Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Tiskové prohlášení Ministerstva spravedlnosti k rozhodnutí Evropského výboru pro sociální práva ve věci Transgender Europe a ILGA-Europe proti České republice

Evropský výbor pro sociální práva rozhodl dne 15. května 2018 ve věci kolektivní stížnosti Transgender Europe and ILGA Europe proti České republice, že platná právní úprava změny pohlaví v České republice představuje porušení čl. 11 odst. 1 Evropské sociální charty, který stanoví, že každý má právo na opatření, jež mu zajistí nejvyšší možný dosažitelný standard zdravotní péče. Výbor shledal, že podmínka chirurgického zákroku podmiňující právní uznání změny pohlaví představuje zásah státu do práva chráněného článkem 11 Charty, který není nezbytný.

Rozhodnutí bylo oznámeno vládě a stěžovatelským organizacím dne 31. května 2018 a stalo se veřejným v souladu s čl. 8 odst. 2 Dodatkového protokolu k Evropské sociální chartě zakládajícího systém kolektivních stížností uplynutím čtyřměsíční lhůty dne 1. října 2018.

K rozhodnutí bylo jménem České republiky předloženo vyjádření s informací pro Výbor ministrů Rady Evropy o tom, že do připomínkového řízení byla v červnu tohoto roku předložena novela právních předpisů upravujících změnu pohlaví, která má podmínku sterilizace pro právní uznání změny pohlaví odstranit a změnu pohlaví umožnit trans osobám toliko na základě diagnózy poruchy genderové identity. V současné době probíhá vypořádání připomínek k předloženému návrhu.

Rozhodnutí Evropského výboru pro sociální práva je ke stažení zde.

Anotace rozhodnutí je ke stažení zde.

Kancelář vládního zmocněnce

23/10/2018