Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Ministerstvo spravedlnosti aktualizovalo doporučení pro fungování soudů

Ministerstvo spravedlnosti aktualizovalo a rozeslalo doporučení pro fungování soudů. To reaguje na vládou schválená zpřísněná preventivní opatření proti šíření nemoci covid-19. Doporučení se vedle konání soudních jednání týká také konání interních porad, schůzí, vzdělávacích akcí a výběrových řízení, využívání home office a střídání oddělených skupin zaměstnanců soudu na pracovišti; nahrazuje doporučení vydané toto pondělí.

V dopise odeslaném všem soudům a pro informaci nejvyššímu státnímu zástupci se doporučuje, aby nařízená soudní jednání byla konána a nová soudní jednání byla nařizována pouze v případě, že:

  • jsou nezbytně nutná, a to zejména s ohledem na běh prekluzivních a promlčecích lhůt nebo jiné důvody vyžadující bezodkladné rozhodnutí soudu;

nebo

  • mohou být konána, aniž by byla ohrožena opatření nutná k ochraně zdraví soudců, přísedících, zaměstnanců soudu a dalších osob, a to zejména s přihlédnutím k nezbytnosti osobní přítomnosti účastníků a dalších osob na jednání a organizačním, materiálním a personálním podmínkám jednotlivých soudů.

Prodlení v soudních řízeních vzniklá v důsledku aplikace tohoto doporučení nebudou Ministerstvem spravedlnosti v rámci výkonu jeho dohledových pravomocí považována za průtahy v řízení.

Doporučuje se nekonat porady, schůze, jednání a obdobná setkání zahrnující soudce či zaměstnance více soudů a v nejširší možné míře omezit porady a jiná jednání s osobní účastí soudců a zaměstnanců soudu.

Dále se doporučuje nekonat vzdělávací akce a výběrová řízení v prezenční formě.

Doporučuje se v nejširší možné míře upřednostňovat výkon práce zaměstnanců soudu z jiného místa nevyžadující jejich osobní přítomnost na pracovišti a ve vhodných případech zavést střídání oddělených skupin zaměstnanců soudu na pracovišti.

Na uvážení předsedů soudů se ponechává přijetí přiměřených preventivních opatření nad rámec krizových opatření přijatých Vládou České republiky a mimořádných opatření přijatých Ministerstvem zdravotnictví.

 

Celé znění opatření je ke stažení ZDE.

 

 

Mgr. Vladimír Řepka, tiskový mluvčí Ministerstva spravedlnosti

22. 10. 2020