obsah

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Základní informace

Zadostiučinění za vzniklou nemajetkovou újmu v působnosti Ministerstva spravedlnosti ČR

Zákon č. 82/1998 Sb. byl novelizován zákonem č. 160/2006 Sb., který nabyl účinnosti dne 27. dubna 2006. Tato novelizace si klade za cíl především umožnit v zákonem předvídaných případech poskytnutí zadostiučinění za nemajetkovou újmu na vnitrostátní úrovni, tj. bez nutnosti obracet se na Evropský soud pro lidská práva. Nově je tedy v našem vnitrostátním zákonodárství zakotvena odpovědnost státu (popř. územních samosprávných celků) za nemajetkovou újmu vzniklou nezákonným rozhodnutím a nesprávným úředním postupem, a to bez ohledu na to, zda zároveň byla způsobena hmotná škoda.

Odškodňování v působnosti Ministerstva spravedlnosti

Zde přinášíme souhrn nejzákladnějších informací souvisejících s činností odboru odškodňování Ministerstva spravedlnosti, do jehož působnosti náleží jednat jménem České republiky o náhradě škody způsobené při výkonu veřejné moci a poskytovat peněžitou pomoc obětem trestné činnosti.

Strana 2/2