Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Mnohostranné smlouvy civilní

Přehled mnohostranných úmluv ve věcech občanskoprávních a úmluv souvisejících:

Úmluva o civilním řízení (Haag,  1. 3. 1954 – vyhláška č. 72/1966 Sb.)

Úmluva o provádění důkazů v cizině ve věcech občanských a obchodních (Haag, 18. 3. 1970 – vyhláška č. 129/1976 Sb.)

Úmluva o doručování soudních a mimosoudních písemností v cizině ve věcech občanských a obchodních (Haag, 15. 11. 1965 – vyhláška č. 85/1982 Sb.)

Úmluva o uznávání a vykonatelnosti rozhodnutí o vyživovací povinnosti k dětem (Haag, 15. 4. 1958 – vyhláška č. 14/1974 Sb.)

Úmluva o uznávání a výkonu rozhodnutí o vyživovací povinnosti (Haag, 2. 10. 1973 – vyhláška č. 132/1976 Sb.)

Úmluva o vymáhání výživného v cizině (New York, 20. 6. 1956 – vyhláška č. 33/1959 Sb.)

Úmluva o uznávání rozvodů a zrušení manželského soužití (Haag, 1. 6. 1970 – vyhláška č. 131/1976 Sb.)

Protokol o doložkách o rozsudím (Ženeva, 24. 9. 1925 – vyhlášky č. 191/1931 Sb., č. 178/1936 Sb., č. 66/1955 Sb., č. 67/1957 Sb., č. 51/1958 Sb.)

Úmluva o vykonatelnosti cizích rozhodčích výroků (Ženeva, 26. 9. 1927 – vyhlášky č. 192/1931 Sb., č. 177/1936 Sb., č. 67/1955 Sb., č. 66/1957 Sb., č. 70/1958 Sb.)

Úmluva o uznávání a výkonu cizích rozhodčích nálezů (New York, 10. 6. 1958 – vyhláška č. 74/1959 Sb.)

Evropská úmluva o mezinárodní obchodní arbitráži (Ženeva, 21. 4. 1961 – vyhláška č. 176/1964 Sb.)

Vídeňská úmluva o diplomatických stycích (18. 4. 1961 – vyhláška č. 157/1964 Sb.)

Vídeňská úmluva o konzulárních stycích (24. 4. 1963 – vyhláška č. 32/1969 Sb.)

Úmluva o zvláštních misích (New York, 3. 12. 1969 – vyhláška č. 40/1987 Sb.)

Úmluva o souhlasu k manželství, nejnižším věku pro uzavření manželství a registraci manželství (New York, 10. 12. 1962 – vyhláška č. 124/1968 Sb.)

Úmluva o právech osob se zdravotním postižením (New York, 13.12.2006 – sdělení č. 10/2010 Sb.m.s.)

Úmluva o mezinárodní správě pozůstalostí (Haag, 2. 10. 1973, sdělení č. 218/1995 Sb.)

Úmluva o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí (Haag, 25.10.1980, sdělení č. 34/1998 Sb.)

Evropská úmluva o poskytování informací o cizím právu (Londýn, 7.6.1968, sdělení č. 221/1998 Sb.)

Dodatkový protokol k Evropské úmluvě o poskytování informací o cizím právu (Štrasburk, 15.3.1978, sdělení č. 221/1998 Sb.)

Úmluva o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin (Haag, 5.10.1961, sdělení  č. 45/1999 Sb.)

Úmluva o ochraně dětí a spolupráci při mezinárodním osvojení (Haag, 29.5.1993, sdělení č. 43/2000 Sb.m.s.)

Úmluva o mezinárodní ochraně dospělých osob (Haag, 13.1.2000, sdělení č. 68/2012 Sb.m.s.)

Evropská úmluva o uznávání a výkonu rozhodnutí o výchově dětí a obnovení výchovy dětí (Lucemburk, 20.5.1980, sdělení č. 66/2000 Sb.m.s.)

