Přejít k obsahu

Okresní soud v Benešově

Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Rozvrh práce 2016

Česká republika – Okresní soud v Benešově

Spr 76/2016

R o z v r h   p r á c e

ode 1.2.2016

 

 

Pracovní doba:                  .

Pondělí 7.00 - 16.00
Úterý 7.00 - 15.00
Středa 7.00 - 16.30
Čtvrtek 7.00 - 15.00
Pátek 7.00 - 15.00

 

 

Doba pro styk s občany: pouze

Pondělí 8.00 - 11.00, 12.00 - 16.00
Středa 8.00 - 11.00, 12.00 - 16.30

 

 

 

 

Hotovosti: lze skládat pouze v pokladně soudu, číslo dveří 3 v přízemí u pokladní.

                  Ostatní zaměstnanci nejsou oprávněni peněžité částky v hotovosti přijímat,

                  s výjimkou vykonavatelů v rámci jejich činnosti dle rozvrhu práce.

 

 

Návštěvní dny u předsedkyně soudu:

                 

                  Každou středu 9.00 hod. – 11.00 hod. (po předchozí telefonické domluvě)

PŘEDSEDKYNĚ SOUDU:                                  Mgr. Magdaléna Kerlová

 

Kromě řídící práce, řízení a organizace práce s přísedícími, právní výchovy, vyřizování stížnosti občanů, ÚOO,

 požární ochrana, vykonává soudní dohled na občanskoprávním, opatrovnickém a pozůstalostním oddělení.

 Provádí dohled nad VSÚ opatrovnického oddělení.

MÍSTOPŘEDSEDA:                                            Mgr. Pavel Vosmanský

 

Řídí trestní úsek, vykonává dohled na trestním a exekučním úseku.

 

Správa soudu:

 

ŘEDITELKA SPRÁVY SOUDU:       Bc. Dagmar Limburková – řídí a kontroluje činnost správy soudu, provádí kontrolu soudní kanceláře,

                                                           vykonává další práce na úseku správním, hospodářském, odbornou výchovu adm. aparátu,

                                                           PO, BOZP, příkazce operace, autoprovoz, pověřená pololetní kontrolou úschov uložených v kovové skříni,

                                                           realizuje procesy Integrovaného informačního systému Státní  pokladny (IISSP),

                                                           lustrum osob v CEO                                                     

                                                           ZÁSTUP: Miroslava Stibůrková

PERSONALISTKA:                           Miroslava Stibůrková – vede personální agendu a agendu přísedících,

                                                           správce aplikace, příjem el. pošty,      

                                                           realizuje procesy IISSP, lustrum osob v CEO                                                                                                

                                                           ZÁSTUP: Bc. Dagmar Limburková

ÚČETNÍ:                                            Bc. Jana Barková – vykonává odborné práce v účetnictví,

                                                           dozorová a kontrolní činnost na úseku vymáhání pohledávek a vykonávacího soudního řízení,

                                                           hlavní účetní,

                                                           realizuje  procesy IISSP

                                                           ZÁSTUP: Dagmar Hochová

                                                           Dagmar Hochová – mzdová účetní,

                                                           vykonává práce z jedné  poloviny podle pokynů ředitelky správy, správce rozpočtu,

                                                           realizuje procesy IISSP                                                 

                                                           ZÁSTUP: Jana Barková

 

 

 

 

VYMÁHÁNÍ JUSTIČNÍCH POHLEDÁVEK:

                                                          Simona Hájková – vymáhání podle správního a daňového řádu - na 0,5 úvazku

                                                          lustrum osob v CEO

                                                          ZÁSTUP: Iva Breburdová

                                                          Iva Breburdová – vymáhání  podle správního a daňového  řádu - na 0,7 úvazku

                                                          ZÁSTUP: Simona Hájková

                                                          DOHLED: trestní a exekuční úsek – Mgr. Pavel Vosmanský

                                                          občanskoprávní úsek – Mgr. Magdaléna Kerlová

                                                          vedení spisovny C,P,Ro,T – na 0,3 úvazku

OSTATNÍ SPRÁVA MAJETKU:      Jana Kosíková – knihovna, evidence majetku - na 0,5 úvazku,

                                                          lustrum osob v CEO

                                                          ZÁSTUP: Bc. Jana Barková

PODATELNA A DORUČNÉ ODDĚLENÍ:

                                                          Ivana Vaňková – vykonává odborné práce v podatelně, zpracovává poštu,

                                                          obsluhuje tel. ústřednu, mundáž spisů rejstříku Nc všeob. a Cd,

                                                          přijímání podání z dat. schránek                       

ZÁSTUP: Drahomíra Zárubová

Drahomíra Zárubová – obstarává pokladní službu,

zpracovává poštu, obsluhuje telefonní ústřednu 

správa skladu materiálu, vede rejstřík Nc všeobecný a Cd

ZÁSTUP: Ivana Vaňková

ZÁSTUP pokladny:  Ivana Vaňková, Jana Kosíková,    

Michaela Kramperová, Jitka Hanibalová 

 

DORUČOVATELKA:                        Eva Fulínová – doručování písemností v obvodu města Benešov

                                                          všichni zaměstnanci soudu   

 

ADMINISTRÁTOR SÍTĚ:                  Tomáš Eichler

 

SPRÁVCE BUDOVY:                        Ladislav Stibůrek – 0,3 úvazku

 

soudní

odd.

     O d b o r   a vymezení působnosti

Předseda senátu – samosoudce

 Zástupce

Přísedící

   

1.

