Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Veřejnost - žadatelé o nahlížení

Kdo může nahlížet do Centrálního registru oznámení?

Každý má právo bezplatně nahlížet prostřednictvím veřejné datové sítě a v rozsahu stanoveném zákonem do registru oznámení. Oznámení veřejných funkcionářů podle § 2 odst. 1 a 2 jsou veřejnosti přístupná pouze na základě žádosti.

1. u veřejných funkcionářů podle § 2 odst. 1 písm. a) až o) – všechny uvedené skutečnosti oznámené podle § 9 až 11 →tj. oznámení o činnostech, majetku (nemovitosti, cenné papíry, podíly v obchodních korporacích, movité věci), příjmech a závazcích

2. u veřejných funkcionářů podle § 2 odst. 1 písm. p) -  skutečnosti oznámené podle § 9, § 10 odst. 2 písm. a) až c), a § 11 odst. 2 písm. a) → tj. oznámení o činnostech, majetku (nemovitosti, cenné papíry, podíly v obchodních korporacích), příjmech

týká se těchto veřejných funkcionářů: zastupitel obce, městské části či obvodu statutárního města nebo městské části hlavního města Prahy, který je dlouhodobě uvolněn, a dále primátor, náměstek primátora statutárního města, starosta městské části, městského obvodu statutárního města nebo městské části hl. města Prahy, místostarosta městské části, městského obvodu statutárního města, zástupce starosty městské části hlavního města Prahy, a člen rady statutárního města, městské části či obvodu statutárního města a městské části hlavního města Prahy, kteří nejsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněn

3. u veřejných funkcionářů podle § 2 odst. 1 písm. q) - skutečnosti oznámené podle § 9, § 10 odst. 2 písm. a) až c) → tj. oznámení o činnostech, majetku (nemovitosti, cenné papíry, podíly v obchodních korporacích)

týká se těchto veřejných funkcionářů: starosta, místostarosta či zástupce starosty a člen rady obce (s výjimkou statutárních měst, jejich městských částí a obvodů), kteří nejsou pro výkon této funkce dlouhodobě uvolněni (s výjimkou osob vyjmenovaných v bodu b).

  • písemně na Ministerstvo spravedlnosti ČR, odbor střetu zájmů, Vyšehradská 16, 128 10 Praha 2,
  • elektronicky prostřednictvím elektronické adresy podatelny správce registru oznámení, tedy na e-mail posta@msp.justice.cz zprávou opatřenou uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu § 6 odst. 1 a 2 zákona č. 267/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, nebo
  • doručením přes datovou schránku – kq4aawz.
  • jméno, popřípadě jména, příjmení,
  • datum narození,
  • trvalý pobyt a adresu pro doručování žadatele
  • obchodní firma nebo název,
  • identifikační číslo osoby
  • sídlo,
  • údaje o fyzické osobě, která jedná v zastoupení právnické osoby, a její oprávnění jednat v zastoupení právnické osoby.