Přejít k obsahu

Krajský soud v Hradci Králové

Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Zpět

Soudní jednání - trestní (hlavní líčení)

Krajský soud v Hradci Králové

Datum

Čas
a
místo jednání

Spisová 
značka

Obžalovaný

Trestný čin podle obžaloby  

Předseda 
senátu

ODROČENO
na den

31.8.-1.9.2021 (první
jednání)

9.00 hod.
č. dv. 2

9T 5/2021 záznam z obžaloby

Kateřina
Šrámková

§ 145/1,2c
tr. zákoníku
(těžké ublížení
na zdraví)

JUDr. Jiří Vacek

skončeno

13.-17.9.2021 (odročené jednání)

8.30 hod.   č. dv. 50

7T 5/2020

Alan
Tomášek,
Ing. Jan
Hřebačka,
Ing. Alena
Adamcová,
Mgr. Michal
Berger,
Mgr. Zuzana
Komárková,
Mgr. Luděk
Khol,
Ing. Bronislav
Váňa,
Mgr. Petr Hynek,
SIVIA CZ, a.s.

§ 294/1,alinea 1
tr. zákoníku (poškození
a ohrožení
životního prostředí z nedbalosti)
a další

JUDr. Petr Mráka

11.-15.10.2021
8.30 hod.
50/snížené přízemí

14.9.2021 (odročené jednání)

8.30 hod.   č. dv. 2

4T 3/2019

Gabriela
Kracíková,
Markéta
Ulrichová,
Karel
Benda

§ 206/1,5a
tr. zákoníku (zpronevěra)

JUDr. Miroslav Mjartan

neurčito

29.9.2021
(první
jednání)
9.00 hod.   č. dv. 50 5T 3/2021 záznam z obžaloby Jakub Linek § 140/1 tr. zákoníku (vražda - pokus)
a další
JUDr.
Miroslav Veselský
 

 

 

 

Krajský soud v Hradci Králové – pobočka v Pardubicích

Datum

Čas
a
místo jednání

Spisová 
značka

Obžalovaný

Trestný čin podle obžaloby  

Předseda 
senátu

ODROČENO
na den

2.-3.9.2021 (první
jednání)

8.30 hod.   č. dv. 107

62T 10/2021 záznam z obžaloby

Josef Havran

§ 185/1,2a,3a   
tr. zákoníku (znásilnění)     
a další

Mgr. Roman Drahný

skončeno

9.9.2021
14.9.2021
(první
jednání)

9.00 hod.   č. dv. 115

63T 7/2021

Karel
Bednář,
Marek
Purč,
David
Konečný,
Ondřej
Bouša

§ 283/1,2d,3c,
tr. zákoníku (nedovolená
výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy)

 

Mgr. Anna Sobotková

skončeno

15.9.2021
29.9.2021
(první
jednání)

9.00 hod.
č. dv. 115

64T 8/2019

Bc. Ondřej
Pazourek,
Mgr. Kateřina
Nikolić,
Jan
Beneš,
Dzmitry
Savitski,
Pavel
Klucký

§ 211/1,6a
tr. zákoníku
(úvěrový
podvod)
a další

Mgr. Jan
Šlosar

13.10.2021
9.00 hod.
č. dv. 115

20.-24.9.2021 (první
jednání)

8.30 hod.   č. dv. 107

62T 7/2021

Petr
Vorba, MBA,
Ing. Michal
Kopecký,
Jana
Vodičková

§ 211/1,5c,6a      
tr. zákoníku
(úvěrový
podvod)

Mgr. Roman Drahný

11.-15.10.2021
8.30 hod.
107

20.-21.2021
22.9.2021 (odročené jednání)

8.30 hod.     č. dv. 115

63T 3/2021 záznam z obžaloby

Milan
Tlustý

§ 185/1,2a,3a
tr. zákoníku (znásilnění)

Mgr. Anna Sobotková

30.11.2021
1.12.2021
8.30 hod.
107

 

 

 

 

UPOZORNĚNÍ: trestní stíhání MLADISTVÝCH - zveřejňování informací

 

Tímto předkládáme ke zvýšené pozornosti veřejnosti vybraná ustanovení
zákona č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže, týkající se
ochrany soukromí mladistvých a veřejnosti řízení:

 

§ 53

Rozsah zákazu zveřejňování

 

(1) Nestanoví-li tento zákon jinak, nikdo nesmí jakýmkoli způsobem z
veřejnit žádnou informaci, ve které je uvedeno jméno, popřípadě jména,
a příjmení mladistvého, nebo která obsahuje informace, které by umožnily
tohoto mladistvého identifikovat.