 

- věci agendy T, Nt, Td

 - specializovaný senát na věci T s cizím prvkem

- specializovaný senát ve věcech finanční a bankovní kriminality

- specializovaný senát na věci korupce úředních osob, korupce při veřejných zakázkách, korupce při veřejných soutěžích, korupce při veřejných dražbách

 

 

JUDr. Zdeňka Dufková

 

Mgr. Pavel Vosmanský

JUDr. Ivana Doubková

JUDr. Jana Svatošová

 

Bartůšková Zdeňka

Berková Růžena

Budil Jiří

Bulín Roman

Červ Luděk Bc.

Doubek Jiří Mgr.

Fassati Tomáš Mgr.

Hallada Jan

Hájek Pavel

Hlaváčková Pavla

Hochová Dagmar

Hrušková Lucie, DiS.

Chludil Ivan Ing.

Jeništová Jana Mgr.

Jirásek Tomáš JUDr.

Kadlečková Petra

Kapek Martin

Kaprálková Olga Bc.

Kavalíř Petr

Klabík František

 

(zástup přísedící senátu 10T)

 

     2.     

- věci agendy T, Nt, Td

 - specializovaný senát ve věcech finanční a bankovní kriminality

 

 

- senát specializovaný na soudnictví ve věcech mládeže dle z.č. 218/2003 Sb. Tm, Rod

 

JUDr. Ivana Doubková

 

JUDr. Zdeňka Dufková

Mgr. Pavel Vosmanský

 

JUDr. Jana Svatošová

 

Klimpellová Jana

Kokášová Anna Bc.

Kolandová Marie Ing.

Komanec Václav

Kout Jaroslav

Krajánková Zuzana Mgr.

Krulišová Miroslava Ing.

Křížková Iva Mgr.

Křížová Julie

Kucharski Maciej Mgr.

Lajpert Roman

Laštovková Daniela

Lhotka Tomáš Ing.

Linhartová Stanislava Mgr.

Machačová Josefa PhDr.

Martínek Tomáš

Mikynová Alena

Morávek Zdeněk

Pála Zdeněk

Podoláková Zdeňka Bc.

Potůčková Olga

Ptáčková Božena

 

(zástup přísedící senátu 1T)

 

 

   10.

 

- věci agendy T, Nt, Td

 - specializovaný senát na dopravní věci – dopravní nehody 

- specializovaný senát ve věcech finanční a bankovní kriminality

- specializovaný senát ve věcech trestných činů vojenských

 

 

Mgr. Pavel Vosmanský

 

JUDr. Ivana Doubková

JUDr. Zdeňka Dufková

JUDr. Jana Svatošová

 

 

 

 

 

 

Rácz Jan

Ryšavý Luboš

Sedláček Miroslav Mgr.

Sedláčková Lucie

Smahová Martina

Synek Miroslav JUDr.

Škoulová Gabriela Mgr. Bc.

Šromová Eva JUDr.

Štěpánková Jaroslava

Štětinová Michala Ing.

Trägerová Zuana

Vachtlová Andrea, DiS.

Vondrák Zdeněk

Vorlíčková Jarmila

Vyčítalová Hana Mgr.

Zahálka František Bc. Ing.

Zvárová Jiřina

 

 

(zástup přísedící senátu 2T)

 

 

    3.         

- věci agendy P,Nc , včetně VR

- senát specializovaný na věci péče o nezl.

 

- rozhodování o návrzích na vydání předběžného opatření upravující poměry dítěte podle § 452 zákona č. 292/2013 Sb., o návrzích předběžného řízení ve věci ochrany proti domácímu násilí dle § 400 a násl. zákona č. 292/2013 Sb. včetně výkonu rozhodnutí § 492 zák. č. 292/2013 Sb. a o zajištění důkazu za podmínek § 116 a odst. 3,4 jednacího řádu v rámci pracovní doby

 

- v rozsahu 100%

 

-věci 13 P, Nc pravomocně neskončené k 1.7.2015

 

- rozhodování ve věcech vyslovení přípustnosti převzetí a dalších držení ve zdravotnickém ústavu dle § 75 a násl. zákona č. 292/2013 Sb. a ve věcech vyslovení nepřípustnosti držení v zařízení sociálních služeb dle § 84 zák. č. 292/2013 Sb.

- věci 13 L pravomocně neskončené k 1.7.2015

 

- senát P a Nc specializovaný na věci s cizím prvkem

  včetně Cd s cizím prvkem a včetně VR s cizím prvkem

 

- věci v rozsahu 100%

 

- věci T, Nt (zkrácené řízení), které jí byly přiděleny v době její dosažitelnosti, včetně vykonávacího řízení

 

 

 

JUDr. Jana Svatošová

 

- Mgr. Lávičková

- Mgr. Jun Lišková

- Mgr. Behr

- Mgr. Šimek

- Mgr. Šturcová

- Mgr. Brožová

 

 

 

 

 

- Mgr. Behr

 

 

 

 

 

- Mgr. Šimek

- Mgr. Šturcová

- Mgr. Jun Lišková

 

 

Mgr. Vosmanský

(zástup pouze ve věcech T)

JUDr. Dufková

JUDr. Doubková

 

---

   

4.

 

- věci agendy C (EC)

- všechny věci s cizím prvkem, včetně věcí rejstříku Cd a Nc s cizím prvkem

- všechny věci EVC – evropský platební rozkaz a evropské řízení o drobných nárocích

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- věci agendy P,Nc , včetně VR

- senát specializovaný na věci péče o nezl.

