Agregátor obsahu Agregátor obsahu

28.07.2020 Ministerstvo spravedlnosti ukončilo šetření ve věci odsouzeného MUDr. Davida Ratha

Ministerstvo spravedlnosti provedlo šetření ve vztahu k odsouzenému MUDr. Davidu Rathovi. Na základě získaných poznatků učinilo závěr o porušení právního předpisu jak ze strany Vazební věznice Teplice, tak o pochybení na straně státních zástupců. Porušení zákona však nedosáhlo takové intenzity, aby bylo nutné činit ve věci další opatření. Na zjištěná pochybení byla vrchní státní zástupkyně v Praze upozorněna dopisem.

Šetření se uskutečnilo z podnětu vrchní státní zástupkyně Lenky Bradáčové. Ta se na ministerstvo obrátila dvěma dopisy ze dne  9. a 16. ledna 2020. Ministryně spravedlnosti Marie Benešová požádala v této souvislosti také nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana o nařízení kontroly skončené věci. Cílem kontroly a šetření bylo především posoudit správnost a zákonnost postupu v uvedené záležitosti.

Žádost o povolení k držení a užívání civilního oblečení a zdravotní matrace

Vzhledem k poznatkům získaným vlastním šetřením a s přihlédnutím k výsledkům kontroly skončené věci provedené Nejvyšším státním zastupitelstvím dospělo Ministerstvo spravedlnosti k názoru, že ve Vazební věznici Teplice došlo k porušení právního předpisu, které spočívalo v tom, že v době prováděné prověrky dozorovým státním zástupcem  nebylo možné v osobním spise odsouzeného dohledat jeho žádost o povolení k držení a užívání civilního oblečení a zdravotní matrace ve výkonu trestu odnětí svobody, ani rozhodnutí o této žádosti.

Na základě výsledků šetření se ministerstvo zabývalo rovněž otázkou míry závažnosti zjištěného pochybení. Rozhodující pro objektivní vyhodnocení postupu odpovědných pracovníků věznice byla skutečnost, že v dané věci nedošlo ke zvýhodnění postavení jednoho odsouzeného vůči ostatním a byl zachován rovný přístup ke stejným právům všech odsouzených. Z tohoto důvodu nebylo nutné přistoupit ve vztahu k Vězeňské službě ČR k dalším adekvátním opatřením.

Dohledová činnost SZ

V souvislosti s kontrolou skončené věci nařízenou nejvyšším státním zástupcem bylo zjištěno pochybení na straně státní zástupkyně Vrchního státního zastupitelství v Praze. Ta svým postupem během prověrky prováděné státním zástupcem Krajského státního zastupitelství v Ústí nad Labem vybočila ze své dohledové pravomoci a zasáhla tak do oprávnění dozorového státního zástupce. Vrchní státní zástupkyně byla proto požádána, aby při výkonu svých dohledových kompetencí postupovali státní zástupci v souladu se zákonem. Ministryně spravedlnosti se v této věci obrátila také na nejvyššího státního zástupce se žádostí o přijetí příslušných opatření vedoucích ke sjednocení postupu při výkonu dohledu státních zástupců obou vrchních státních zastupitelství, týkajícího se dozoru nad dodržováním právních předpisů při výkonu trestu odnětí svobody, který provádějí krajská státní zastupitelství.

Příkaz nelze nahradit doporučením

Vrchní státní zástupkyně v Praze byla také upozorněna na skutečnost, že v dané věci měl být vydán s ohledem na výsledky provedené prověrky ve Vazební věznici Teplice  dozorovým státním zástupcem příkaz k zachovávání předpisů platných pro výkon trestu. Tento příkaz nelze nahradit doporučením, projednáním ani jiným postupem mimo působnost státního zastupitelství, jak se to stalo v posuzovaném případě.

 

 

Mgr. Vladimír Řepka, tiskový mluvčí Ministerstva spravedlnosti

28. 07. 2020