Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Veřejnost - žadatelé o nahlížení

Kdo může nahlížet do Centrálního registru oznámení?

Každý má právo bezplatně nahlížet na oznámení. Oznámení veřejných funkcionářů podle § 2 odst. 1 a 2 jsou veřejnosti přístupná pouze na základě žádosti.

1. u veřejných funkcionářů podle § 2 odst. 1 písm. a) až o) – přístupné jsou všechny uvedené skutečnosti oznámené podle § 9 až 11 →tj. oznámení o činnostech, majetku (nemovitosti, cenné papíry, podíly v obchodních korporacích, movité věci), příjmech a závazcích

2. u veřejných funkcionářů podle § 2 odst. 1 písm. p) -  přístupné jsou uvedené skutečnosti oznámené podle § 9, § 10 odst. 2 písm. a) až c), a § 11 odst. 2 písm. a) → tj. oznámení o činnostech, majetku (nemovitosti, cenné papíry, podíly v obchodních korporacích), příjmech

týká se těchto veřejných funkcionářů: zastupitel obce, městské části či obvodu statutárního města nebo městské části hlavního města Prahy, který je dlouhodobě uvolněn, a dále primátor, náměstek primátora statutárního města, starosta městské části, městského obvodu statutárního města nebo městské části hl. města Prahy, místostarosta městské části, městského obvodu statutárního města, zástupce starosty městské části hlavního města Prahy, a člen rady statutárního města, městské části či obvodu statutárního města a městské části hlavního města Prahy, kteří nejsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněn

3. u veřejných funkcionářů podle § 2 odst. 1 písm. q) - přístupné jsou uvedené skutečnosti oznámené podle § 9, § 10 odst. 2 písm. a) až c) → tj. oznámení o činnostech, majetku (nemovitosti, cenné papíry, podíly v obchodních korporacích)

týká se těchto veřejných funkcionářů: starosta, místostarosta či zástupce starosty a člen rady obce (s výjimkou statutárních měst, jejich městských částí a obvodů), kteří nejsou pro výkon této funkce dlouhodobě uvolněni (s výjimkou osob vyjmenovaných v bodu b).

 • písemně na Ministerstvo spravedlnosti ČR, odbor střetu zájmů a boje proti korupci, Vyšehradská 16, 128 10 Praha 2,
 • elektronicky prostřednictvím elektronické adresy podatelny správce registru oznámení, tedy na e-mail posta@msp.justice.cz zprávou opatřenou uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu § 6 odst. 1 a 2 zákona č. 267/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce (je-li žádost podávána ve vztahu k veřejným funkcionářům dle § 2 odst. 1 zákona o střetu zájmů, uznávaný elektronický podpis není třeba připojovat), nebo
 • doručením přes datovou schránku – kq4aawz.

Jsem-li fyzická osoba:

 • jméno a příjmení,
 • datum narození,
 • adresu místa trvalého pobytu nebo, nejsem-li přihlášen k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště.

Jsem-li právnická osoba:

 • název,
 • identifikační číslo osoby,
 • adresu sídla,
 • adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla, adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.

Ze žádosti musí být zřejmé, kterému subjektu je určena a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím"). Aby bylo možné žádosti vyřídit, je třeba, aby obsahovala také jméno, popř. jména a příjmení veřejného funkcionáře nebo funkci veřejného funkcionáře a právnickou osobu nebo její orgán nebo organizační složku, ve které veřejný funkcionář působí.

Žádost o nahlížení na oznámení veřejných funkcionářů podle § 2 odst. 2

 • jméno, popřípadě jména, příjmení,
 • datum narození,
 • trvalý pobyt a adresu pro doručování žadatele
 • obchodní firma nebo název,
 • identifikační číslo osoby
 • sídlo,
 • údaje o fyzické osobě, která jedná v zastoupení právnické osoby, a její oprávnění jednat v zastoupení právnické osoby.
 1. v případě nahlížení na oznámení veřejných funkcionářů podle § 2 odst. 1 zákona o střetu zájmů zašle požadovaná oznámení, přičemž tyto Vám budou doručeny do 15 dnů ode dne obdržení žádosti, a to na adresu pro doručování uvedenou v žádosti a
 2. v případě nahlížení na oznámení veřejných funkcionářů podle § 2 odst. 2 zákona o střetu zájmů vygeneruje přihlašovací jméno a heslo, kterým se budete moci přihlásit do Centrálního registru oznámení (zde), kde se Vám zpřístupní příslušná oznámení, o které jste žádal. Tyto údaje Vám budou doručeny do 30 dnů ode dne obdržení žádosti, a to na adresu pro doručování uvedenou v žádosti.