 

- v rozsahu 50%

 

- rozhodování o návrzích na vydání předběžného opatření upravující poměry dítěte podle § 452 zákona č. 292/2013 Sb., o návrzích předběžného řízení ve věci ochrany proti domácímu násilí dle § 400 a násl. zákona č. 292/2013 Sb. včetně výkonu rozhodnutí § 492 zák. č. 292/2013 Sb. a o zajištění důkazu za podmínek § 116 a odst. 3,4 jednacího řádu v rámci pracovní doby

 

- v rozsahu 100%

 

 

Mgr. Petr Šimek

Mgr. Petra Šturcová

Mgr. Jun Lišková (cizí prvek)

 

- Mgr. Lávičková

- Mgr. Jun Lišková

- Mgr. Najmanová

- Mgr. Behr

- Mgr. Šturcová

- Mgr. Brožová

 

 

 

- JUDr. Svatošová

- Mgr. Lávičková

- Mgr. Jun Lišková

- Mgr. Behr

- Mgr. Šturcová

- Mgr. Brožová

- Mgr. Kerlová

 

 

 

Bartůšková Zdeňka

Berková Růžena

Budil Jiří

Bulín Roman

Červ Luděk Bc.

 

(zástup přísedící senátu 5C)

   5.     

 

- věci agendy C (EC)

- všechny věci s cizím prvkem, včetně věcí rejstříku Cd a Nc s cizím prvkem

- všechny věci EVC – evropský platební rozkaz a evropské řízení o drobných nárocích

 

 

- v rozsahu 100%

 

 

 

 

 

 

 

- věci agendy P,Nc , včetně VR

- senát specializovaný na věci péče o nezl.

- v rozsahu 50%

 

 

-rozhodování o návrzích na vydání předběžného opatření upravující poměry dítěte podle § 452 zákona č. 292/2013 Sb., o návrzích předběžného řízení ve věci ochrany proti domácímu násilí dle § 400 a násl. zákona č. 292/2013 Sb. včetně výkonu rozhodnutí § 492 zák. č. 292/2013 Sb. a o zajištění důkazu za podmínek § 116 a odst. 3,4 jednacího řádu v rámci pracovní doby

 

- v rozsahu 100%

 

 

Mgr. Petra Šturcová

Mgr. Petr Šimek,

Mgr. Jun Lišková (cizí prvek)

 

 

- Mgr. Jun Lišková

- Mgr. Najmanová

- Mgr. Behr

- Mgr. Šimek

- Mgr. Brožová

- Mgr. Lávičková

 

 

- Mgr. Jun Lišková

- Mgr. Behr

- Mgr. Šimek

- Mgr. Brožová

- Mgr. Kerlová

- JUDr. Svatošová

- Mgr. Lávičková

 

 

 

 

 

Doubek Jiří Mgr.

Fassati Tomáš Mgr.

Hallada Jan

Hájek Pavel

Hlaváčková Pavla

 

(zástup přísedící senátu 4C)

 

6.

 

- věci agendy C (EC)

- senát specializovaný na pracovní věci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- věci agendy P,Nc , včetně VR

- senát specializovaný na věci péče o nezl.

 

- v rozsahu 50%

 

-rozhodování o návrzích na vydání předběžného opatření upravující poměry dítěte podle § 452 zákona č. 292/2013 Sb., o návrzích předběžného řízení ve věci ochrany proti domácímu násilí dle § 400 a násl. zákona č. 292/2013 Sb. včetně výkonu rozhodnutí § 492 zák. č. 292/2013 Sb. a o zajištění důkazu za podmínek § 116 a odst. 3,4 jednacího řádu v rámci pracovní doby

 

- v rozsahu 100%

 

 

 

Mgr. Štěpánka Brožová

 

- Mgr. Jun Lišková

- Mgr. Najmanová

- Mgr. Behr

- Mgr. Šimek

- Mgr. Šturcová

- Mgr. Lávičková

 

 

 

- Mgr. Jun Lišková

- Mgr. Behr

- Mgr. Šimek

- Mgr. Šturcová

- Mgr. Kerlová

- JUDr. Svatošová

- Mgr. Lávičková

 

 

 

Hlaváčková Pavla

Hochová Dagmar

Vondrák Zdeněk

Hrušková Lucie, DiS.

Chludil Ivan Ing.

Jeništová Jana Mgr.

Jirásek Tomáš JUDr.

Kadlečková Petra

Kapek Martin

Kaprálková Olga Bc.

Vorlíčková Jarmila

Kavalíř Petr

Klabík František

Klimpellová Jana

Kokášová Anna Bc.

Kolandová Marie Ing.

 

(zástup přísedící senátu 8C)

  

7.

 

- věci agendy P,Nc , včetně VR

- senát specializovaný na věci péče o nezl.

 

- v rozsahu 50 %

 

neskončené věci senátu 3P a Nc do 16.2.2015 – řízení ve věci nezl. dětí

 

 

- rozhodování o návrzích na vydání předběžného opatření upravující poměry dítěte podle § 452 zákona č. 292/2013 Sb., o návrzích předběžného řízení ve věci ochrany proti domácímu násilí dle § 400 a násl. zákona č. 292/2013 Sb. včetně výkonu rozhodnutí § 492 zák. č. 292/2013 Sb. a o zajištění důkazu za podmínek § 116 a odst. 3,4 jednacího řádu v rámci pracovní doby

 

- v rozsahu 100%

 

Mgr. Magdaléna Kerlová

 

 

- Mgr. Behr

- Mgr. Šimek

- Mgr. Šturcová

- Mgr. Brožová

- JUDr. Svatošová

- Mgr. Lávičková

- Mgr. Jun Lišková

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rácz Jan

Ryšavý Luboš

Sedláček Miroslav Mgr.

Sedláčková Lucie

Smahová Martina

 

(zástup přísedící senátu 9C)

 

8.