Evropská úmluva o předávání žádostí o právní pomoc (Štrasburk, 27.1.1977, sdělení č. 110/2000 Sb.m.s.)

Evropská úmluva o osvojení dětí (Štrasburk, 24.4.1967, sdělení č. 132/2000 Sb.m.s.)

Evropská úmluva o právním postavení dětí narozených mimo manželství (Štrasburk, 15.10.1975, sdělení č. 47/2001 Sb.m.s.)

Evropská úmluva o výkonu práv dítěte (Štrasburk, 25.1.1996, sdělení č. 54/2001 Sb.m.s.)

Úmluva o mezinárodním přístupu k soudům  (Haag, 25.10.1980, sdělení č. 58/2001 Sb.m.s.)

Úmluva o pravomoci orgánů, použitelném právu, uznání a výkonu rozhodnutí a spolupráci ve věcech rodičovské zodpovědnosti a opatření k ochraně dětí ( Haag, 19.10.1996, sdělení č. 141/2001 Sb.m.s.)

Dodatkový protokol k Evropské úmluvě o předávání žádostí o právní pomoc (Moskva, 4.10.2001, sdělení č. 90/2005 Sb.m.s.)

Úmluva o styku s dětmi (Štrasburk, 15.5.2003, sdělení č. 91/2005 Sb.m.s.)

Úmluva o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech (Luganská úmluva) (Lugano, 30.10.2007, text dostupný v Úř. věst. EU L 339, 21.12.2007, s. 1–2 )

  • vstup v platnost pro EU: od 1. 12010
  • vstup v platnost pro Dánsko: od 1. 1. 2010
  • vstup v platnost ve vztahu EU – Norsko: od 1. 1. 2010
  • vstup v platnost ve vztahu EU – Švýcarsko: od 1. 1. 2011 
  • vstup v platnost ve vztahu EU – Island: od 1. 5. 2011

Úmluva o dohodách o volbě soudu (Haag, 30. 6. 2005, text dostupný v Úř. věst. EU L 131, 29. 5. 2009, s. 1–13) + Rozhodnutí Rady č. 2014/887/EU ze dne 4. 12. 2014 o schválení Haagské úmluvy ze dne 30. 6. 2005 o dohodách o volbě soudu jménem Evropské unie + Rozhodnutí Rady č. 2009/397/ES ze dne 26. 2. 2009 o podpisu Haagské úmluvy ze dne 30. 6. 2005 o dohodách o volbě soudu jménem Evropského společenství (obsahuje text Úmluvy)

Protokol ze dne 23. listopadu 2007 o právu rozhodném pro vyživovací povinnosti Evropským společenstvím (Haag, 23. 11. 2007, text dostupný v Úř. věst. EU L 331, 16. 12. 2009, s. 17–23) – převzat nařízením č. 4/2009 o výživném (viz čl. 15 nařízení + Rozhodnutí Rady č. 2009/941/ES  z 30.11.2009 o uzavření Haagského protokolu ze dne 23. listopadu 2007 o právu rozhodném pro vyživovací povinnosti Evropským společenstvím) – EU včetně ČR protokol aplikuje od 18. 6. 2011

Úmluva o mezinárodním vymáhání výživného na děti a dalších druhů vyživovacích povinností vyplývajících z rodinných vztahů jménem Evropské unie (Haag, 23. 11. 2007, text dostupný v Úř. věst. EU L 192, 22. 11. 2011, s. 39–70) (+Rozhodnutí Rady ze dne 9. června 2011 o schválení Haagské úmluvy ze dne 23. listopadu 2007 o mezinárodním vymáhání výživného na děti a dalších druhů vyživovacích povinností vyplývajících z rodinných vztahů jménem Evropské unie) – vstup v platnost pro EU včetně ČR dne 1. 8. 2014.

Bližší informace k výše uvedeným mnohostranným úmluvám, včetně aktuálních seznamů smluvních stran, lze získat na internetových stránkách příslušných mezinárodních organizací, zejména: