Agregátor obsahu Agregátor obsahu

25.04.2023 Novela advokátního tarifu míří do mezirezortního připomínkového řízení

Ministerstvo spravedlnosti dnes 25. dubna 2023 odeslalo do mezirezortního připomínkového řízení novelu advokátního tarifu. Tento návrh je výsledkem řady jednání zástupců Ministerstva spravedlnosti a České advokátní komory.

„Nyní nás čeká řádné připomínkové řízení a následně vypořádání připomínek a věřím, že tarif začne platit tak, jak jsme se zavázali, a to 1. července 2023," vysvětluje náměstek ministra spravedlnosti Antonín Stanislav a dodává: „Aktuální ekonomický vývoj a délku časového období od poslední valorizace odměn advokátů lze považovat za objektivní důvody pro přijetí novely tohoto právního předpisu."

Právní úprava novelizuje vyhlášku o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), který upravuje především odměny a náhrady advokáta za poskytování právních služeb, tedy za výkon advokacie, poskytování bezplatné právní pomoci, správu majetku a jinou činnost regulovanou zákonem o advokacii.

„Právní úprava odměny advokáta byla naposledy valorizována v roce 2006. Naproti tomu došlo v průběhu let 1997 až 2021 ke snížení odměny advokátů nejprve o 10 %, následně o 30 % a nakonec o 20 %," vysvětluje ministr spravedlnosti Pavel Blažek. Původní účel tohoto „dočasného" snížení souvisel s ničivými povodněmi v roce 1997, kdy stát hledal úspory ve výdajích za účelem napravení škod způsobených živelnou pohromou. Nicméně v průběhu doby se toto snížení začalo používat jako obecná úspora výdajů ze státního rozpočtu bez příčinné souvislosti s jakýmikoli krizovými událostmi. „Cílem našeho návrhu je změna úpravy odměn advokátů tak, aby jejich výše byla přizpůsobena vývoji inflace, růstu minimální mzdy, průměrné mzdy v podnikatelské sféře, výdajům na odměnu soudců a státních zástupců. Je také zapotřebí vzít v úvahu odbornou náročnost vykonávaných činností a míru odpovědnosti advokáta, vůči které je odměna advokáta vždy v přímé úměře," doplňuje Pavel Blažek.

Cíle novely advokátního tarifu:

  • Adekvátní nastavení výše odměny za vysoce odbornou a specializovanou činnost advokáta by mělo přispět k řádnému zajištění potřebné sítě advokátů i v oblastech, v nichž žije více sociálně znevýhodněných obyvatel.
  • Sjednocení pásma sazby mimosmluvní odměny za jeden úkon právní služby z tarifní hodnoty do 10 000 Kč, na částce 1500 Kč. U zbývajících pásem je poté navrženo navýšení tarifní hodnoty. Při obhajobě v trestním řízení se nově stanoví namísto pěti tarifních hodnot tři, a to (jako doposud) v návaznosti na horní hranici trestu odnětí svobody za trestný čin, o které při obhajobě jde.
  • Stejná výše tarifních hodnot jako v případě obhajoby v trestním řízení se navrhuje pro případ zastupování v řízení o přestupku, přičemž namísto výše trestu odnětí svobody se jako určující kritérium stanoví horní výše pokuty.
  • Samostatnou právní úpravu představuje v advokátním tarifu náhrada nákladů řízení, tedy odměna za zastupování účastníka řízení advokátem pro účely rozhodování soudu nebo jiného orgánu. Stávající úprava obsahuje zvláštní ustanovení o náhradě těchto nákladů při tzv. formulářových žalobách, u nichž je mimo jiné také navrhována dílčí valorizace.

Účinnost výše uvedené novely: 1. červenec 2023.

 

Mgr. Vladimír Řepka, tiskový mluvčí Ministerstva spravedlnosti
25. dubna 2023