 

- věci agendy C (EC)

- senát specializovaný na pracovní věci

 

 

- v rozsahu 100%

 

 

od 1.1.2013 přebírá věci se specializací pracovní právo, které vyřizovala JUDr. Škubalová

 

 

- věci agendy P,Nc , včetně VR

- senát specializovaný na věci péče o nezl.

 

- v rozsahu 50%

 

-neskončené sudé věci senátu 3P a Nc do 16.2.2015 – řízení o svéprávnosti a navazující

 

-rozhodování o návrzích na vydání předběžného opatření upravující poměry dítěte podle § 452 zákona č. 292/2013 Sb., o návrzích předběžného řízení ve věci ochrany proti domácímu násilí dle § 400 a násl. zákona č. 292/2013 Sb. včetně výkonu rozhodnutí § 492 zák. č. 292/2013 Sb. a o zajištění důkazu za podmínek § 116 a odst. 3,4 jednacího řádu v rámci pracovní doby

 

- v rozsahu 100%

 

 

Mgr. Hedvika Lávičková

 

- Mgr. Najmanová

- Mgr. Behr

- Mgr. Šimek

- Mgr. Šturcová

- Mgr. Brožová

- Mgr. Jun Lišková

 

 

 

- Mgr. Behr

- Mgr. Šimek

- Mgr. Šturcová

- Mgr. Brožová

- Mgr. Kerlová

- JUDr. Svatošová

- Mgr. Jun Lišková

 

 

Komanec Václav

Kout Jaroslav

Krajánková Zuzana Mgr.

Krulišová Miroslava Ing.

Křížková Iva Mgr.

Křížová Julie

Kucharski Maciej Mgr.

Lajpert Roman

Laštovková Daniela

Lhotka Tomáš Ing.

Linhartová Stanislava Mgr.

Machačová Josefa PhDr.

Martínek Tomáš

Mikynová Alena

Morávek Zdeněk

Vyčítalová Hana Mgr.

 

(zástup přísedící senátu 6C)

 

   9.

 

Dočasně přidělen k výkonu funkce ke Krajskému soudu v Praze.

 

 

 

 

 

JUDr. Václav Nekola

 

 

11.

 

Dočasně přidělen k výkonu funkce ke Krajskému soudu v Praze.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Jan Čížek

 

 

12.

 

- věci agendy C (EC)

- všechny věci s cizím prvkem, včetně věcí rejstříku Cd a Nc s cizím prvkem

- všechny věci EVC – evropský platební rozkaz a evropské řízení o drobných nárocích

 

 

- od 1.1.2014 přebírá věci, vyjma věcí se specializací pracovní právo, které vyřizovala JUDr. Škubalová

 

- v rozsahu 100%

 

 

- věci agendy P,Nc , včetně VR

- senát specializovaný na věci péče o nezl.

 

- v rozsahu 50%

 

-neskončené věci senátu 3P a Nc do 16.2.2015 – řízení ve věci nezl. dětí s cizím prvkem

 

-rozhodování o návrzích na vydání předběžného opatření upravující poměry dítěte podle § 452 zákona č. 292/2013 Sb., o návrzích předběžného řízení ve věci ochrany proti domácímu násilí dle § 400 a násl. zákona č. 292/2013 Sb. včetně výkonu rozhodnutí § 492 zák. č. 292/2013 Sb. a o zajištění důkazu za podmínek § 116 a odst. 3,4 jednacího řádu v rámci pracovní doby

 

- v rozsahu 100%

 

 

Mgr. Petra Jun Lišková

 

- Mgr. Šimek

- Mgr. Šturcová

- Mgr. Brožová

- Mgr. Lávičková

- Mgr. Najmanová

- Mgr. Behr

 

 

 

 

 

- Mgr. Šturcová

- Mgr. Brožová

- Mgr. Kerlová

- JUDr. Svatošová

- Mgr. Lávičková

- Mgr. Behr

- Mgr. Šimek

 

 

 

Synek Miroslav JUDr.

Škoulová Gabriela Mgr. Bc.

Šromová Eva JUDr.

Zvárová Jiřina

 

(zástup přísedící senátu 13C)

 

13.

 

- věci agendy C (EC)

senát specializovaný na řízení o jmenování znalce podle § 85 písm.b)

z.č. 292/2013 Sb.

 

- v rozsahu 50%

 

 

- věci neskončené ze senátu 11C  k 1.2.2016

 

 

 

 

 

 

- věci agendy EXE

- provádí dohled nad činností vykonavatelů,

poskytuje jim odborné konzultace

- v rozsahu 100%

 

 

 

Mgr. Veronika Najmanová

 

- Mgr. Šturcová

- Mgr. Brožová

- Mgr. Lávičková

- Mgr. Čížek

- Mgr. Jun Lišková

- Mgr. Behr

- Mgr. Šimek

 

 

 

- Mgr. Behr

- Mgr. Kerlová

 

 

 

Štěpánková Jaroslava

Štětinová Michala

Trägerová Zuzana

Vachtlová Andrea, DiS.

 

(zástup přísedící senátu 14C)

14.

 

- věci agendy C (EC)

- senát specializovaný na věci ochrany osobnosti

 v rozsahu 50%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- věci agendy P,Nc, včetně VR

- senát specializovaný na věci péče o nezl.

