Agregátor obsahu Agregátor obsahu

21.07.2020 Vyhlášení výběrového řízení na kandidáty na funkci soudce Evropského soudu pro lidská práva

Ministerstvo spravedlnosti na základě usnesení vlády ze dne 15. června 2020 č. 648 o Pravidlech pro výběr kandidátů na funkci soudce Evropského soudu pro lidská práva (dále jen „Pravidla") vyhlašuje výběrové řízení na kandidáty na funkci soudce Evropského soudu pro lidská práva (dále jen „Soud"), a to podle článků 21 až 23 Evropské úmluvy o lidských právech (dále jen „Úmluva").

Soudce Soudu volí Parlamentní shromáždění Rady Evropy. Vybírá z listiny o třech kandidátech předložené příslušným státem. Funkční období stávajícího soudce Soudu zvoleného za Českou republiku skončí dne 31. října 2021.

Předpokládaný termín nástupu do funkce soudce zvoleného za Českou republiku je 1. listopad 2021.

 

Požadavky na osoby kandidátů

Kandidát na funkci soudce musí splňovat tyto obligatorní požadavky:

–    být státním občanem České republiky,

–    mít vysoký morální charakter a splňovat podmínky vyžadované pro výkon funkce soudce některého z nejvyšších soudů nebo Ústavního soudu nebo být uznávaným právníkem,

–    skýtat záruky své nezávislosti a nestrannosti při výkonu funkce soudce Soudu po případném zvolení,

–    mít potřebné znalosti problematiky mezinárodní ochrany lidských práv, zejména judikatury Soudu,

–    aktivně ovládat alespoň jeden z jednacích jazyků Soudu (angličtina, francouzština) a alespoň pasivně druhý z nich,

–    být mladší 65 let v den, kdy uplyne lhůta pro předložení kandidátní listiny stanovená Parlamentním shromážděním Rady Evropy (8. březen 2021), za předpokladu, že uvedená lhůta skončí po vstupu Protokolu č. 15 k Úmluvě v platnost.

Kandidát na funkci soudce by dále měl splňovat následující požadavky:

–    aktivně ovládat oba jednací jazyky Soudu,

–    splňovat věkové kritérium spočívající v tom, že mu věková hranice 70 let umožňuje zastávat funkci soudce po celé devítileté funkční období, a to za předpokladu, že Protokol č. 15 k Úmluvě nevstoupí v platnost před 8. březnem 2021,

–    po svém případném zvolení nevyvolávat nutnost ustanovovat soudce ad hoc k projednání stížností podaných k Soudu.

Nesplnění těchto tří posledně zmíněných požadavků, pojatých jako fakultativní, samo o sobě není překážkou účasti ve výběrovém řízení; k míře jejich splnění bude nicméně přihlíženo při výběru kandidátů.

 

Náležitosti kandidatur

Součástí předložených kandidatur musí být:

–    podepsaný strukturovaný životopis a motivační dopis v českém jazyce;

–    kopie občanského průkazu nebo jiného dokladu osvědčujícího státní občanství České republiky;

–    ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání a o získání akademických či vědeckých hodností;

–    originál výpisu z rejstříku trestů, který v den předložení kandidatury není starší než dva měsíce,

–    ověřená kopie lustračního osvědčení, jakož i originál čestného prohlášení osob narozených před 30. listopadem 1971 ve smyslu zákona č. 451/1991 Sb.;

–    formulář Parlamentního shromáždění Rady Evropy určený kandidátům na funkci soudce vyplněný v angličtině nebo francouzštině;

–    originál prohlášení týkajícího se shromažďování a zpracovávání osobních údajů pro účely výběrového řízení.

Součástí kandidatury mohou být další dokumenty, které podle názoru uchazeče osvědčují splnění požadavků na kandidáta na funkci soudce (doklady o jazykových schopnostech, přehledy vědecké činnosti, doporučující dopisy apod.).

Odkazy na formuláře se nacházejí v závěru této výzvy.

 

Předkládání kandidatur

Kandidatury předkládají jednotliví uchazeči ministerstvu. Kandidatury je možno doručit v zalepené obálce nadepsané slovy „VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ ESLP" buď osobně do podatelny ministerstva v jejích úředních hodinách (pondělí – pátek, 7:30 – 16:15 hodin), nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu Ministerstvo spravedlnosti, sekce legislativní, Vyšehradská 16, 128 10 Praha 2, anebo podepsané uznávaným elektronickým podpisem též prostřednictvím datové schránky.

Lhůta pro předložení kandidatur uplyne dne 30. září 2020 ve 24:00 hodin. V uvedené lhůtě musí být kandidatura Ministerstvu spravedlnosti doručena, nepostačí její podání k poštovní přepravě.

Uchazeči mohou být vyzváni k doplnění kandidatury nebo upřesnění skutečností v ní uvedených.

Další postup výběrového řízení

Uchazeči – s výjimkou těch, kteří zjevně nesplňují obligatorní požadavky na kandidáta na funkci soudce nebo kteří bez dostatečného odůvodnění ani po dodatečném upozornění ze strany ministerstva nepředloží kandidaturu splňující náležitosti upřesněné v této výzvě – budou komisí pro výběr kandidátů pozváni k pohovoru.

Úkolem komise je vybrat tři kandidáty tvořící kandidátní listinu České republiky, případně náhradníky. Vybraní kandidáti budou následně předloženi k posouzení poradnímu panelu pro kandidáty na funkci soudce Soudu zřízenému Výborem ministrů Rady Evropy. Pakliže poradní panel dospěje k závěru, že některý kandidát nesplňuje předepsané požadavky, hledí se na takového kandidáta, jako by byl z výběrového řízení vyřazen. Teprve poté, co poradní panel odsouhlasí všechny tři kandidáty, které komise navrhne zařadit na kandidátní listinu, předloží ministryně spravedlnosti návrh kandidátní listiny ke schválení vládě.

Další podrobnosti týkající se procesu výběru kandidátů jsou upraveny v Pravidlech.

Soudce Soudu volí Parlamentní shromáždění Rady Evropy. Děje se tak poté, co jeho výbor pro volbu soudců Soudu vyslechne jednotlivé kandidáty zařazené na listinu toho kterého státu při zhruba 30minutovém pohovoru.

Případné dotazy týkající se výběrového řízení adresujte koordinátorce mezinárodní agendy Ministerstva spravedlnosti Mgr. Martě Pelechové (mpelechova@msp.justice.cz, tel.: 221 997 904).

Dokumenty ke stažení nebo hypertextové odkazy pro informaci uchazečů

–    formulář Parlamentního shromáždění Rady Evropy určený kandidátům na funkci soudce Evropského soudu pro lidská práva (ve francouzštině zde)

–    prohlášení týkající se shromažďování a zpracovávání osobních údajů

–    čestné prohlášení osob narozených před 30. listopadem 1971 ve smyslu zákona č. 451/1991 Sb.

–    Protokol č. 15, kterým se mění Evropská úmluva o lidských právech

–    Pravidla pro výběr kandidátů na funkci soudce Evropského soudu pro lidská práva (příloha usnesení vlády ze dne 15. června 2020 č. 648), spolu s předkládací zprávou materiálu pro schůzi vlády

–    webové stránky Poradního panelu pro kandidáty na funkci soudce Evropského soudu pro lidská práva (ve francouzštině zde)

–    informační materiál Parlamentního shromáždění ohledně postupu uplatňovaného pro volby soudců Soudu (ve francouzštině zde)

Dokumenty ke stažení

 

Mgr. Vladimír Řepka, tiskový mluvčí Ministerstva spravedlnosti

21. 7. 2020