obsah

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Hodnotící zpráva skupiny států proti korupci (GRECO) v rámci třetího kola hodnocení ČR

 Ministerstvo spravedlnosti zveřejňuje překlad hodnotících zpráv České republiky, které byly přijaty Skupinou států proti korupci (GRECO) v rámci třetího kola hodnocení. GRECO bylo založeno částečnou a rozšířenou dohodou Rady Evropy a jeho hlavní činností je monitorování implementace protikorupčních instrumentů Rady Evropy (Trestněprávní úmluva o korupci a její Dodatkový protokol, Civilněprávní úmluva o korupci, Rezoluce (97)24 o 20 vůdčích zásadách boje proti korupci, Doporučení R(2000)10 o Kodexech chování veřejných činitelů, Doporučení R(2003)4 o obecných pravidlech proti korupci při financování politických stran a volebních kampaní a dalších).

 

Hodnotící tým GRECO navštívil Českou republiku v říjnu 2010, výsledkem této návštěvy a zaslaných podkladových materiálů byl návrh zpráv, které byly projednány a přijaty na 50. plenárním zasedání GRECO. Zprávy obsahují celkem 13 doporučení v oblasti inkriminací podle Trestněprávní úmluvy o korupci a v oblasti financování politických stran a jejich volebních kampaní. Dne 29. dubna 2011 byly zprávy v anglickém a francouzském znění publikovány na stránkách GRECO (www.coe.int/greco). Nyní Ministerstvo spravedlnosti zveřejňuje jejich překlad do českého jazyka.

 

Na výše uvedených internetových stránkách jsou dostupné všechny hodnotící zprávy České republiky i dalších členských států Rady Evropy.

 

Hodnotící zpráva České republiky ohledně inkriminací. Text ke stažení  zde

 

Hodnotící zpráva České republiky "Transparentnost financování politických stran". Text ke stažení zde