- v rozsahu 50%

-neskončené liché věci senátu 3 P a Nc do 16.2.2015 – řízení o svéprávnosti a navazující

 

- rozhodování o návrzích na vydání předběžného opatření upravující poměry dítěte podle § 452 zákona č. 292/2013 Sb., o návrzích předběžného řízení ve věci ochrany proti domácímu násilí dle § 400 a násl. zákona č. 292/2013 Sb. včetně výkonu rozhodnutí § 492 zák. č. 292/2013 Sb. a o zajištění důkazu za podmínek § 116 a odst. 3,4 jednacího řádu v rámci pracovní doby

 

- rozhodování ve věcech vyslovení přípustnosti převzetí a dalších držení ve zdravotnickém ústavu dle § 75 a násl. zákona č. 292/2013 Sb. a ve věcech vyslovení nepřípustnosti držení v zařízení sociálních služeb dle § 84 zák. č. 292/2013 Sb.

- v rozsahu 100%

 

- věci agendy U

 

- věci agendy E

 senát specializovaný na věci výkonu rozhodnutí

 - věci agendy E – všechny ostatní úkony dle části 6 o.s.ř. kromě úkonů dle hlavy II a III.,

- provádí dohled nad činností vykonavatele, poskytuje jí odborné konzultace

- všechny věci s cizím prvkem týkající se exekuční agendy rejstříku E, EXE, Cd a Nc

- věci agendy Nc - vydání osvědčení podle čl. 57 nařízení Rady ES č. 44/2001

- věci týkající se návrhu správce daně na provedení rozvrhového řízení, soupisu movitých věcí nájemce

 

- věci agendy pozůstalostní, které nemůže vyřizovat vyšší soudní úřednice

- věci agendy úschov

 

 

Mgr. Tomáš Behr

 

- Mgr. Brožová

- Mgr. Lávičková

- Mgr. Jun Lišková

- Mgr. Najmanová

- Mgr. Šimek

- Mgr. Šturcová

 

 

 

 

- Mgr. Kerlová

- JUDr. Svatošová

- Mgr. Lávičková

- Mgr. Jun Lišková

- Mgr. Šimek

- Mgr. Šturcová

- Mgr. Brožová

 

 

 

 

 

- JUDr. Svatošová

 

 

 

 

 

 

-Mgr. Kerlová

-Mgr. Brožová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Mgr. Magdaléna Kerlová

 

Pála Zdeněk

Podoláková Zdeňka Bc.

Zahálka František, Bc.Ing.

Ptáčková Božena

 

(zástup přísedící senátu 12C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Přidělování nového nápadu v civilním řízení

 

Návrhy na zahájení řízení včetně návrhů na vydání předběžných opatření se zapisují do jednotlivých senátů podle pořadí, v jakém došly soudu, přidělování nápadu je automatické,  s náhodným generováním řešitele dle nastavených parametrů systému ISAS, a to s ohledem na specializace jednotlivých agend (C,PaNc apod.), specializace jednotlivých senátů (např. senát 4C,5C,12C – přidělování věcí s cizím prvkem, senát 6C, 8C specializace pracovní věci, senát 14C specializovaný na věci ochrany osobnosti a senát 13C specializovaný na řízení o jmenování znalce podle § 85 písm.b) zák. č. 292/2013 Sb.), tzn. „cizina a specializace věcné a  dále s ohledem na procentuelní úvazek  jednotlivých soudců (tedy zda soudce pracuje na 100% úvazek či úvazek nižší). Způsob přidělování podle obecného dorovnávacího principu zajišťuje rovnoměrné a spravedlivé zatížení každého senátu. V případě hromadného nápadu, event. nápadu většího počtu věcí ve stejném okamžiku, jsou věci zapisovány postupně podle abecedního pořadí žalovaných (povinných), věci jsou přidělovány  jednotlivě,  vzestupně, rotačním způsobem dle čísel senátů s předností  specializací shora a výše  úvazku.

 

            Podle stejného principu přidělování nápadu budou napadat věci s návrhem na vydání platebního rozkazu do senátů stovkových. Rozsahy budou přidělovány stejně jako v agendě C dle posledního dvojčíslí senátu. Návrhy na zahájení řízení elektronických platebních rozkazů se přiřadí rovnoměrně do třech řešitelských týmů (č. 1,2 a 3) systémem CEPR.

 

 Věcná specializace agendy C je systémem ISAS nastavena tak, aby všem soudcům vyřizujícím agendu  byly spravedlivě a rovnoměrně dle jednotlivých úvazků, vzestupně dle čísel senátů, rotačním způsobem  přidělovány věci:  ve vztazích mezi podnikateli, rozvody, DP-dopravní podniky, ČT-Česká televize, vypořádání SJM, zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví, výživné, zrušení, zřízení, určení věcného břemene, náhrady majetkové a nemajetkové újmy, žaloby z rušené držby dle § 176 o.s.ř.

 

             Dojde-li k vyloučení věci podle § 112 o.s.ř., projedná a rozhodne vyloučenou věc soudce, který o vyloučení věci rozhodl, a to bez ohledu na pořadí přidělování věcí C.
            Pokud na specializovaný senát připadne jemu příslušející věc (podle specializace), započítává se na místo nejblíže připadajícího běžného nápadu.

 

V případě kolize specializací  má (v agendě C) přednost specializace v tomto pořadí : pracovní věci, ochrana osobnosti, cizina

 

            Bude-li podána žaloba podle § 91a o.s.ř., projedná a rozhodne věc soudce, kterému podle rozvrhu práce byla k projednání přidělena probíhající věc.

 

 

 

 

Princip přidělování věcí exekučních:

 

Návrhy agendy E jednotlivých senátů na základě principu automatického obecného přidělování (systém ISAS) s respektováním specializace, a to do každého senátu (14E,27E,23E)

Návrhy agendy EXE jednotlivých senátů na základě principu automatického obecného přidělování (systém ISAS), a to do každého senátu (27EXE,23EXE).

