Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Tiskové prohlášení Ministerstva spravedlnosti k rozsudku Evropského soudu pro lidská práva ve věci Kuklík a ostatní proti České republice

Dne 4. října 2018 vydal Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku rozsudek ve věcech Kuklík, Jošt, Heldenburgovi (č. 2), Ráž a Stuchlý proti České republice, v němž jednomyslně shledal, že systém regulace nájemného porušil majetková práva stěžovatelů, vlastníků nájemních nemovitostí, stanovená v článku 1 Protokolu č. 1 k Evropské úmluvě o lidských právech. Soud přiznal pánům Joštovi, Rážovi a Stuchlému náhradu majetkové škody po řadě ve výši 5 246 eur, 17 717 eur a 3 613 eur, všem stěžovatelům rovněž náhradu nemajetkové újmy, a to každému z nich ve výši 3 000 eur (manželům Heldenburgovým tuto částku dohromady), a čtyřem stěžovatelům náhradu nákladů řízení.

Rozsudek navazuje na rozsudek o odůvodněnosti skupiny stížností R & L, s. r. o. a ostatní proti České republice ze dne 3. července 2014, v němž Soud shledal, že v období od 1. ledna 2002 do 31. prosince 2006 regulace nájemného postrádala zákonný základ, a představovala tudíž porušení práva stěžovatelů na ochranu majetku ve smyslu článku 1 Protokolu č. 1 k Úmluvě.

Rozsudek dále navazuje na rozsudky o spravedlivém zadostiučinění ve věcech Čapský, Jeschkeková a Heldenburgovi (č. 1) proti České republice ze dne 9. února 2017. Soud náhradu majetkové škody de facto vypočetl jako rozdíl mezi výší tržního nájemného a regulovaného nájemného vybíraného v daném období, tj. v období právního vakua vymezeného ve výše uvedeném rozsudku ze dne 3. července 2014.

Rozsudek nabyl právní moci dnem vyhlášení.

 

Kancelář vládního zmocněnce, 04/10/2018