Agregátor obsahu Agregátor obsahu

13.05.2021 Ministerstvo spravedlnosti a Sdružení místních samospráv ČR připravily novelu zákona o střetu zájmů

Ministerstvo spravedlnosti ve spolupráci se Sdružením místních samospráv ČR informuje o připravované novele zákona o střetu zájmů a aktuální praxi v provádění přezkumných řízení navazujících na nález Ústavního soudu, kterým byla zrušena část zákona o střetu zájmů.

 

Novelizace zákona o střetu zájmů v návaznosti na nález Ústavního soudu

Ústavní soud svým nálezem sp. zn. Pl. ÚS 38/17, ze dne 11. 2. 2020, zrušil ke dni 31. prosince 2020 ustanovení zákona o střetu zájmů, podle kterých měl kdokoliv právo volně nahlížet na oznámení veřejných funkcionářů zveřejněná v Centrálním registru oznámení. K tomuto kroku Ústavní soud přistoupil s odůvodněním, že tato úprava představovala nepřípustný zásah do práva na soukromí a práva na informační sebeurčení vybraných veřejných funkcionářů. Podle Ústavního soudu měl být přístup k údajům z oznámení podmíněn žádostí o nahlížení do Centrálního registru oznámení u všech skupin veřejných funkcionářů.

V reakci na vyhlášení nálezu Ústavního soudu připravily Ministerstvo spravedlnosti a Sdružení místních samospráv ČR novelizaci zákona o střetu zájmů (tisk č. 956), která upravuje postupy pro nahlížení do Centrálního registru oznámení v souladu s požadavky vyplývajícími z nálezu. Novela dále přichází např. se zúžením osobní působnosti zákona, když z jeho dosahu vyjímá místostarosty obcí vykonávajících přenesenou působnost v základním rozsahu (tzv. jedničkových obcí) a členy rady těchto obcí a obcí s pověřeným obecním úřadem (tzv. dvojkových obcí), v obou případech nebyli-li tito funkcionáři pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni. Novela zákona o střetu zájmů se nyní nachází ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně.

Přezkumná řízení ve věcech přestupků na úseku střetu zájmů

Uvedený nález Ústavního soudu byl zohledněn také v recentní judikatuře Nejvyššího správního soudu. Ten svým rozhodnutími ze dne 29. 10. 2020, čj. 9 As 173/2020 – 32, a ze dne 24. 11. 2020,
čj. 2 As 277/2020 – 32, naznačil, že „automatické" zveřejňování oznámení tzv. „politických" veřejných funkcionářů (tedy osob vyjmenovaných v § 2 odst. 1 zákona o střetu zájmů) prostřednictvím veřejné datové sítě je nepřípustné již od vyhlášení tohoto nálezu, tedy od 11. 3. 2020, přestože vykonatelnost nálezu byla odložena až ke dni 31. 12. 2020. Veřejný funkcionář, který nesplnil svou oznamovací povinnost z důvodu, že by jinak bylo zveřejněním oznámení zasaženo do jeho práva na soukromí a práva na informační sebeurčení, tak  následkem těchto rozhodnutí nemůže být za nesplnění oznamovací povinnosti potrestán, neboť jeho jednání nedosahuje potřebné společenské škodlivosti pro to, aby bylo kvalifikováno jako přestupek.

Ministerstvo spravedlnosti v reakci na výše uvedené judikaturní závěry zaslalo dne 21. 12. 2020 výzvu ředitelům krajských úřadů a Magistrátu hlavního města Prahy (dále v tabulkách také jako „KÚ") k zahájení přezkumných řízení (dále v tabulkách také jako „PŘ") u již vydaných rozhodnutí o přestupcích veřejných funkcionářů a k zaslání vybraných spisových materiálů na úseku střetu zájmů. Přezkumná řízení měla být zahájena v případě, že bylo pravomocně rozhodnuto o přestupku, který spočívá v porušení oznamovací povinnosti, pokud se skutek stal nejpozději dne 6. 11. 2020, kdy došlo ze strany Ministerstva spravedlnosti k omezení provozu Centrálního registru oznámení v souladu s citovanou judikaturou.

