obsah

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Tiskové zprávy k rozhodnutím ESLP a VLP OSN

Tiskové prohlášení Ministerstva spravedlnosti k rozsudkům Evropského soudu pro lidská práva ve věcech Maslák a Michálková proti České republice a Duong proti České republice a rozhodnutí ve věci Tykvová proti České republice

Dne 14. ledna 2016 rozhodl Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku o třech stížnostech, jimiž nadepsaní stěžovatelé v souvislosti s domovními prohlídkami, případně s prohlídkami jiných prostor a pozemků namítali porušení práva na respektování soukromého života a obydlí dle článku 8 Evropské úmluvy o lidských právech a někteří z nich též práva na účinný prostředek nápravy dle článku 13 Úmluvy. V žádné z těchto stížností dle Soudu k porušení Úmluvy nedošlo.

Tiskové prohlášení Ministerstva spravedlnosti k rozsudku Evropského soudu pro lidská práva ve věci Regner proti České republice

Dne 26. listopadu 2015 vydal Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku rozsudek v nadepsané věci, jímž jednomyslně shledal, že v soudním řízení o přezkumu rozhodnutí Národního bezpečnostního úřadu o zrušení osvědčení pro styk s utajovanými skutečnostmi, nedošlo k porušení práva stěžovatele – bývalého náměstka ministra obrany – na kontradiktornost řízení a rovnost zbraní, jakožto dílčích atributů práva na spravedlivý proces dle čl. 6 odst. 1 Evropské úmluvy o lidských právech.

Tiskové prohlášení Ministerstva spravedlnosti k rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva ve věci Fuxová proti České republice

Svým rozhodnutím ze dne 15. září 2015, zveřejněným dnes, Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku odmítl stížnost, v níž stěžovatelka mimo jiné namítala porušení svého práva na respektování rodinného života ve smyslu článku 8 Evropské úmluvy o lidských právech.

Tiskové prohlášení k rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva ve věci Atsaev proti České republice

Svým rozhodnutím ze dne 7. července 2015, zveřejněným dnes, Evropský soud pro lidská práva odmítl stížnost, v níž stěžovatel čečenské národnosti mimo jiné namítal, že jeho vydání do Ruské federace by bylo v rozporu s článkem 3 Úmluvy.

Tiskové prohlášení k rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva ve věci Vávrová proti České republice

Svým rozhodnutím ze dne 7. července 2015, zveřejněným dnes, Evropský soud pro lidská práva odmítl stížnost, v níž bylo napadáno rozhodnutí českého okresního soudu vydat stěžovatelce jako vypravovatelce pohřbu zůstavitelův majetek nepatrné hodnoty spočívající mimo jiné v majetkových podílech v sedmi neaktivních obchodních společnostech.

Tiskové prohlášení k rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva ve věci Veselský proti České republice

Dne 23. dubna 2015 vydal Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku rozhodnutí v nadepsané věci. Dospěl v ní jednomyslně k závěru, že stížnost, v níž stěžovatel mimo jiné namítal, že odmítnutím jeho ústavní stížnosti Ústavním soudem došlo k odepření spravedlnosti a potažmo porušení jeho práva na spravedlivý proces podle článku 6 Úmluvy, je nepřijatelná pro zjevnou neopodstatněnost.

Tiskové prohlášení Ministerstva spravedlnosti k rozsudku velkého senátu Evropského soudu pro lidská práva ve věci Rohlena proti České republice

Dne 27. ledna 2015 vydal Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku v nadepsané věci rozsudek velkého senátu, v němž stejně jako ve svém předchozím senátním rozsudku ze dne 18. dubna 2013 dospěl jednomyslně k závěru o neporušení zásady zákazu trestu bez zákona a zákazu uložení přísnějšího trestu, než stanoví zákon v době spáchání trestného činu, vtělené do čl. 7 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod.

Strana 2/20