Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Dopady tzv. lex covid justice na právnické osoby

Tzv. lex covid justice přináší pro právnické osoby především možnost konat zasedání orgánů např. pomocí videokonference a prodlužuje také funkční období členů orgánů.

Právnické osoby řeší kvůli mimořádným opatřením, která omezují sdružování a volný pohyb osob, potíže zejména s konáním zasedání orgánů právnických osob. Od účinnosti návrhu zákona proto budou moci všechny právnické osoby uspořádat zasedání orgánu s využitím technických prostředků (např. videokonference) nebo rozhodovat mimo zasedání orgánů v písemné formě (tzv. per rollam). A to i v případě, že tuto možnost nepřipouští zakladatelské právní jednání. Zákon stanoví jen minimální požadavky na takové rozhodování, bližší podmínky určí (v případě jejich absence v zakladatelském právním jednání) statutární orgán.

Významné je také prodloužení nebo obnovení (v případě uplynutí funkčního období před nabytím účinnosti zákona) funkce člena voleného orgánu právnické osoby, a to do doby tří měsíců od skončení mimořádných opatření. Funkční období člena orgánu totiž může skončit dříve, než bude možnost zvolit nového člena. V takovém případě by mohlo být ohroženo fungování právnické osoby, proto se funkce automaticky prodlouží nebo obnoví, vždy však jen se souhlasem dotyčné osoby. To samozřejmě nevylučuje volbu jiné osoby na místo tohoto člena.

Posouvá se i lhůta ke svolání valné hromady kapitálové společnosti nebo členské schůze družstva za účelem projednání účetní závěrky. Obchodním korporacím se prodlouží lhůta pro svolání nejvyššího orgánu do doby tří měsíců od skončení mimořádných opatření. To však neznamená odklad podání daňového přiznání, takové rozhodnutí je v gesci Ministerstva financí.

Uvedená pravidla platí po dobu trvání mimořádných opatření, která znemožňují nebo podstatně znesnadňují konání zasedání orgánu právnické osoby, popřípadě po stanovenou dobu od konce těchto opatření. Konec trvání mimořádných opatření záleží na epidemiologické situaci.

 

 

Mgr. Vladimír Řepka, tiskový mluvčí Ministerstva spravedlnosti

24. 4. 2020