Asset Publisher Asset Publisher

Certifikace metodik

Ministerstvo spravedlnosti ČR certifikuje od roku 2018 metodiky spadající do působnosti resortu spravedlnosti. Certifikací metodiky se rozumí proces, kdy je předložená metodika (vytvořená jako výsledek výzkumu a vývoje) schválena a doporučena pro využití v praxi.

Proces certifikace metodik je upraven Pravidly Ministerstva spravedlnosti, kterými se stanoví postup pro certifikace metodik spadajících do působnosti Ministerstva spravedlnosti.

Osvědčení o certifikaci metodiky se uděluje na základě žádosti podané předkladatelem. Podanou žádost posoudí certifikační komise (dále jen „Komise"). Komise posuzuje především odborný obsah, novost a reálnost předložených metodik a možnosti aplikace v rámci působnosti resortu spravedlnosti. Komise posuzuje a vyhodnocuje předložené metodiky nezávisle a nestranně. Na základě svého hodnocení vytvoří Komise stanovisko k předložené metodice (navrhne vydat osvědčení, vrátit metodiku k dopracování, či zamítnout žádost). Stanovisko následně předloží předseda Komise náměstkovi ministra spravedlnosti pro řízení Sekce dohledu a justice ke konečnému rozhodnutí. Komise vychází při rozhodování ze zpracovaných hodnotitelských posudků.

Ke každé předložené metodice jsou zpracovány minimálně dva hodnotitelské posudky. Hodnotitele, kteří zpracovávají posudky, ustanovuje náměstek ministra spravedlnosti pro řízení Sekce dohledu a justice na návrh Komise. Předkladatel metodiky je povinen předložit Komisi návrh na minimálně dva hodnotitele. Komise však není návrhem předkladatele vázána a může dále samostatně navrhnout hodnotitele. Návrh na hodnotitele zasílá předkladatel jako součást žádosti o vydání osvědčení o certifikaci.

V případě neschválení návrhu na hodnotitele členy Komise může předseda Komise předkladatele vyzvat k navržení jiného hodnotitele. Schválení hodnotitelé dokládají svou nepodjatost čestným prohlášením. Náklady spojené se zajištěním hodnotitelských posudků hradí předkladatel metodiky.

Žádost o zahájení certifikačního řízení zaslaná předkladatelem musí obsahovat:

  • žádost o vydání osvědčení o certifikaci metodiky
  • čestné prohlášení
  • navrženou metodiku
  • návrh na minimálně dva hodnotitele (posudky zadává předkladatel ke zpracování až po ustanovení hodnotitelů příslušným náměstkem ministra spravedlnosti).

Uvedené podklady zasílá předkladatel metodiky v elektronické podobě na elektronickou adresu podatelny ministerstva (posta@msp.justice.cz), či prostřednictvím datové schránky ministerstva (ID DS: kq4aawz).

Formuláře nezbytné pro zahájení certifikačního řízení:

V případě dotazů se obracejte na kontaktní osobu: Mgr. Lukáš Dirga, Ph.D. (LDirga@msp.justice.cz, tel.: +420 221 997 131).