V případě pracovní neschopnosti, či čerpání dovolené, se přidělování nápadu nezastavuje. O případném zastavení nápadu  a jeho následném dorovnání po dobu pracovní neschopnosti (soudce či VSÚ) delší než 30 dní,  je oprávněna rozhodnout  předsedkyně soudu samostatným opatřením.

V případě nepřítomnosti zapisovatelky určitého oddělení, zapisují dle pokynů vedoucí kanceláře či ředitelky správy, zapisovatelky z jiných oddělení soudu.

 

 

Všeobecná kriteria pro přidělování trestních věcí:

 

Obžaloby zapisují pracovnice vyššího podacího místa na základě principu rovnoměrného přidělování do senátů 1T, 2T, 10T a to tak, že do senátu 1T v rozsahu 100 %, do senátu 2T věci T, Tm a Rod v celkovém rozsahu 100% a do senátu 10T 75%  nápadu s respektováním specializací senátů s tím, že věci týkající se mladistvých a nezl. jsou přidělovány senátu 2T. Stejně se postupuje při přidělování věcí v agendě Td. Pokud napadne trestní věc proti obviněnému, proti kterému je vedena u Okresního soudu v Benešově jiná dosud pravomocně neskončená trestní věc, přidělí se do senátu, ve kterém je vedena proti témuž obviněnému již věc dříve napadlá.

Pokud jde o agendu Nt (mimo přípravné řízení), jsou v této agendě věci přidělovány na základě principu rovnoměrného přidělování do senátu 1T, 2T a 10T, stejně jako agenda T.

Napadne-li věc, v níž dojde ke kolizi specializací, má přednost specializace věci s mladistvým. Při kolizi věci s cizím prvkem a věci dopravní, má přednost specializace  věcí dopravní. Věci vrácené OSZ k došetření znovu napadlé se přidělují do senátu, který je vrátil k došetření.

V případě, že předseda senátu v předmětné věci rozhodoval v přípravném řízení o vazbě, povolil domovní prohlídku či prohlídku jiných prostor, nebo vydal příkaz k zatčení a dle pořadí by mu byla věc přidělena, přidělí se věc senátu nejblíže následujícímu. V případě, že je předseda senátu vyloučen z vykonávání úkonů trestního řízení ve věci, která mu byla dle tohoto rozvrhu práce přidělena, věc se předává zástupci dle tohoto rozvrhu práce.

 

 

Přísedící budou voláni dle pořadí v rozvrhu práce (na daný senát). V případě omluvy přísedícího bude volán další přísedící v pořadí dle seznamu. V případě vyčerpání budou voláni postupně v pořadí zastupující přísedící pro daný senát.

 

 

 

 

D o s a ž i t e l n o s t:

                   

1) Dosažitelnost v přípravném řízení trestním:

 

        Soudci  JUDr. Zdeňka Dufková, JUDr. Ivana Doubková, JUDr. Jana Svatošová, Mgr Pavel Vosmanský.

 

         Dosažitelnost trvá vždy jeden týden a pořadí je stanoveno dle zvláštního rozpisu, který pořizuje předsedkyně okresního soudu na každé kalendářní pololetí. Rozpisem je stanoven soudce, který vykonává dosažitelnosti.  

 

V rámci dosažitelnosti soudci vyřizují úkony přípravného řízení a rozhodování dle § 69/5 tr. ř. i v pracovní době.

 

Zjednodušené řízení se zadrženou osobou a úkony dle zák. č. 418/2011 Sb. vyřizuje vždy pouze službu konající soudci dle zvláštního rozpisu, který pořizuje předsedkyně okresního soudu na každé kalendářní pololetí..

 

V případě dalších návrhů týkajících se téhož obviněného nebo téže věci rozhoduje vždy věc stejný trestní soudce, který rozhodoval o prvním návrhu (kromě ustanovení obhájce), v případě jeho nepřítomnosti zastupující soudce T dle rozvrhu práce.

 

 b) Povolování operativní techniky.

 

Vedení rejstříku: Miroslava Stibůrková.

Spisová manipulace: Šárka Stohrová, Jitka Hanibalová, Miroslava Stibůrková

 

 

2) Dosažitelnost v občanskoprávním a opatrovnickém řízení mimo pracovní dobu

 

a) předběžná opatření dle §§ 452 – rejstřík P,Nc opatro, § 452 a § 400 a § 492 zák. č. 292/2013 Sb.

 

    Soudci JUDr. Zdeňka Dufková, JUDr. Ivana Doubková,  JUDr. Jana Svatošová, Mgr. Pavel Vosmanský  mimo pracovní dobu.

 

     Dle zvláštního rozpisu, který pořizuje předsedkyně okresního soudu na každé kalendářní pololetí.

 

vyšší soud. úředník

soudní tajemník

(zástupce)

                      

                                            F U N K C E :

 

Eva Hančová

 

 

(Anna Kyselková)

 

Vyšší soudní úřednice na úseku občanskoprávním

- provádí úkony uvedené v § 10, zejm. odst. 1 c,d, odst. 3, § 11, § 14 z.č. 121/2008 Sb.

- sepisování návrhů P a Nc ve věcech nezl. dětí 

- věci agendy L – senátu 3,14

- vykonává funkci dozorčí úřednice soudu

- úkony v řízení o svéprávnosti

- sepis protokolu podle § 354 o.s.ř.

