obsah

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Základní informace

Desatero dobré správy dle Veřejného ochránce práv

Dle usnesení vlády č. 593 ze dne 15. 8. 2012 bylo doporučeno členům vlády zveřejnit do 15. 10. 2012 "Desatero dobré správy Veřejného ochránce práv při posuzování žádostí o odškodnění za nezákonné rozhodnutí či nesprávný úřední postup" způsobem, umožňujícím dálkový přístup. Zveřejněním daného dokumentu na webu MSp je doporučení vlády realizováno.

Zadostiučinění za vzniklou nemajetkovou újmu v působnosti Ministerstva spravedlnosti ČR

Zákon č. 82/1998 Sb. byl novelizován zákonem č. 160/2006 Sb., který nabyl účinnosti dne 27. dubna 2006. Tato novelizace si klade za cíl především umožnit v zákonem předvídaných případech poskytnutí zadostiučinění za nemajetkovou újmu na vnitrostátní úrovni, tj. bez nutnosti obracet se na Evropský soud pro lidská práva. Nově je tedy v našem vnitrostátním zákonodárství zakotvena odpovědnost státu (popř. územních samosprávných celků) za nemajetkovou újmu vzniklou nezákonným rozhodnutím a nesprávným úředním postupem, a to bez ohledu na to, zda zároveň byla způsobena hmotná škoda.

Strana 1/2