obsah

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Tiskové prohlášení Ministerstva spravedlnosti k rozsudku Evropského soudu pro lidská práva ve věci Marta Chadimová proti České republice

Dne 18. dubna 2006 vydal Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku rozsudek senátu druhé sekce ve věci Marta Chadimová proti České republice. Stěžovatelka namítala jednak nepřiměřenou délku mediálně známého trestního řízení vedeného proti ní, jednak související zásah do svých vlastnických práv, jednak zásah do svého soukromého života.

Soud se zabýval přiměřeností délky trestního řízení proti stěžovatelce, jež probíhalo před Městským soudem v Praze v letech 1992 až 2003 a bylo poznamenáno celou řadou incidentů (námitky podjatosti, několikerá výměna soudců ve věci rozhodujících a různé opravné prostředky podávané proti procesním rozhodnutím) i nepříznivým zdravotním stavem stěžovatelky, která na jedné straně odmítala akceptovat prezidentskou milost udělenou v roce 1995, na druhé straně se ale domáhala zastavení trestního stíhání pro jeho nepřiměřenou délku. Soud pro lidská práva konstatoval, že přes většinou plynulý postup městského soudu celkově více než třetinu délky řízení tvořily průtahy, a proto také dospěl k závěru, že délka řízení byla v rozporu se článkem 6 odst. 1 Úmluvy.

V oblasti práva pokojného užívání majetku Soud především hodnotil dopady nařízení z července 1992, jímž bylo stěžovatelce zakázáno disponovat s nemovitým majetkem, který jí byl vydán v restituci. Vrchní soud v Praze toto nařízení v květnu 1999 zrušil, přičemž poznamenal, že pro jeho vydání nebyly platné zákonné důvody. Soud ve Štrasburku se na tento právní závěr odvolal a vyslovil, že došlo k porušení článku 1 Protokolu č. 1 k Úmluvě.

Konečně, na poli práva na soukromý život, zakotveného v článku 8 Úmluvy, konstatoval Soud, že bylo pozitivní povinností státu zabezpečit, aby v souladu s nálezem Ústavního soudu skutečně došlo ke zničení záznamů stěžovatelčiných rozhovorů s jejím právním zástupcem; některé kazety s telefonickými hovory se totiž ztratily, a proto nemohlo dojít k jejich zničení.

Soud závěrem uvedl, že na základě předložených dokumentů zatím není možno rozhodnout o spravedlivém zadostiučinění, a vyzval strany, aby mu poskytly další podklady nebo se na náhradě hmotné škody, morální újmy a nákladů řízení do­hodly.

 

Základní informace

Adresa

Ministerstvo spravedlnosti ČR
Vyšehradská 16
128 10 Praha 2

tel.: +420-221 997 111
fax: +420-224 919 927
ID dat. schránky: kq4aawz
IČO: 00 02 54 29
e-mail: posta@msp.justice.cz
Kontakty

facebook twitter

Otevřená data

Aplikace Otevřená data

Ministr spravedlnosti

JUDr. Jan Kněžínek, Ph.D.

Ministr spravedlnosti JUDr. Jan Kněžínek, Ph.D