 

 

 

Šárka Stohrová

 

 (Zdeňka Šetková)

 

Vyšší soudní úřednice na úseku trestním

– vyřizuje porozsudkovou agendu ve věcech trestních, statistiku a úkony dle  § 12, § 14 z.č. 121/2008 Sb. § 6 odst. 1,4 jednacího řádu  - pro senát 2T, 2Tm,  2Nt, 2Ntm, 2Td, 11T, 11Nt, 11Ntm

 

vedení abecedního seznamu advokátů ustanovovaných v trestním řízení

lustrum osob v CEO

 

 

 

Zdeňka Šetková

 

(Šárka Stohrová)

 

Vyšší soudní úřednice na úseku trestním

 –  vyřizuje porozsudkovou agendu ve věcech trestních, statistiku a úkony dle § 12, § 14 z.č. 121/2008 Sb. a § 6 odst. 1,4  jednacího řádu  - pro senát 1T, 1Td, 1Nt, 1Ntm,3T, 3Nt, 3Ntm, 3Td, 10T, 10Td, 10Nt, 10Ntm

 

vedení abecedního seznamu advokátů ustanovovaných v trestním řízení

lustrum osob v CEO

 

 

 

Jitka Hanibalová 

      

(Irena Pošmurná)

(Kateřina Hybšová)

 

Vyšší soudní úřednice na úseku občanskoprávním

– vede rejstřík C (Ro),  EPR, vyřizování věcí EPR – řešitelský tým 3

C (Ro) – dokončení věcí napadlých do senátu 304,308,309,311 

– činí úkony dle §11,§ 14 z.č. 121/2008 Sb. o vyšších soudních úřednících  pro senát  11C, 12C a 7C (nápad do 31.12.2014)

vyřizování statistiky agendy R pro senát 11, 12

lustrum osob v CEO

 

Mgr. Irena Pošmurná

 

 (Kateřina Hybšová)

(Jitka Hanibalová)

 

 

 

Vyšší soudní úřednice na úseku občanskoprávním

– vede rejstřík C (Ro), EC, EPR, vyřizování věcí EPR – řešitelský tým 2

– činí úkony dle §11,§ 14 z.č. 121/2008 Sb. o vyšších soudních úřednících  pro senát 5C, 6C, 14C

vyřizování statistiky agendy R pro senáty  5, 6, 14

lustrum osob v CEO

 

 

Kateřina Hybšová

 

(Irena Pošmurná)

(Jitka Hanibalová)

 

 Vyšší soudní úřednice na úseku občanskoprávním

– vede rejstřík C (Ro), EC, EPR, vyřizování věcí EPR – řešitelský tým 1

– činí úkony dle §11,§ 14 z.č. 121/2008 Sb. o vyšších soudních úřednících pro senát 4C, 8C, 13C

vyřizování statistiky agendy R pro senáty 4, 8, 13

lustrum osob v CEO

 

 

Anna Kyselková

 

(Eva Hančová)

 

Vyšší soudní úřednice na úseku občanskoprávním

- provádí úkony uvedené v § 10, zejm. odst. 1 c,d, odst. 3, § 11, § 14 z.č. 121/2008 Sb.

- sepisování návrhů P a Nc ve věcech nezl. dětí 

- věci agendy L – senátu 3,14

- úkony v řízení o svéprávnosti

- sepis protokolu podle § 354 o.s.ř.

- vyřizování statistiky O

 

 

Monika Kubecová

 

(Jana Babická)

 

 

Vyšší soudní úřednice na úseku exekučním

- vyřizování agendy E (23E) týkající se srážky ze mzdy a přikázání pohledávky (zejména  § 11 - 14 z.č. 121/2008 Sb. - věci agendy EXE (23EXE) 

lustrum osob v CEO

-věci agendy L – zástup pro senát 3

- sepisování návrhů P a Nc ve věcech nezl. dětí

- úkony v řízení o svéprávnosti

- sepis protokolu podle § 354 o.s.ř.

 

 

Jana Babická

 

(Monika Kubecová)

 

 

Vyšší soudní úřednice na úseku exekučním

– činí úkony dle §11,§ 14 z.č. 121/2008 Sb. o vyšších soudních úřednících

- vyřizuje věci dle § 260 o.s.ř. - věci agendy E (27E)

 – pokud jde o výkon rozhodnutí prodejem movitých  věcí

- úkony při prohlášení o majetku povinného kromě postupu dle §  260a o.s.ř.

- věci agendy EXE (27EXE)

- autorizovaná konverze dokumentů a skenování dokumentů

- lustrum osob v CEO.

-věci agendy L – zástup pro senát 14

- sepisování návrhů P a Nc ve věcech nezl. dětí

- úkony v řízení o svéprávnosti

- sepis protokolu podle § 354 o.s.ř.

 

 

Lenka Zídková

 

(Eva Hančová)

 

 

(Květoslava Váňová)

 

Soudní tajemnice  na úseku pozůstalostním a občanskoprávním

– vyřizování věcí pozůstalostních do hodnoty 14 milionů, provádí úkony uvedené v § 6 odst. 2 vyhl. č. 37/1992 Sb.

- vyřizování statistiky agendy C včetně spisové prověrky

- vede knihu úschov.

 

Vede rejstřík D, Sd, U, jmenný seznam pořizovatelů závětí, seznam závětí a ostatní pomůcky týkající se tohoto úseku, spisovnu D

 

 

 

JUDr. Markéta Švarcová

 

(Mgr. Zuzana Tuhá)

 

Justiční čekatelka:

 

- vyřizování věcí rejstříku Nc všeobecné – nejasná  podání - kromě věcí s cizím prvkem

 

 

 

Mgr. Zuzana Tuhá

 

(Mgr. Olga Černecká)

 

Justiční čekatelka:

 

- vyřizování věcí rejstříku Cd všeobecné

 

 

Mgr. Olga Černecká

 

(JUDr. Markéta Švarcová)

 

Justiční čekatelka:

 

- vyřizování věcí rejstříku Nc všeobecné – nejasná  podání - kromě věcí s cizím prvkem

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 k a n c e l á ř    +   přidělené pracovnice

 

Vedoucí kanceláře trestní:  Šárka STOHROVÁ

 

Vede rejstřík

2T, 2Tm, 2Nt, 2Ntm, 2Td,

10T, 10Nt, 10Ntm, 10Td, Rod

a ostatní evidenční pomůcky, týkající se trestního úseku – na 0,5 úvazku.

