Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Podmínky pro zápis do seznamu znaleckých ústavů

Podmínky pro zápis do seznamu znaleckých ústavů vyplývají z ust. § 21, § 21a a § 21b zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů:

  • znaleckými ústavy jsou právnické osoby nebo jejich organizační složky, které jsou specializovány na znaleckou činnost a jsou zapsány do seznamu znaleckých ústavů; seznam znaleckých ústavů se člení na dva oddíly; do druhého oddílu seznamu znaleckých ústavů se zapisují vysoké školy nebo jejich součásti a veřejné výzkumné instituce, případně jiné osoby veřejného práva nebo jejich organizační složky vykonávající vědeckovýzkumnou činnost v příslušném oboru; tyto ústavy jsou určeny především pro zpracování znaleckých posudků ve zvlášť obtížných případech vyžadujících zvláštního vědeckého posouzení;
  • do prvního oddílu seznamu se zapisují ostatní znalecké ústavy podle odstavce 1;
  • vysokou školu nebo její součást lze zapsat do seznamu znaleckých ústavů, má-li
    v příslušném nebo příbuzném oboru akreditován doktorský studijní program;
  • poskytování znalecké činnosti nesmí být v rozporu s povahou právnické osoby nebo předmětem její činnosti (dokládá se např. výpisem z OR);
  • žadatele lze zapsat, jen pokud alespoň tři jeho společníci (dokládá se výpisem z OR), členové (dokládá se např. členskými listy) nebo zaměstnanci v pracovním poměru (dokládá se pracovní smlouvou - údaje o platu atp. lze tzv. „začernit"), kteří pro něj vykonávají znaleckou činnost, jsou znalci zapsanými pro požadované obory (dokládají se kopie jmenovacích dekretů a profesní životopisy) a nevykonávají znaleckou činnost (dokládá se čestným prohlášením) v daném oboru v jiném znaleckém ústavu zapsaném v I. oddílu (postačí však, pokud dvě z těchto osob jsou znalci zapsanými pro příbuzný obor) a dále, pokud má odpovídající materiální (dokládá se např. inventárním seznamem) a personální vybavení pro výkon znalecké činnosti - tyto podmínky musí být splněny pro každý obor, který je předmětem návrhu na zápis;
  • žadatele nelze zapsat, byl-li v posledních 3 letech vyškrtnut ze seznamu znaleckých ústavů nebo byl-li jeden z jeho společníků, členů nebo zaměstnanců, který pro něj vykonával znaleckou činnost, vyškrtnut v posledních 3 letech ze seznamu znalců a tlumočníků nebo ze seznamu znaleckých ústavů (dokládá se čestným prohlášením);
  • je-li žadatelem akciová společnost, pak její základní kapitál musí být tvořen akciemi na jméno a je-li žadatelem podnikatel, musí požadovaný rozsah jeho znaleckého oprávnění odpovídat předmětu podnikání (činnosti) zapsanému v obchodním nebo jiném rejstříku. Předmět podnikání nemusí být vyjádřen identickými výrazy (dokládá se výpisem z OR / ŽR).

V žádosti se uvedou informace o žadateli, ve kterém oddílu seznamu znaleckých ústavů by měl být zapsán a v jakém znaleckém oboru (oborech) včetně konkrétního rozsahu znaleckého oprávnění by měl zájem znalecké posudky zpracovávat (např. ve tvaru „v oboru ekonomika s rozsahem znaleckého oprávnění pro oceňování nemovitostí"). V žádosti se dále uvedou informace vyplývající z podmínek pro zápis do seznamu znaleckých ústavů – viz výše.

Žádost o zápis do seznamu znaleckých ústavů se předkládá (zasílá) Ministerstvu spravedlnosti ČR, odboru organizace justice, Vyšehradská 16, 128 10 Praha 2.

Žádosti jsou vyřizovány v souladu se zákonem č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Lhůtu pro vyřízení takové žádosti stanoví správní řád, samozřejmě je vždy nezbytné přihlédnout např. k tomu, je-li třeba doplnit podklady, odstranit vady žádosti atp. (po dobu opatřování podkladů lhůta neběží). Podrobněji – žadateli je nejprve oznámeno zahájení správního řízení a příp. je současně vyzván k doplnění podkladů nebo odstranění vad žádosti. Pokud má správní orgán dostatek podkladů k rozhodnutí, je žadatel s těmito podklady seznámen. Následuje předložení návrhu na rozhodnutí panu ministrovi. S výsledným rozhodnutím je žadatel seznámen.