(2) Za postup v rozporu s odstavcem 1 se nepovažuje sdělení informací během
trestního řízení, pokud účelem takového postupu není jejich zveřejnění,
anebo je-li jejich účelem pátrání po mladistvém. Totéž obdobně platí o sdělení
informací probačním úředníkem dalším osobám, pokud je jejich sdělení nutné
pro získání informací, které se vztahují k vypracování zprávy vyžadované tímto
zákonem, nebo bez nichž nelze kvalifikovaně provádět dohled nad mladistvým
nebo o něj pečovat, popřípadě kontrolovat plnění podmínek a omezení, které mu
byly stanoveny, a zajistit bezpečnost osob, jež s ním přicházejí do kontaktu.

(3) Osoby, kterým byly sděleny informace podle odstavce 2, je nesmějí nikomu
dále sdělovat, pokud toto sdělení není nutné pro účely uvedené v tomto ustanovení.
O tom musí být poučeny.

(4) Osoby, kterým byly sděleny informace podle odstavce 2, jsou povinny

a) uložit tyto informace odděleně od jakýchkoliv dalších záznamů o mladistvém,
kterého se tyto informace týkají,

b) zajistit, pokud tento zákon nestanoví jinak, aby nikdo další neměl k těmto
informacím přístup.

 

 

§ 54

Hlavní líčení a veřejné zasedání a publikování informací o nich

 

(1) Hlavního líčení a veřejného zasedání se mohou účastnit pouze obžalovaný
mladistvý, jeho dva důvěrníci, jeho obhájce, zákonní zástupci a příbuzní v přímém
pokolení, sourozenci, manžel nebo druh, poškozený, jeho zmocněnec a důvěrník,
zúčastněná osoba a její zmocněnec, zákonní zástupci poškozeného a zúčastněné osoby,
svědci, znalci, tlumočníci, příslušný orgán sociálně-právní ochrany dětí, úředníci
Probační a mediační služby a zástupce školy nebo výchovného zařízení.
Na návrh mladistvého může být hlavní líčení nebo veřejné zasedání konáno veřejně.

(2) Publikování informací o průběhu hlavního líčení nebo veřejného zasedání,
které by vedly ke ztotožnění mladistvého ve veřejných sdělovacích prostředcích
nebo jiným způsobem, je zakázáno. Stejně tak je zakázáno publikování každého
textu nebo každého vyobrazení týkajícího se totožnosti mladistvého.

(3) Rozsudek se vyhlašuje veřejně v hlavním líčení v přítomnosti mladistvého.
Pravomocný odsuzující rozsudek může být uveřejněn ve veřejných sdělovacích
prostředcích jen bez uvedení jména, popřípadě jmen, a příjmení mladistvého,
při přiměřené ochraně mladistvého před nežádoucími účinky jeho uveřejnění.

(4) Předseda senátu může s přihlédnutím k osobě mladistvého a povaze a charakteru
provinění rozhodnout

a) o dalších omezeních spojených s uveřejněním pravomocného odsuzujícího rozsudku
neuvedených v odstavci 3 za účelem přiměřené ochrany zájmů mladistvého,

b) o uveřejnění pravomocného odsuzujícího rozsudku s uvedením jména, popřípadě jmen,
a příjmení mladistvého, jakož i o uveřejnění jeho dalších osobních údajů, jde-li o zvlášť
závažné provinění a takové uveřejnění je potřebné z hlediska ochrany společnosti.