Agregátor obsahu Agregátor obsahu

10.10.2022 Státní zástupci z Česka a Saska díky EU projektu upevnili a prohloubili spolupráci v aktuálních přeshraničních tématech

 

 

Dne 6. října 2022 se v reprezentativních prostorech Hradu Litoměřice uskutečnila závěrečná konference česko-saského EU projektu pod názvem „Justice CZ-SN", do něhož byly zapojeny kromě věznic také příhraniční státní zastupitelství na obou stranách hranice.

Ministerstvo spravedlnosti ČR, zastoupené náměstkem ministra, panem Michalem Fraňkem a ředitelkou odboru projektového řízení a dotací, paní Hanou Tajčovou, přivítalo více než 60 účastníků z České republiky a Spolkové republiky Německo.

Mezi hosty a posluchače patřil také pan Igor Stříž, nejvyšší státní zástupce ČR, paní Markéta Meissnerová, generální konzulka ČR v Drážďanech, pan Martin Erazím, pražský státní zástupce a také zástupci Velvyslanectví SRN v Praze. Pozvání přijala také paní Josefine Ofner, ředitelka Styčné kanceláře Svobodného státu v Praze a zástupkyně poskytovatele dotace ze Saské rozvojové banky v Drážďanech.

Závěrečné setkání v Litoměřicích završilo dva roky trvající projekt, jehož realizace byla možná díky prostředkům Evropského fondu pro regionální rozvoj a Programu na podporu přeshraniční spolupráce mezi Svobodným státem Sasko a ČR pro léta 2014-2020.

Konference měla za cíl představit výsledky a poznatky části bilaterálního projektu, ve které se společně státní zástupci věnovali vybraným tématům a kazuistikám v rámci odborných recipročních hospitací. Průběh projektu byl citelně poznamenám pandemickými restrikcemi a opatřeními, přesto byl v prodlouženém čase dokončen dle původního plánu; všem zapojeným institucím za jejich flexibilitu patří obrovský dík!

Projekt reagoval na stále důmyslnější mezinárodní charakter organizovaného zločinu a jiných závažných trestných činů, současně posílil a prohloubil stávající spolupráci justičních institucí za účelem účinného boje proti kriminalitě a recidivě v pohraničním regionu.

Odborné hospitace se věnovaly kybernetické kriminalitě a jejímu rozmachu. Dále oblasti mezistátní spolupráce společných vyšetřovacích týmů a bezbřehým možnostem nenávistných projevů v kyberprostoru a specifickému tématu – peněžité tresty a zajištění peněžních prostředků.

Poslední téma dosahuje v Německu dramatických odlišností, a to nejen v počtu uložených takových trestů, ale i jejich vymožení. Z hospitací vyplynulo, že v Sasku, resp. ve Spolkové republice Německo dosáhl počet ukládaných peněžitých trestů v roce 2020 až 85 %, zatímco v ČR mezi 20-25 %. Příčiny a rozdíly přístupů obou právních systémů v dané problematice byly předmětem odborných diskusí. Čeští státní zástupci a účastníci hospitací došli k přesvědčení, že německá úprava je inspirativní, pro českou právní úpravu zatím nepřenosná, neboť změna postupů v České republice vyžaduje řadu legislativních změn.

Spolupráci ze saské strany přijel osobně podpořit pan Martin Uebele, generální státní zástupce Svobodného státu Sasko, včetně vedoucích regionálních saských státních zástupců; a konečně video-pozdrav poslala i saská ministryně spravedlnosti, paní Katja Meier, která zdůraznila přínos přeshraniční spolupráce a koordinace při vyšetřování trestné činnosti a vymáhání práva. Stejně tak kladně ocenila roli Lead Partnera, kterou na sebe vzalo ministerstvo spravedlnosti na české straně a v neposlední řadě vyjádřila podporu jakékoliv budoucí náměty a plány možné justiční spolupráce.

Věcný garant projektu, pan Mgr. Kadlček, krajský státní zástupce v Ústí nad Labem, zhodnotil projekt slovy: „Musím říct, a věřím, že teď vyjadřují pocity obou stran spolupráce, že to byla skvělá zkušenost. V rámci hospitací jsme dospěli k poznání některých odlišností právních úprav a přístupů k některým problémům naší praxe, ale vždy jsme se snažili pochopit druhou stranu a hledat možnosti, jak naši spolupráci ještě zefektivnit, možná i jak se inspirovat v domácí legislativě. S našimi kolegy jsme sdíleli tzv. případy dobré praxe, které nás mohou do budoucna zocelit."

Projekt, zahrnující kromě oblasti trestního stíhání s cílovou skupinou českých a saských státních zástupců také výměnu příhraničních věznic, administroval odbor projektového řízení a dotací, konkrétně ho vedla a koordinovala paní Mgr. Michaela Veselá.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministerstvo spravedlnosti

10.10. 2022