 

 

Zástup:                                

Eva Králová pro senát  2T, 2Tm, 2Nt, 2Ntm, 2Td

 

Hana Ticháčková pro senát 10T, 10Nt, 10Ntm, 10Td

 

 

 

 

Vedoucí kanceláře trestní:  Zdeňka ŠETKOVÁ

 

Vede rejstřík

1T, 1Tm, 1Nt, 1Ntm, 1Td,

3T, 3Tm, 3Nt, 3Ntm, 3Td, 11T, 11Nt, 11Ntm

a ostatní evidenční pomůcky, týkající se trestního úseku  – na 0,5 úvazku.

 

Zástup:                               

 

Dana Kafková – soudní tajemnice

 

 

 

 

 

Protokolující úřednice:          Dana Kafková pro senát 1T  - (zástup

                                              E Králová, H. Ticháčková, G. Petříčková)

                                              Eva Králová pro senát 2T – (zástup H.Ticháčková,

                                              D. Kafková, G. Petříčková)

                                              Hana Ticháčková pro senát 3T,10T – (zástup 

                                              D Kafková, E. Králová, G. Petříčková)

                                              Gabriela Petříčková – přípravné řízení pro všechny senáty      

                                              (zástup D. Kafková,  E.Králová, H.Ticháčková)

 

 

Zapisovatelky:                      Dana Kafková pro senát 1T – na 0,5 úvazku

                                             (zástup Gabriela Petříčková)

                                             Eva Králová pro senát 2T, Rod – na 0,5 úvazku

                                             (zástup Gabriela Petříčková)

                                             Hana Ticháčková pro senát 10T na 0,5 úvazku

                                             (zástup Gabriela Petříčková)

                                             Gabriela Petříčková pro senát 1T, 2T, 3T, 10T – na 0,5 úvazku

                                             a přípravné řízení  pro všechny senáty.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

 

 

Vedoucí kanceláře občanskoprávní:     Kamila HYPŠOVÁ

 

Zástup:                                                  Tereza Kahounová

 

Vede rejstřík C, EC a ostatní evidenční pomůcky, týkající se občanskoprávního oddělení.

Zapisovatelky:                                       Marta Kondášová

                                                              Petra Kamarýtová

                                                              Tereza Kahounová

                                                              Michaela Kramperová

                                                              Martina Zoulová

                                                              Kristýna Pavlíková

                                                              Kateřina Lišková

 

Vedoucí kanceláře opatrovnické:         Libuše MAREŠOVÁ

 

Zástup:                                                 Marta Pokorná

 

Vede rejstřík P, Nc, seznam senátních věcí a ostatní evidenční pomůcky týkající se opatrovnického oddělení.

 

Rejstříková vedoucí opatrovnické kanceláře      Tereza Kahounová

 

Vede rejstřík P, Nc, seznam senátních věcí a ostatní evidenční pomůcky týkající se osob omezených ve svéprávnosti

 

Zapisovatelky:                                      Marta Heroldová

                                                             Marta Pokorná                                                              

 

 

 

 

 

Vedoucí kanceláře výkonu rozhodnutí a exekuční – EXE, E

 

                                               Květoslava VÁŇOVÁ

 

Zástup:                                   Lenka Zídková

 

Vede rejstřík EXE,  rejstříky E a ostatní evidenční pomůcky týkající se tohoto oddělení.

Lustrace návrhů na pověření EXE.

Spisovna E, Nc a EXE – soukromí exekutoři

 

 

Zapisovatelka:                        Jana Kosíková – na 0,5 úvazku – agenda EXE

                                                Lenka Zídková – na 0,5 úvazku agenda E, EXE, D

                                               

 

 

 

 

 

 

 

Výkonné oddělení:

 

Vykonavatelka:                    Simona HÁJKOVÁ – 0,5 úvazku

 

 

Vykonavatelka určena i k výkonu rozhodnutí dle § 68 a § 69 jednacího řádu.

 

 

Vyšší podací místo:               Hana DVOŘÁKOVÁ

 

Zástup:                                   Hana Kocábová

 

Zapisuje do rejstříků a všech evidenčních pomůcek, kromě rejstříků P, P a Nc, Nc opatro,  a lustruje.

-zapisovatelka „C"

Příjem el. pošty.

 

E-podatelna, E-výpravna:     Hana KOCÁBOVÁ

 

Zástup:                                  Hana Dvořáková

 

Skenování dokumentů. Autorizovaná konverze dokumentů.

Zapisuje do rejstříku P, P a Nc, Nc opatro a lustruje.

-zapisovatelka „C"

 

 

Domovník – údržbář:    František VODOLÁN       

 

Řidič:                             Ladislav STIBŮREK

 

Současně požární preventista.

 

 

Uklízečky:                            Miloslava ŠIŠKOVÁ – na 0,5 úvazku

                                                                                    - na 0,5 úvazku výdej obědů

 

                                              Pavlína LÁNOVÁ – na 0,5 úvazku

 

                                              Lucie  ŠŤOVÍČKOVÁ – na 0,5 úvazku

 

 

V  Benešově dne 28.1.2016

 

 

 

 

                                                                                  Mgr. Magdaléna Kerlová

                                                                               předsedkyně okresního soudu