obsah

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Tiskové zprávy k rozhodnutím ESLP a VLP OSN

Tiskové prohlášení Ministerstva spravedlnosti k rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva ve věci Ledvina proti České republice

Svým rozhodnutím ze dne 23. února 2016, zveřejněným dne 17. března 2016, Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku odmítl stížnost, v níž se stěžovatel dovolával svého práva na respektování soukromého života a práva na spravedlivý proces ve smyslu článků 8 a 6 Evropské úmluvy o lidských právech, a to zčásti pro ztrátu postavení oběti a zčásti pro zjevnou neopodstatněnost.

Tiskové prohlášení Ministerstva spravedlnosti k rozsudkům Evropského soudu pro lidská práva ve věcech Maslák a Michálková proti České republice a Duong proti České republice a rozhodnutí ve věci Tykvová proti České republice

Dne 14. ledna 2016 rozhodl Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku o třech stížnostech, jimiž nadepsaní stěžovatelé v souvislosti s domovními prohlídkami, případně s prohlídkami jiných prostor a pozemků namítali porušení práva na respektování soukromého života a obydlí dle článku 8 Evropské úmluvy o lidských právech a někteří z nich též práva na účinný prostředek nápravy dle článku 13 Úmluvy. V žádné z těchto stížností dle Soudu k porušení Úmluvy nedošlo.

Tiskové prohlášení Ministerstva spravedlnosti k rozsudku Evropského soudu pro lidská práva ve věci Regner proti České republice

Dne 26. listopadu 2015 vydal Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku rozsudek v nadepsané věci, jímž jednomyslně shledal, že v soudním řízení o přezkumu rozhodnutí Národního bezpečnostního úřadu o zrušení osvědčení pro styk s utajovanými skutečnostmi, nedošlo k porušení práva stěžovatele – bývalého náměstka ministra obrany – na kontradiktornost řízení a rovnost zbraní, jakožto dílčích atributů práva na spravedlivý proces dle čl. 6 odst. 1 Evropské úmluvy o lidských právech.

Tiskové prohlášení Ministerstva spravedlnosti k rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva ve věci Fuxová proti České republice

Svým rozhodnutím ze dne 15. září 2015, zveřejněným dnes, Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku odmítl stížnost, v níž stěžovatelka mimo jiné namítala porušení svého práva na respektování rodinného života ve smyslu článku 8 Evropské úmluvy o lidských právech.

Tiskové prohlášení k rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva ve věci Atsaev proti České republice

Svým rozhodnutím ze dne 7. července 2015, zveřejněným dnes, Evropský soud pro lidská práva odmítl stížnost, v níž stěžovatel čečenské národnosti mimo jiné namítal, že jeho vydání do Ruské federace by bylo v rozporu s článkem 3 Úmluvy.

Tiskové prohlášení k rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva ve věci Vávrová proti České republice

Svým rozhodnutím ze dne 7. července 2015, zveřejněným dnes, Evropský soud pro lidská práva odmítl stížnost, v níž bylo napadáno rozhodnutí českého okresního soudu vydat stěžovatelce jako vypravovatelce pohřbu zůstavitelův majetek nepatrné hodnoty spočívající mimo jiné v majetkových podílech v sedmi neaktivních obchodních společnostech.

Tiskové prohlášení k rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva ve věci Veselský proti České republice

Dne 23. dubna 2015 vydal Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku rozhodnutí v nadepsané věci. Dospěl v ní jednomyslně k závěru, že stížnost, v níž stěžovatel mimo jiné namítal, že odmítnutím jeho ústavní stížnosti Ústavním soudem došlo k odepření spravedlnosti a potažmo porušení jeho práva na spravedlivý proces podle článku 6 Úmluvy, je nepřijatelná pro zjevnou neopodstatněnost.

Tiskové prohlášení Ministerstva spravedlnosti k rozsudku velkého senátu Evropského soudu pro lidská práva ve věci Rohlena proti České republice

Dne 27. ledna 2015 vydal Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku v nadepsané věci rozsudek velkého senátu, v němž stejně jako ve svém předchozím senátním rozsudku ze dne 18. dubna 2013 dospěl jednomyslně k závěru o neporušení zásady zákazu trestu bez zákona a zákazu uložení přísnějšího trestu, než stanoví zákon v době spáchání trestného činu, vtělené do čl. 7 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod.

Strana 2/20