Asset Publisher Asset Publisher

Probační a resocializační programy pro mladistvé

Probačním programem se rozumí zejména program sociálního výcviku, psychologického poradenství, terapeutický program, program zahrnující obecně prospěšnou činnost, vzdělávací, doškolovací, rekvalifikační nebo jiný vhodný program k rozvíjení sociálních dovedností a osobnosti mladistvého, a to s různým režimem omezení v běžném způsobu života, který směřuje k tomu, aby se mladistvý vyhnul chování, které by bylo v rozporu se zákonem, a k podpoře jeho vhodného sociálního zázemí a k urovnání vztahů mezi ním a poškozeným. Probační program schvaluje ministr spravedlnosti a zapisuje se do seznamu probačních programů vedeného Ministerstvem spravedlnosti.

Probační program pro mladistvé ve smyslu znění § 17 zákona č. 218/2003 Sb. o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže (dále jen zákon č. 218/2003 Sb.) může mladistvému uložit soud mládeže a v přípravném řízení i státní zástupce.

Při rozhodnutí o uložení tohoto výchovného opatření je zohledňováno, aby probační program byl „vhodný vzhledem k potřebám mladistvého a zájmům společnosti", aby bylo zajištěno, že mladistvému byla „poskytnuta dostatečná možnost seznámit se s obsahem probačního programu" a aby bylo nepochybné, že „mladistvý souhlasí se svou účastí na něm". (zákon č. 218/2003 Sb. ve znění § 17 odst. 2, písm. a) – c)). Probační program ve smyslu znění § 17 zákona č. 218/2003 Sb. nelze uložit dítěti mladšímu patnácti let. Zákon o soudnictví ve věcech mládeže pro případ osob mladších patnácti let počítá s možností uložení opatření a to „zařazení do terapeutického, psychologického nebo jiného vhodného výchovného programu ve středisku výchovné péče" (§ 93 odst. 1 písm. b)).

Probační program může soud pro mládež a v přípravném řízení státní zástupce uložit jen se souhlasem mladistvého, proti kterému je řízení vedeno. Mladistvý může kdykoli v průběhu řízení až do jeho pravomocného skončení svůj souhlas odvolat, výkon probačního programu tím končí. Neplní-li mladistvý v průběhu vykonávacího řízení uložený probační program, postupuje probační úředník podle § 80 odst. 4 zákona č. 218/2003 Sb.

Informace k dotačnímu řízení Ministerstva spravedlnosti v oblasti rozvoje probačních a resocializačních programů pro mladistvé delikventy a seznam probačních programů vedený Ministerstvím spravedlnosti naleznete ZDE.

Kontaktní osoba:

Mgr. Magdalena Hučínová, e-mail: Mhucinova@msp.justice.cz, Tel.: +420 221 997 194