Zaslané spisové materiály Odbor střetu zájmů a boje proti korupci Ministerstva spravedlnosti prostudoval a v relevantních případech provedl přezkumná řízení za účelem změny rozhodnutí, jak uvedeno výše. Statistika vypořádání postoupených spisů je obsažena v tabulce č. 1.

 

Tabulka č. 1

Počet

Způsob vypořádání postoupených spisů

19

Provedeno zkrácené PŘ. Rozhodnutí KÚ bylo změněno tak, že rozhodnutí správního orgánu I. stupně se ruší a řízení se zastavuje.

6

Ve věci je podána správní žaloba. Spis vrácen KÚ. Postup podle § 153 správního řádu.

1

PŘ neprovedeno pro nesplnění podmínek aplikace derogačního nálezu ÚS. Spis vrácen KÚ.

2

PŘ neprovedeno, protože rozhodnutí nabylo PM před vyhlášením derogačního nálezu ÚS. Spis vrácen KÚ.

 

Dopisem ze dne 11. 3. 2021 se Odbor střetu zájmů a boje proti korupci Ministerstva spravedlnosti obrátil na ředitele krajských úřadů a Magistrátu hlavního města Prahy s žádostí o zaslání údajů o počtu ukončených i neukončených přezkumných řízení k datu 31. 3. 2021, včetně výsledku těchto řízení. Přehled reakcí jednotlivých krajských úřadů je uveden v tabulce č. 2.

Tabulka č. 2

Krajský úřad

Počet rozhodnutí v PŘ u KÚ

Počet dosud nevyřízených podnětů

poznámka

Kraj Vysočina

21

 

Všechna řízení jsou pravomocně skončena, KÚ přezkoumávané rozhodnutí vždy zrušil a řízení zastavil. Další 3 PŘ provedl sám prvostupňový správní orgán na podnět účastníka řízení (§ 95 odst. 2 správního řádu).

Jihočeský kraj

63

 

Byla provedena zkrácená PŘ, kdy přezkoumávaná rozhodnutí byla zrušena. Všechna rozhodnutí krajského úřadu již nabyla právní moci.

Středočeský kraj

197

 

Všechna přezkoumávaná rozhodnutí byla zrušena. 192 rozhodnutí v PŘ již nabyla právní moci, u zbylých 5 se čeká na potvrzení o doručení.

Ústecký kraj

4

 

Vždy bylo prvostupňové rozhodnutí zrušeno. 3 rozhodnutí v PŘ již nabyla právní moci.

Plzeňský kraj

0

 

Krajský úřad obdržel jeden podnět k zahájení PŘ. Nebyly však dány důvody pro jeho zahájení. Postup byl písemně konzultován s OSZBK.

Zlínský kraj

22

17

Krajský úřad obdržel 42 podnětů k zahájení PŘ. Ve třech případech nebylo PŘ zahájeno. U 22 PŘ bylo vždy rozhodnutí I. st. zrušeno. 17 spisů je zatím nevyřízeno (zatím neznámý výsledek).

Pardubický kraj

164

 

Ve všech případech bylo přezkoumávané rozhodnutí zrušeno.

Olomoucký kraj

37

 

Přezkoumávané rozhodnutí bylo vždy zrušeno. Všechna rozhodnutí již nabyla právní moci.

Královéhradecký kraj

0

1

Dne 8. 4. 2021 (tedy po vymezeném datu) došel Krajskému úřadu první podnět na přezkum rozhodnutí.

Moravskoslezský kraj

16

1

Ve všech ukončených řízeních bylo přezkoumávané rozhodnutí zrušeno. Jedno PŘ bylo zahájeno, ale není ukončeno (zatím neznámý výsledek).

Liberecký kraj

18

 

Ve všech případech bylo přezkoumávané rozhodnutí zrušeno. Všechna rozhodnutí v PŘ již nabyla právní moci.

Karlovarský kraj

0

 

 

Jihomoravský kraj

0

 

Krajský úřad obdržel 48 podnětů, po provedeném šetření v žádném z předložených spisů neshledal zákonné důvody k zahájení přezkumného řízení.

Magistrát hl. m. Prahy

0

 

 

 

Vladimír Řepka

Lukáš Novák

Ministerstvo spravedlnosti

Sdružení místních samospráv ČR

Tel.: 603-190-886

Tel.: 724-255-725

 

13. 05. 2021