obsah

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Prohlášení Ministerstva spravedlnosti České republiky


 

 

 

o vzájemnosti při uznávání a výkonu soudních rozhodnutí ve věcech občanských a obchodních ze strany Spolkové republiky Německo

 

 

 

 

             Ministerstvo spravedlnosti České republiky v dohodě s Ministerstvem zahraničních věcí České republiky, vyjádřené písemným souhlasem ze dne 10. srpna 2001 č.j. 126047/2001-MPO, ve smyslu ustanovení § 54 zákona č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním, ve znění pozdějších předpisů,

 

 

p r o h l a š u j e ,  ž e

 

 

 

Článek I

 

Ze strany Spolkové republiky Německo je ve smyslu ustanovení § 328, 722 a 723 občanského soudního řádu Spolkové republiky Německo (Zivilprozeßordnung) ze dne 30. ledna 1877, v platném znění, zajištěna vzájemnost při uznávání a výkonu soudních rozhodnutí ve věcech občanských a obchodních.

 

 

 

Článek II

 

V souladu se zněním článku I je dán předpoklad k tomu, aby české soudy napříště uznávaly a vykonávaly rozhodnutí německých soudů ve věcech občanských a obchodních, neboť vzájemnost požadovaná v ustanovení § 64 písm. e) zákona č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním, ve znění pozdějších předpisů, je tímto zajištěna.

 

 

 

 V Praze dne 21. srpna 2001

 

                                                             JUDr. Jaroslav Bureš

                                             ministr spravedlnosti České republiky