obsah

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Dotační řízení Ministerstva spravedlnosti ČR na rok 2018 - Program protidrogové politiky ve věznicích

Dotační řízení ministerstva spravedlnosti na rok 2018

Dotační řízení Ministerstva spravedlnosti na rok 2018

Ministerstvo spravedlnosti ČR vyhlašuje Výzvu pro předkládání žádostí o poskytnutí dotace na dotační titul Program protidrogové politiky ve věznicích v dotačním roce 2018:

Metodiku pro poskytování dotací ze státního rozpočtu naleznete zde.

Spolu se žádostí o poskytnutí dotace lze v souladu s uvedenou metodikou požádat rovněž o uzavření smlouvy o dlouhodobé spolupráci (tzv. víceleté financování NNO).

Žádost NNO o státní dotaci na rok 2018 se nachází zde.

Žádost pro NNO, které mají s Ministerstvem spravedlnosti uzavřenou smlouvu o dlouhodobé spolupráci zde.  

Povinné přílohy k formuláři Žádost NNO o státní dotaci na rok 2018 naleznete zde.

Žadatel předloží jedno vyhotovení žádosti v listinné podobě ( viz Výzva) a taktéž zašle Žádost včetně všech příloh v elektronické podobě na adresu rsolska@msp.justice.cz.

Kontaktní osoba:

Mgr. Bc. Renáta Solská

email: rsolska@msp.justice.cz

tel.: + 420 221 997 305