Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Rok 2021

12. 08. 2021 - „Ve vybraných sekcích došlo k doplnění informací týkajících se vyřizování žádostí o nahlížení na oznámení veřejných funkcionářů podle § 2 odst. 1 zákona o střetu zájmů evidovaných v Centrálním registru oznámení, konkrétně došlo k úpravám v sekci:

22. 6. 2021 - Ve dnech 19. a 20. 7. 2021 byla těm veřejným funkcionářům, kteří mají povinnost učinit ve lhůtě do 30. 6. 2021 tzv. průběžné oznámení podle § 12 odst. 2 zákona o střetu zájmů (tj. oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech a závazcích za období výkonu funkce v roce 2020) a zároveň mají v Centrálním registru oznámení vloženou e-mailovou adresu, zaslána informace o blížící se lhůtě pro splnění uvedené povinnosti. Obsah sdělení je dostupný zde a metodika pro veřejné funkcionáře, na kterou se v textu e-mailu odkazuje, je dostupná zde.

21. 6. 2021 - Ve dnech 19. a 20. 7. 2021 byla těm veřejným funkcionářům, kteří mají v Centrálním registru oznámení vloženu emailovou adresu, zaslána zpráva týkající se možnosti podat podnět pro zahájení přezkumného řízení na úseku střetu zájmů (zde).

Text zprávy, kde jsou popsány rozhodné podmínky a skutečnosti, je zveřejněn, aby se s ním mohli seznámit všichni veřejní funkcionáři.

Odbor střetu zájmů a boje proti korupci upozorňuje, že zpráva byla zaslána také bývalým veřejným funkcionářům, jelikož i na ně se mohou vztahovat v dokumentu popsané podmínky.

Pokud se veřejného funkcionáře dané sdělení věcně netýká, je možné ho považovat toliko za informativní a není na něj nutno nijak reagovat.

21. 6. 2021 - Ve dnech 19. a 20. 6. 2021 byla všem obecním a krajským úřadům rozeslána prostřednictvím datové schránky informace k dotazům týkajícím se případného nároku veřejných funkcionářů na náhradu škody. Obsah sdělení je dostupný zde.

7. 6. 2021 - Sekce Často kladené dotazy týkající se problematiky střetu zájmů byla aktualizována a byly přidány některé dotazy. V části „FAQ – podpůrný orgán" došlo k upřesnění posouzení podmínek § 2 odst. 3 zákona o střetu zájmů (otázka č. 4), v části „FAQ – veřejný funkcionář" byly přidány dotazy týkající se nabytí a pozbytí nemovité věci během jednoho období (otázka č. 42), posouzení dávek nemocenského pojištění (např. ošetřovného) jako příjmu (otázka č. 43) a určení rozhodného okamžiku pro přepočet cizí měny v případě příjmu v zahraniční měně (otázka č. 44).

3. 6. 2021 - Blíží se termín pro podání průběžného oznámení podle zákona o střetu zájmů

Do 30. 6. 2021 mají veřejní funkcionáři podle zákona o střetu zájmů povinnost podat průběžné oznámení za období výkonu funkce v roce 2020. Vykonával-li veřejný funkcionář funkci po celý kalendářní rok 2020, pak období, za které oznámení činí je od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020; vykonával-li veřejný funkcionář funkci pouze část kalendářního roku 2020, pak období, za které oznámení činí je od data zahájení výkonu funkce do 31. 12. 2020. Pokud veřejný funkcionář v kalendářním roce 2020 ukončil výkon funkce a došlo-li ze strany příslušného orgánu dle § 14a odst. 2 zákona o střetu zájmů k řádnému zápisu ukončení výkonu funkce, pak toto průběžné oznámení nepodává; namísto průběžného oznámení podává výstupní oznámení, a to za období od 1. 1. 2020, popř. od data zahájení výkonu funkce (došlo-li k zahájení výkonu funkce po 1. 1. 2020) do dne ukončení výkonu funkce.

Předmětem průběžného oznámení je oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech a závazcích. Oznamují se vykonávané činnosti, majetek a příjmy nabyté ve výše uvedeném období a závazky podle stavu ke dni 31. 12. 2020.

Povinnost podat průběžné oznámení se vztahuje i na případy, kdy veřejný funkcionář v uvedeném období nevykonával žádné činnosti, nenabyl žádný majetek, nezískal žádné příjmy, ani neměl závazky, na něž dopadá oznamovací povinnost.

