŠOVÁ

 

Zástup:                                                  Marta Pokorná

 

Vede rejstřík P, Nc, Rod, seznam senátních věcí a ostatní evidenční pomůcky týkající se opatrovnického oddělení.

 

Zapisovatelky:                                     Bc. Irena Pošmurná  - na 0,5 úvazku

                                                             Tereza Boučková

                                                             Marta Heroldová

                                                             Marta Pokorná

 

 

Vedoucí kanceláře dědické:    Lenka  ZÍDKOVÁ

 

Zástup:                                     Michaela Kramperová

 

Vede rejstřík D, Sd, U, jmenný seznam pořizovatelů závětí, seznam závětí a ostatní pomůcky týkající se tohoto úseku, spisovnu D – na 0,5 úvazku

                    

 

Vedoucí kanceláře výkonu rozhodnutí:

 

                                               Květoslava VÁŇOVÁ

 

Zástup:                                   Martina Zoulová, Lenka Zídková

 

Vede rejstřík E a ostatní evidenční pomůcky týkající se tohoto oddělení.

Spisovna E.

 

 Vedoucí kanceláře výkonu rozhodnutí:

 

                                                Lenka ZÍDKOVÁ  – na 0,5 úvazku

                                              

Zástup:                                   Květoslava Váňová, Martina Zoulová

 

Vede rejstřík E, Nc a ostatní evidenční pomůcky týkající se tohoto oddělení.

 

 

Vedoucí rejstříku EXE a 7Nc – soukromí exekutoři:

                                              

                                                Martina ZOULOVÁ

 

Zástup:                                   Lenka Zídková Květoslava Váňová

 

Vede rejstřík Nc – soukromí exekutoři a EXE a ostatní evidenční pomůcky týkající se těchto rejstříků.

Spisovna NC – soukromí exekutoři, EXE.

 

Zapisovatelky:                       Michaela Kramperová – vyřizuje též mundáž D

                                              Jana Šemberová –  též mundáž pro vykonavatele

 

 

 

 

Výkonné oddělení:

Vykonavatelé:                      

                                               Simona Hájková

                                               Ing. Petr HUDEC

 

Vykonavatelé určeni i k výkonu rozhodnutí dle § 68 a § 69 jednacího řádu.

 

 

Vyšší podací místo:               Jitka NOVÁKOVÁ

 

Zástup:                                   Hana Kocábová

 

Zapisuje do rejstříků a všech evidenčních pomůcek a lustruje.

Příjem el. pošty.

 

E-podatelna, E-výpravna:     Hana KOCÁBOVÁ

 

Zástup:                                  Jitka Nováková

 

Skenování dokumentů. Autorizovaná konverze dokumentů.

Zapisuje do rejstříků a všech evidenčních pomůcek a lustruje.

 

 

Domovník – údržbář:                    Jaroslav VLČEK

 

Současně požární preventista, přináška a odnáška pošty, kurýrní služba

 

 

Topič:                                          Jaroslav VLČEK – na 0,5 úvazku

 

 

Řidič:                                     Miroslav VRÁNA

 

 

 

Uklízečky:                             Miloslava ŠIŠKOVÁ – na 0,5 úvazku

                                                                                    - na 0,5 úvazku výdej obědů

                                              Pavlína LÁNOVÁ – na 0,5 úvazku

                                              Lucie  ŠŤOVÍČKOVÁ – na 0,5 úvazku

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

Justiční čekatelka:                  Mgr. Veronika Konšelová

 

                                               - činí úkony dle § 6 jednacího řádu

                                               - vyřizování věcí rejstříku Cd,Nc všeobecné – nejasná  

                                               podání - kromě věcí s cizím prvkem

 

 

 
 
 
 
 

V Benešově dne 30.11.2011

 

                                                          

                                                                                  JUDr. Lenka Škubalová

                                                                               předsedkyně okresního soudu