Přejít k obsahu

Okresní soud Brno venkov

Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Řízení ve věcech péče soudu o nezletilé

                                                                             

                                                                    

S účinností od 1. 10. 2019 budou řízení ve věcech péče soudu o nezletilé vedena způsobem inspirovaným tzv. Cochemskou praxí (více na www.cochem.cz), který spočívá ve spolupráci soudu s dalšími institucemi za účelem pomoci rodičům k převzetí odpovědnosti za budoucí život dítěte a řešení sporů týkajících se záležitostí dítěte především vzájemnou DOHODOU rodičů. Dohoda rodičů, je-li v nejlepším zájmu dítěte, má přednost před rozhodnutím soudu.

 

Cochemská praxe vychází z myšlenky, že o dítěti by měli rozhodovat jeho rodiče vzájemnou dohodou. Při rozpadu partnerského vztahu rodičů však nebývá snadné dohodu nalézt. Občas je nutno rodičům v zájmu jejich dítěte při vytváření dohody pomoci zejména při překonávání komunikačních bariér, ztrátě důvěry a emočních zraněních.

 

Za účelem pomoci rodičům bude soud spolupracovat se spádovými orgány sociálně-právní ochrany dětí (dále jen „OSPOD") poskytovateli odborné pomoci (dále jen „POP"), tj. s odborníky na vztahové a rodinné záležitosti z řad psychologů, mediátorů a terapeutů.

 

Smyslem této spolupráce je efektivní podpora rodičů k nalezení shody v záležitostech jejich dítěte, zrychlení řízení, a tím snížení zátěže rodiny, která soudním řízením prochází.

 

Vizí a konečným cílem zavedení této spolupráce institucí v řízeních ve věcech péče o nezletilé děti je zmírnění, zabránění a předcházení konfliktům rodičů ve sporech týkajících se dětí, nastavení otevřené a vstřícné spolupráce obou rodičů a posílení odpovědnosti rodičů za další vývoj a rozvoj dítěte plynoucí z práva dítěte na šťastné dětství.

 

Jak bude řízení probíhat?

 

Po podání návrhu (vzory návrhů viz níže) budou rodiče pozváni na společnou schůzku na OSPOD, kde bude rodičům podrobně vysvětlen průběh soudního řízení, odpovědnost rodičů za jeho výsledek a rychlost a rodiče budou vedeni ke shodě na podstatných otázkách týkajících se jejich dětí. Nebude-li shody dosaženo, bude s nimi dohodnut termín návštěvy POP za účelem překonání rozporů a bariér. K prvnímu soudnímu jednání rodiče již přijdou plně informováni o průběhu řízení, vlivu rozpadu jejich vztahu na chod rodiny a o možných řešeních jejich situace. Budou si rovněž vědomi své odpovědnosti za výsledek a délku soudního řízení. Soud očekává, že rodiče sami nebo za pomoci institucí budou schopni záležitosti svého dítěte vyřešit vzájemnou dohodou.

 

Vážení rodiče,

 

dobře zvažte, zda je skutečně nutné se rozejít, nebo zda lze odstranit příčiny Vaší nespokojenosti ve stávajícím partnerském vztahu. Ucelená fungující rodina je totiž nejlepším prostředím pro péči o Vaše dítě a pro jeho zdárný vývoj.

 

Buďte si vědomi toho, že s druhým rodičem se můžete rozejít, ale oba navždy zůstanete rodiči svých dětí. Vaše dítě Vás oba potřebuje a chce. Oběma Vám náleží rodičovská odpovědnost, která zahrnuje nejen práva, ale především povinnosti pečovat o Vaše dítě a jednat v jeho nejlepším zájmu.

 

Pamatujte na to, že dítě má právo na oba rodiče a rozchodem rodičů nechce ztratit ani jednoho z nich. Naprostá většina rodičů je schopna pečovat o své dítě.

Soud rodičovské kompetence hodnotí podle:

  • ochoty a schopnosti respektovat druhého v rodičovské roli
  • aktivního zapojení se do hledání společné dohody

    (dobrovolná, aktivní účast na odborné pomoci, mediaci, aj.)

  • schopnost domlouvat se a zapojovat dítě způsobem odpovídajícím jeho věku do rozhodování o životě rozpadající se rodiny.

 

Vaše dítě bude prospívat, pokud nebude přetrvávat konflikt mezi Vámi. Proto je tak žádoucí, abyste záležitosti svého dítěte řešili vzájemnou DOHODOU, kterou oba budete ctít a dodržovat.

 

Průběh řízení ve věcech péče soudu o nezletilé děti od 1. 10. 2019

Schéma průběhu řízení

Průvodce soudním řízením - leták

Vzor – společný návrh rodičů na schválení dohody

Vzor – návrh jednoho z rodičů na schválení dohody

Spolupracující orgány sociálně-právní ochrany dětí OSPOD

Spolupracující poskytovatelé odborné pomoci POP

20 proseb dítěte