Průběžné oznámení je třeba učinit elektronicky prostřednictvím Centrálního registru oznámení, nebo datovou zprávou (s použitím funkce Centrálního registru oznámení Export do PDF) na ID datové schránky: kq4aawz. Akceptovat lze však pouze podání z datové schránky veřejného funkcionáře, nikoli z jiné datové schránky (např. organizace, ve které působí). Pro přihlášení do Centrálního registru oznámení na výše uvedené internetové adrese veřejný funkcionář zvolí záložku „Přihlásit se jako" – „Veřejný funkcionář" a zadá přihlašovací údaje, které mu byly předány po zápisu do registru. V případě ztráty přihlašovacích údaje je třeba se obrátit na právnickou osobu, její orgán nebo organizační složku, která zápis veřejného funkcionáře do Centrálního registru oznámení provedla.

Nedodržení lhůty pro podání průběžného oznámení, tj. 30. 6. 2021, příp. uvedení nesprávného období, Ministerstvo spravedlnosti oznamuje jako přestupek příslušnému správnímu orgánu, za který lze uložit pokutu ve výši od 1 000 Kč do 50 000 Kč.

Vzhledem k tomu, že od 6. 11. 2020 byl Centrální registr oznámení adaptován na požadavky Ústavního soud vyplývající z derogačního nálezu ze dne 11. 2. 2020 ve věci sp. zn. Pl. ÚS 38/17, konkrétně jsou od tohoto data oznámení všech veřejných funkcionářů dostupná pouze na základě předchozí individualizované žádosti a nedochází tak nadále k nepřiměřenému zásahu do práva na soukromí a práva na informační sebeurčení veřejných funkcionářů, odpadla jakákoliv překážka, pro kterou by veřejní funkcionáři nemohli řádně podávat oznámení podle zákona o střetu zájmů.

Odpovědi na často kladené dotazy jsou dostupné na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti v sekci „Střet zájmů a boj proti korupci" – „Střet zájmů" – „Často kladené dotazy" – „FAQ Veřejný funkcionář" - zdeV případě dalších dotazů se lze rovněž obrátit na Odbor střetu zájmů a boje proti korupci na uvedené e-mailové adrese OSZ@msp.justice.cz

3. 6. 2021 – V sekci „Základní právní úprava" je k dispozici aktuálně účinné znění zákona o střetu zájmů a vyhlášky o stanovení struktury a formátu oznámení podle zákona o střetu zájmů (zde).

31. 5. 2021 – Ve dnech 29. – 31. 5. 2021 byla všem právnickým osobám nebo jejich orgánům nebo organizačním složkám dle § 14a odst. 2 zákona o střetu zájmů zapisujícím veřejné funkcionáře do Centrálního registru oznámení rozeslána prostřednictvím datové schránky informace k podávání průběžného oznámení veřejnými funkcionáři do 30. 6. 2020 s žádostí o součinnost při předávání relevantních informací veřejným funkcionářům. Obsah sdělení je dostupný zde.

28. 5. 2021V sekci „Ke stažení" je k dispozici aktualizovaná Metodika pro podávání oznámení veřejnými funkcionáři podle zákona o střetu zájmů. (zde).

K aktualizaci metodiky pro veřejné funkcionáře došlo především v těchto bodech:

OBECNÁ ČÁST

 • Doplnění informace k rozhodnému datu a období pro podávání výstupního oznámení (kapitola 3, str. 13)
 • Doplnění informace k postupu při podání oznámení v případě dodatečného zápisu veřejného funkcionáře do Centrálního registru oznámení (kapitola 3, str. 13 a 14)
 • Upřesnění FAQ – posouzení naplnění podmínek § 2 odst. 3 zákona o střetu zájmů s ohledem na zápis do Centrálního registru oznámení (kapitola 3, str. 14)

ZVLÁŠTNÍ ČÁST

 • Doplnění údaje o zahraniční nemovitosti (kapitola 6, str. 42–44)
 • Přidání příkladu č. 4 - nabytí nemovitostí v rámci směny a bezúplatného převodu (kapitola 6. str. 45–46)
 • Přidání příkladu č. 5 – pozbytí nemovité věci (kapitola 6, str. 46)
 • Přidání FAQ – ošetřovné a dávky nemocenského pojištění a oznámení o příjmech a závazcích (kapitola 7, str. 56)
 • Přidání FAQ – příjem v zahraniční měně (kapitola 7, str. 56)

28. 4. 2021 - Plnění oznamovací povinnosti veřejných funkcionářů v roce 2020 – výsledky kontrolní činnosti Ministerstva spravedlnosti

Ministerstvo spravedlnosti provedlo kontrolu a vyhodnocení plnění oznamovací povinnosti veřejných funkcionářů v roce 2020 vyplývající z:

 • § 12 odst. 1 zákona o střetu zájmů, tj. povinnosti učinit tzv. vstupní oznámení po zahájení výkonu funkce veřejného funkcionáře,
 • § 12 odst. 2 zákona o střetu zájmů, tj. povinnosti učinit tzv. průběžné oznámení za období výkonu funkce za kalendářní rok 20191) a
 • § 12 odst. 3 zákona o střetu zájmů, tj. povinnosti učinit tzv. výstupní oznámení po ukončení výkonu veřejné funkce.

Případy nesplněné oznamovací povinnosti byly jako přestupek oznámeny příslušným správním orgánům (obecním úřadům obcí s rozšířenou působností, místně příslušným podle místa trvalého pobytu veřejného funkcionáře), popř. jako jednání, které má znaky přestupku, jiným orgánům podle zvláštních právních předpisů.

KRAJ

POČET OZNÁMENÝCH PŘÍPADŮ

Vstupní

Průběžné

Výstupní

Hl. m. Praha

73

188

64

Středočeský kraj

79

155

67

Jihočeský kraj

31

55

29

Plzeňský kraj

25

44

20

Karlovarský kraj

10

21

7

Ústecký kraj

14

60

22

Liberecký kraj

21

50

32

Královéhradecký kraj

12

53

14

Pardubický kraj

24

50

19

Kraj Vysočina

19

60

24

Jihomoravský kraj

43

134

50

Olomoucký kraj

17

47

13

Zlínský kraj

12

40

11

Moravskoslezský kraj

31

98

31

Celkem

411

1055

403

FUNKCE

POČET OZNÁMENÝCH PŘÍPADŮ

Vstupní

Průběžné

Výstupní

poslanec

0

0

0

senátor

3

0

3

člen vlády

0

0

0

zastupitel kraje

1

0

0

zastupitel obce

194

0

168

ostatní veřejní funkcionáři dle
§ 2 odst. 1 zákona o střetu zájmů 
2)

 

3

 

0

 

4

veřejní funkcionáři dle § 2 odst. 2
zákona o střetu zájmů 
3)

 

210

 

1055

 

228

Celkem

411

1055

403

1) S ohledem na argumentaci Nejvyššího správního soudu uvedenou v rozsudku čj. 9 As 173/2020 – 32 ze dne 29. 10. 2020, která zohledňuje závěry Ústavního soudu o protiústavnosti úpravy zpřístupňování oznámení v Centrálním registru oznámení (Nález ÚS sp. zn. Pl. ÚS 38/17 ze dne 11. 2. 2020) a podle které by správní orgány neměly sankcionovat porušení povinnosti podat oznámení podle zákona o střetu zájmů, a to i v době před nabytím vykonatelnosti tohoto nálezu, přistoupilo Ministerstvo spravedlnosti k tomu, že zjištěné přestupky veřejných funkcionářů uvedených v § 2 odst. 1 zákona o střetu zájmů spočívající v nesplnění oznamovací povinnosti podle § 12 odst. 2 tohoto zákona, nebyly oznamovány příslušným správním orgánům k zahájení řízení o přestupku. Ministerstvo spravedlnosti tedy oznamovalo pouze přestupky veřejných funkcionářů uvedených v § 2 odst. 2 zákona o střetu zájmů.

2) Do této skupiny veřejných funkcionářů patří další představitelé ústředních orgánů státní správy, např. Úřadu pro ochranu osobních údajů, Českého telekomunikačního úřadu, Rady pro rozhlasové a televizní vysílání či nezávislých orgánů, jako např. Nejvyššího kontrolního úřadu a České národní banky.

3) Do této skupiny veřejných funkcionářů patří např. ředitelé a vedoucí příslušníci bezpečnostních sborů podle zvláštního právního předpisu, členové statutárního, řídicího, dozorčího nebo kontrolního orgánu a vedoucí zaměstnanci 2. až 4. stupně řízení právnické osoby zřízené zákonem nebo příspěvkové organizace státu či územního samosprávného celku a dále pak vedoucí úředníci územních samosprávných celků, státní zástupci a vojáci z povolání.

6. 3. 2021 - Výsledky kontrol výkonu přenesené působnosti v roce 2020

Ministerstvo spravedlnosti zveřejňuje informace o výsledku kontrol výkonu přenesené působnosti krajů na úseku střetu zájmů provedených v roce 2020. Podrobnější informace naleznete pod odkazem (zde).

20. 1. 2021 - V sekci "Ke stažení" je k dispozici aktualizovaná Metodika pro podávání oznámení veřejnými funkcionáři podle zákona o střetu zájmů. (zde).

Text metodiky upřesňuje postup při podávání žádostí o nahlížení na oznámení veřejných funkcionářů od ledna 2021.